IX Convocatòria de Beques Prevent per a estudiants amb discapacitat

IX Convocatòria de Beques Prevent per a estudiants amb discapacitat

25/09/2015 - 00:00

A través de les seves beques als estudis universitaris i cicles formatius de grau superior, la Fundació Prevent vol contribuir a la formació de professionals qualificats, així com a la transformació cap a un mercat laboral més competitiu, responsable i sostenible.

Els beneficiaris d’aquestes beques poden ser estudiants universitaris o de cicles formatius de grau superior amb certificat de discapacitat, residents a Espanya i amb nacionalitat espanyola. Per sol·licitar la beca cal tenir una discapacitat de, almenys, un 33 %, i trobar-se en alguna de les següents situacions acadèmiques:

  • Estar matriculat en un grau i tenir aprovat almenys 120 ECTS dels estudis en curs en el moment de la sol·licitud
  • Iniciar o estar cursant estudis de màster
  • Estar matriculat en un cicle formatiu de grau superior sense haver finalitzat estudis universitaris previs

La convocatòria ofereix 1 beca de 1500 euros per al millor expedient dels estudiants matriculats en un màster de prevenció de riscs laborals i 49 beques de 1000 euros per a la resta d’estudiants sol·licitants. Aquestes beques són compatibles amb d’altres ajuts econòmics de qualsevol entitat pública o privada.

La Fundació Privada Prevent és una entitat sense ànim de lucre que té per missió la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat a través de l’accés al treball i del foment d’entorns de treball segurs i saludables. Dins la fundació, l’Àrea d’Inclusió de Persones amb Discapacitat treballa per la inserció social i laboral de les persones amb discapacitat, principalment en el mercat ordinari de treball, incidint en totes aquelles àrees que contribueixin a aconseguir aquest objectiu. Les seves línies de treball són:

  • Potenciar l’empleabilitat de les persones amb discapacitat responent tant a les necessitats individuals com a les del mercat
  • Promoure la superació de prejudicis i estereotips envers les persones amb discapacitat a l’àmbit empresarial i a la societat en el seu conjunt
  • Dotar les persones amb discapacitat d’oportunitats de treball qualificat
  • Dinamitzar, a través d’accions de prospecció, sensibilització i formació, l’apropament entre l’empresa i els professionals amb discapacitat

Comparteix aquest contingut