Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç. EIPI Ciutat Vella i EIPI Nou Barris

Els Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) són serveis especialitzats que atenen als infants d'entre 0 i 6 anys que tenen alteració en el desenvolupament, o que tenen risc de patir-la, i també a les seves famílias i al seu entorn més important. 

Ofereixen un conjunt d’actuacions preventives, de detecció, de diagnòstic i d’intervenció terapèutica, de caràcter interdisciplinari,  des del moment de la concepció fins que l’infant compleix els sis anys, abastant, per tant, l’etapa prenatal, la postnatal i la petita infància (Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 encara vigent).

El CDIAP EIPI Nou Barris i el CDIAP EIPI de Ciutat Vella depenen orgànicament de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona i formen part de la Xarxa Pública de CDIAPs de Barcelona.

Ambdós CDIAP disposen d’un equip interdisciplinari expert en desenvolupament infantil i en els diversos àmbits d’intervenció (infant, família i entorn). Disposen d’especialistes en psicologia clínica, fisioteràpia, logopèdia, treball social, neuropediatria i psicomotricitat. Aquesta diversitat permet atendre qualsevol tipus de trastorn i aconseguir una intervenció global de les necessitats de l’infant i la família.

Els CDIAP presten un servei universal i gratuït.

Comparteix aquest contingut