Educació

Barcelona aposta per una educació inclusiva que vetlli per la integració de l'alumnat amb necessitats educatives especials a l'escola ordinària i redueixi, així, les possibilitats de segregació i, en conseqüència, d'exclusió social. Per tal de garantir la no discriminació, els centres educatius han de complir les normes d'accessibilitat universal. Els alumnes que no puguin assistir a classe de manera temporal o definitiva poden sol·licitar a determinades entitats el servei gratuït d’atenció socioeducativa domiciliària.

Educació infantil i primària

La legislació preveu que els infants amb diversitat funcional, sempre que es valori positivament, han d'ésser integrats en centres d'educació ordinària. Si no és possible, han de matricular-se en un Centre d'Educació Especial (CEE).

Formació professional

Les persones amb diversitat funcional que vulguin cursar formació professional a centres d'ensenyament ordinaris disposen de quatre possibilitats en funció de les seves necessitats:

  • Cicles formatius de grau mitjà (CFGM): permeten l'adquisició de competències de formació professional de nivell 2. Ofereixen la possibilitat de ser cursats amb una sèrie de mesures flexibilitzadores com matriculació parcial de crèdits, modificacions del currículum i acreditació de competències
  • Programes de diversificació curricular per a la transició a la vida adulta: dirigits a joves amb un grau de discapacitat que afecti greument la seva autonomia i adreçats a ajudar-los a adquirir competències funcionals que els permetin participar, de la manera més plena i autònoma possible, en els diversos contextos on es desenvoluparà la seva vida adulta
  • Programes de Formació i Inserció (PFI): cursos formatius que han de permetre als joves que compleixen els requisits reintroduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora.

De manera més específica per a persones amb diversitat funcional, Barcelona compta amb els centres d’educació especial Pont del Dragó i Viver Castell de Sant Foix, on s’ofereix formació professional de qualitat adaptada a les diferents capacitats de l’alumnat.

Educació secundària

Els estudiants de secundària compten amb dos tipus de recursos:

  • Batxillerat amb ajut: els estudis de batxillerat es poden cursar amb les següents mesures flexibilitzadores: pla individualitzat, reducció/ampliació de la durada de l'etapa i exempció de matèries
  • Formació de persones adultes: existeixen programes d'educació de persones adultes que fan possible el desenvolupament de les diferents capacitats, l'enriquiment de coneixements i la millora de les competències tècniques i professionals. Pel que fa a titulacions, es poden obtenir les següents: títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO) i accés a cicles formatius de grau mitjà (CFGM).

Universitat

Per tal de possibilitar i garantir l'exercici del dret a l'ensenyament dels alumnes amb discapacitat, les universitats estan eliminant les barreres arquitectòniques dels seus edificis i estan creant serveis de suport a la integració, responent a les necessitats d'aquestes persones i promovent les actuacions necessàries. A més, a les universitats de Catalunya existeix una exempció total dels preus públics del crèdit per a les persones amb diversitat funcional.

Equips d'Assessorament Psicopedagògic

Són serveis educatius que donen suport al professorat dels centres docents per tal d'oferir la resposta educativa més adequada al conjunt de l'alumnat, especialment a aquells alumnes amb diversitat funcional o dificultats en el procés d'aprenentatge, així com a les seves famílies, als centres educatius i al sector.

Centres de Recursos Educatius

Els Centres de Recursos Pedagògics són centres de referència per a la formació, la dinamització pedagògica i el suport a la tasca docent del professorat de tots els nivells educatius dels centres d'ensenyament no universitari de la ciutat. A Barcelona l'àmbit d'actuació de cada CRP correspon amb l'àmbit territorial del seu districte municipal, on estableix relació amb el consell municipal de districte.

Comparteix aquest contingut