Programa de Vida Independent

El Programa de Vida Independent de l’IMPD treballa per tal de facilitar a les persones amb discapacitat la possibilitat de viure de manera el més autònoma possible, cercant noves experiències i alternatives que facilitin el pas de la vida en una residència o a càrrec dels familiars a una vida més autònoma on la persona i les seves necessitats i preferències són el centre.

Així, en l’actualitat l’IMPD treballa dues grans línies que faciliten aquesta transició. D’una banda, el Servei Municipal d’Assistent Personal, un servei que permet a les persones viure de manera més autònoma tant si fan el pas a viure sols com si continuen vivint amb la família. D’un altra, diversos serveis d’habitatge destinats a persones amb diversitat funcional, amb o sense assistent personal i/o persones mediadores i amb la implicació i col·laboració de les entitats del sector, que permeten a persones amb diferents tipologies de discapacitat tenir una vida més independent i autònoma.

Servei Municipal d’Assistència Personal de Barcelona

El Servei d'Assistència Personal de Barcelona proporciona a les persones amb discapacitat i en situació de dependència , el suport d’un/a assistent personal necessari per a  la realització de les activitats de la vida diària i d'inclusió en la comunitat. La persona beneficiària és qui decideix les activitats a realitzar, quan es fan, qui les fa  i la manera de dur-les a terme.

L’objectiu és facilitar a la persones la realització d’un projecte de vida independent en tots els àmbits vitals: relacions socials i familiars, funció parental, educació, formació, treball, salut, participació ciutadana, política, cultura, oci, esport, activitats lúdiques, entre d’altres. Aquest servei ve definit per la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat aprovada per l’Assemblea General de l’Organització de Nacional Unides l’any 2006 i l'Observació General nº 5 del 2017.

Habitatges de vida independent

Aquest programa treballa per oferir a les persones amb diversitat funcional serveis d’habitatge alternatius als serveis residencials comuns. L’objectiu és que puguin viure de la manera més independent possible dintre de les seves possibilitats i capacitats. Alguns d’aquests habitatges són gestionats directament per l’IMPD i d’altres per entitats a les que es cedeix la titularitat del pis en règim de lloguer prèvia presentació d’un projecte de vida independent degudament justificat. Aquest programa compta amb diverses línies de treball:

  • Habitatges domotitzats per a persones amb mobilitat reduïda. L’IMPD disposa de sis habitatges domotitzats a la Vila Olímpica en els quals viuen un total de nou persones amb gran discapacitat. L’ús combinat de les noves tecnologies i de serveis d’assistència personal permet viure soles a persones que, sense aquests recursos, haurien de viure en una residència o depenent dels familiars per a la seva vida diària.
  • Habitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual. L’IMPD gestiona un pis amb suport on en aquests moments hi viuen quatre persones amb discapacitat intel·lectual que són ateses per dos assistents. Recentment tant els residents com les assistents han dut a terme un programa de millora de la vida independent que ha incentivat les seves aptituds i incrementat el seu empoderament. Com a resultat els usuaris han guanyat autonomia en l’administració de la llar, s’ha establert un espai de debat per a l’autogestió del pis i s’ha aconseguit una major interrelació amb l’entorn.
  • Habitatges per a persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental. L’IMPD col·labora en la cessió de pisos a entitats de persones amb diversitat funcional per tal de desenvolupar-hi projectes de vida independent. Aquest programa s’adreça principalment a persones amb diversitat intel·lectual o amb problemes de salut mental, que amb l’accés a un habitatge troben una possibilitat de vida autònoma i una possibilitat d’emancipació. A finals del 2015 l’IMPD col·laborava amb un total d’11 entitats per desenvolupar aquests projectes.
  • Group-home per a persones sordcegues. Un dels projectes singulars desenvolupats en el marc de la cessió de pisos ha estat la creació d’un Group-Home per a persones sordcegues en col·laboració amb l’entitat APSOCECAT. Es tracta d’un grup de tres pisos agrupats en una mateixa edificació, dels quals un està ocupat per l’assistent personal i intèrpret per tal de facilitar les activitats de la vida diària d’aquestes persones. Les dues persones sordcegues que participen en el projecte Grup Home estaven en centres residencials i, mitjançant aquest projecte, ara disposen de possibilitats molt superiors de comunicar-se amb l’entorn, cosa que ha repercutit en la seva autoestima, autonomia i qualitat de vida.
  • Subvencions per a projectes de vida independent. Aquesta línia del programa de Vida Independent té per objectiu prestar suport econòmic a entitats de persones amb diversitat intel·lectual i entitats de persones amb problemes de salut mental que promoguin projectes de vida independent. Es tracta de projectes d’atenció a les persones en el seu entorn familiar, de formació d’hàbits i habilitats per adquirir una vida autònoma, o d’intervenció per a la millora de la vida independent en pisos que ja estan en funcionament. Des de l’IMPD s’ha col·laborat ja amb un total de 20 projectes, per un import de 246.000 euros.

Comparteix aquest contingut