Habitatge

Barcelona aposta perquè les persones amb diversitat funcional puguin viure en un habitatge digne i adaptat a les seves necessitats. Per aconseguir-ho, existeixen diversos recursos a l’abast de les persones amb diversitat funcional que tenen en compte aspectes com el dret a l’autonomia, el greuge econòmic del col·lectiu i la diversitat de necessitats i situacions existents. En destaquem alguns:

Reserva d’habitatges adaptats protegits

Les promocions d’habitatges de protecció oficial compten  per llei amb una reserva del 3 % de pisos per a persones amb mobilitat reduïda. Aquests pisos estan adaptats per tal de possibilitar l'autonomia de les persones amb diversitat funcional, que poden sol·licitar-los sempre que la seva situació ho faci imprescindible i acompleixen determinats requisits.

Ajuts econòmics per a l’accessibilitat de la vivenda

El Consorci de l’Habitatge atorga subvencions per a la rehabilitació del parc d’habitatges de Barcelona. Un dels programes prioritaris és la millora de l’accessibilitat mitjançant la instal·lació d’ascensors i la supressió de barreres arquitectòniques en escales i vestíbuls.

Cessió d’habitatges protegits a entitats

Des de fa anys l’Ajuntament de Barcelona ofereix la possibilitat de què entitats de persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental puguin ser adjudicatàries de pisos protegits per dur a terme projectes de vida independent. Recentment s’ha començat a obrir aquest programa també a entitats de persones amb sordceguesa.

Habitatges amb serveis comuns

Barcelona compta amb dues tipologies d’habitatges amb serveis comuns destinats a persones amb discapacitat. Les llars amb servei de suport són serveis que es desenvolupen en l'estructura física d'un habitatge ordinari que constitueix el domicili habitual de les persones que l'habiten, i el seu objectiu és afavorir la màxima autonomia personal i social. Les llars-residències són serveis d'acolliment residencial de caràcter temporal o permanent substitutoris de la llar que es realitzen en un establiment, adreçats a persones amb diversitat funcional que precisen d'una llar quan ha esdevingut impossible o desaconsellable viure a la seva pròpia.

Serveis per a la vida independent

L’Ajuntament de Barcelona ofereix diversos recursos que permeten a les persones amb discapacitat viure de manera independent. D’una banda, els serveis de la cartera de serveis socials de Barcelona, que estan destinats a tota la població de la ciutat amb necessitats, incloses les persones amb diversitat funcional, i que ofereixen atenció a domicili, àpats a domicili, teleassistència i d’altres serveis d’ús comú. D’un altra, el Servei Municipal d’Assistent Personal, un servei que possibilita a les persones amb discapacitat la realització de les activitats que farien en absència de limitacions funcionals, de manera que augmenta la seva autonomia i independència.  

Comparteix aquest contingut