Publicacions i normativa

Normativa

Trobareu un resum de la normativa bàsica sobre els drets de les persones amb discapacitat.

Per a més informació, us podeu posar en contacte amb la Secretaria Jurídica de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, enviant un missatge de correu electrònic a secretariaimpd@bcn.cat

Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat

La Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD) la van aprovar al desembre del 2006 les Nacions Unides i suposa un avanç en el reconeixement de drets de les persones amb discapacitat.

Amplia el concepte de discapacitat, ja que el planteja com un “concepte que evoluciona i que resulta de la interacció entre les persones amb deficiències i les barreres degudes a l’actitud i a l’entorn que eviten la seva participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb les altres”. Els principis generals de la Convenció són el respecte a la dignitat inherent, l’autonomia i la independència, la no-discriminació, la participació i inclusió plenes i efectives en la societat, el respecte per la diferència i l’acceptació de la diversitat, la igualtat d’oportunitats, l’accessibilitat, la igualtat entre homes i dones i el respecte a l’evolució de les facultats i la identitat dels infants.

Els estats que ratifiquen la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat queden obligats a adequar la normativa interna al seu contingut. L’Estat espanyol va ratificar la CIDPD i va entrar en vigor a l’ordenament jurídic el 3 de maig de 2008.

A continuació, farem referència als principals drets reconeguts a la CIDPD i el desplegament normatiu que se’n fa en la normativa estatal i catalana.

Article 5: igualtat i no-discriminació

Article 9: accessibilitat

Article 12: igual reconeixement com a persona davant la llei

Article 23: respecte de la llar i de la família

Article 24: educació

Article 25: salut

Article 28: nivell de vida adequat i protecció social

Per a més informació, podeu consultar el següent:

Estratègia pels drets de les persones amb discapacitat 2021-2030

La Unió Europea ha aprovat el document 'Unió per la igualtat: estratègia pels drets de les persones amb discapacitat 2021-2030', per intensificar l’acció europea i millorar la vida de les persones amb discapacitat a través de les accions coordinades entre els estats membre i la UE.

Podeu consultar el text de l’estratègia.

Llei general sobre els drets de les persones amb discapacitat

Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

És la principal llei de reconeixement dels drets de les persones amb discapacitat. Aquesta llei preveu aspectes com el grau de discapacitat, les prestacions que implica, l’atenció sanitària i farmacèutica, així com la participació en la comunitat en igualtat de condicions i sense cap discriminació, i també garanteix l’accés a l’educació o l’ocupació.

Podeu consultar el text sencer de la llei

Comparteix aquest contingut