Inclusió laboral. Equip d'Assessorament Laboral (EAL)

L’Equip d’Assessorament Laboral (EAL) de l’IMPD és un servei que ofereix suport a la integració laboral de les persones amb discapacitat al mercat ordinari de treball treballant com a agent d'intermediació laboral per promoure la igualtat d'oportunitats davant l'accés al treball.

Per aconseguir-ho, ofereix diversos serveis de valoració i orientació, formació, assessorament laboral, acompanyament i suport per a l'obtenció i consolidació del lloc de treball:

  • Servei d’Acollida. Realitza la primera entrevista. Informa, valora i orienta la demanda que arriba al servei.
  • Servei de Formació. Promoció de la millora del perfil dels usuaris, mitjançant l’assessorament i seguiment de la inscripció a cursos, gestió d’una borsa d’ofertes formatives i l’organització d’accions de formació pròpies.
  • Servei d’Ocupació. Prospecció de llocs de treball i de pràctiques en empresa ordinària, estudi dels perfils professionals dels llocs de treball i de les barreres arquitectòniques i de comunicació.
  • Servei de Suport. Elaboració dels itineraris individuals segons les necessitats personals de recerca, formació i inserció, Acompanyament i seguiment de la persona en l’itinerari d’inserció laboral.
  • Assessorament legal i administratiu. Assessorament destinat a usuaris, familiars d’usuaris i entitats.
  • Col·laboració amb Parcs i Jardins de Barcelona per a la integració laboral de treballadors i treballadores amb diversitat funcional a la seva plantilla mitjançant plans d’atenció i seguiment individual.
  • Participació a la Xarxa d’Economia Social de Barcelona, liderada per Barcelona Activa, la missió de la qual és propiciar un marc idoni per compartir, amplificar i reorientar l'estratègia d'inclusió sociolaboral a la ciutat.
  • Participació a la Xarxa d’Inserció Barcelona per a la inserció laboral de les persones amb diversitat funcional en el mercat ordinari, creada en el marc del Consell Municipal de Benestar Social.

 

Comparteix aquest contingut