Missió i principis

Missió

La missió de l'IMPD és promoure activitats, impulsar programes i prestar serveis a les persones amb discapacitat i diversitat funcional de Barcelona, tant des de la pròpia organització municipal com a través de la col·laboració amb les entitats, per tal de millorar la qualitat de vida, l’autonomia personal i la vida independent de les persones amb discapacitat de Barcelona.

Principis

  • Igualtat de drets. Tal i com estableix la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat de l’any 2006, considerem les persones amb diversitat funcional com a subjectes de drets, més enllà de la protecció assistencial de la qual puguin ser beneficiaris. Aquesta visió suposa un canvi de paradigma fonamental per a l’abordatge de les polítiques públiques en matèria de discapacitat.
  • Autonomia personal. Creiem que la llibertat en la presa de decisions i la no dependència respecte a d’altres persones són bàsiques per a les persones amb diversitat funcional. Sempre dintre de la mesura del possible, cal garantir-les per a la incorporació plena dins la societat. Amb aquest objectiu, vetllem per la prestació de serveis dirigits a fomentar i facilitar l’autonomia personal i la vida independent de les persones amb discapacitat fent possible la seva vida quotidiana i l’accés a l’educació, l’habitatge, la feina, la salut, la pràctica esportiva, el lleure, etc.
  • Accessibilitat. Apostem per una Barcelona on tots els espais, equipaments, activitats i serveis de la ciutat siguin accessibles. Per això, supervisem els grans projectes de la ciutat per tal de garantir-ne l’accessibilitat universal, que contempli l’accés de les persones amb diversitat funcional en igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania. Sota aquesta filosofia Barcelona ha dut a terme un procés de transformació que en un principi va fer especial incidència en l'accessibilitat física (amb l'eliminació de les barreres arquitectòniques) i que posteriorment ha anat incorporant també un altre gran repte: l'accessibilitat a la comunicació. 
  • Recerca i coneixement. Potenciem la investigació, la recerca i el coneixement de la realitat i dels problemes de les persones amb discapacitat per tal de vincular-los amb l’impuls de projectes innovadors. Així, s’estudien necessitats i es fonamenten propostes i projectes de futur.
  • Participació. Creiem que és indispensable treballar de manera col·laborativa amb les persones amb diversitat funcional. Per això, escoltem les seves necessitats tant de manera individual com a través de la participació del teixit associatiu. Donem suport a l’associacionisme a través d’un ampli programa de subvencions i promovem la creació de taules i consells que aglutinen representants de l'Ajuntament, el teixit associatiu, empreses, universitats i persones expertes per tal de definir de manera conjunta actuacions públiques.
  • Transversalitat. Prestem serveis directes a la ciutadania però la majoria de les nostres actuacions es duen a terme sota un prisma transversal considerant que cada departament municipal ha de tenir en compte les necessitats de les persones amb diversitat funcional a la seva gestió. Així, l’IMPD presta suport i assessorament als departaments municipals per tal que puguin atendre les necessitats de les persones amb discapacitat en igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania.

Comparteix aquest contingut