Obert el termini de sol·licitud d'ajuts per a les despeses de personal de menjador, lleure i transport a les escoles d'educació especial

Obert el termini de sol·licitud d'ajuts per a les despeses de personal de menjador, lleure i transport a les escoles d'educació especial

03/09/2015 - 00:00

Aquestes subvencions tenen per objecte el finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres privats concertats d’educació especial, del període corresponent al curs escolar 2015-2016. Les poden sol·licitar els centres educatius fins al 14 de setembre.

Al web adjunt es troba detallat el procés de sol·licitud. La resolució es publicarà al DOGC i al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat amb indicació de si exhaureix o no la via administrativa, dels possibles recursos, dels òrgans davant els quals es podran interposar i del termini per interposar-los.

Cal tenir present que durant el mes de març de 2016 els centres beneficiaris hauran de presentar a la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats una còpia de les nòmines i dels documents TC1 i TC2 des del mes de setembre de 2015 fins al mes de febrer de 2016, inclòs, del personal contractat o, si escau, del contracte subscrit amb l’empresa de serveis que presti els serveis subvencionats, així com una còpia de les factures abonades a aquesta empresa fins a aquell mes.

Els centres beneficiaris també hauran de presentar, durant el mes de setembre de 2016, una memòria amb el certificat d’aprovació de comptes pel consell escolar del centre, la declaració degudament signada pel titular del centre conforme la subvenció concedida s’ha destinat íntegrament a les activitats subvencionades, la relació del personal que ha prestat aquests serveis, el cost del servei, desglossat pels diferents conceptes que integren el cost total, l’import de la quota abonada mensualment per cada alumne per la prestació de cadascun dels serveis subvencionats i l’import de les quotes ingressades pel centre per la prestació de cadascun dels serveis subvencionats.

Comparteix aquest contingut