Estatuts

Aprovats definitivament pel Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona el 14 d’octubre de 2005, de conformitat amb l’article 201.1.d del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, els estatuts de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat el configuren com a Organisme Autònom Local de conformitat amb la legislació reguladora del Règim Local i la Carta de Barcelona.

L’Institut gaudeix de personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar i autonomia de gestió per al compliment de les seves finalitats. En conseqüència, dintre del règim jurídic a què es refereixen els seus Estatuts pot realitzar tota classe d’actes d’administració i disposició. Igualment, dintre de la seva esfera de competències disposa de les potestats administratives per al compliment de les seves finalitats.

Comparteix aquest contingut