Ocupació

Les persones amb diversitat funcional tenen dret a desenvolupar plenament els seus projectes de vida laboral, a gaudir d'oportunitats en el mercat ordinari de treball i a rebre la formació ocupacional que els calgui. La legislació laboral desplega un conjunt de mesures per acomplir-ho:

Bonificacions per la contractació de persones amb discapacitat

Les persones i empreses que contracten treballadors amb diversitat funcional amb contracte indefinit a temps complet o a temps parcial, contracte temporal, contracte en pràctiques, contracte per a la formació o contracte d'interinatge es poden beneficiar d'una sèrie de bonificacions i beneficis.

Reserves de llocs de treball a les ofertes publiques d’ocupació

A Catalunya les convocatòries publiques d’ocupació han de reservar una quota no inferior al 5% de places per a les persones aspirants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.

Centres Especials de Treball

Són empreses que asseguren un treball remunerat a les persones amb diversitat funcional i garanteixen la seva integració laboral. La seva plantilla ha de comptar amb un mínim del 70% de persones treballadores amb diversitat funcional no computant a aquests efectes el personal sense discapacitat destinat a tasques d'ajustament personal i social. 

Enclavaments laborals

Són contractes entre una empresa col·laboradora del mercat ordinari de treball i un centre especial de treball (CET), per a la realització d'obres o serveis que guardin una relació directa amb l'activitat normal d'aquella a càrrec d'un grup de treballadors amb discapacitat del CET que es desplaça temporalment al centre de treball de l'empresa col·laboradora.

Autoocupació

Les persones amb diversitat funcional que vulguin establir-se com a treballadors autònoms poden accedir a uns determinats incentius en matèria de Seguretat Social.

D’altra banda, a Barcelona existeixen diversos recursos que presten assessorament, formació i itineraris personalitzats d’inserció laboral a les persones amb diversitat funcional. Tant el Servei d’Ocupació de Catalunya com Barcelona Activa incorporen programes específics per a aquest col·lectiu, i a més existeixen els següents recursos específics:

Equips de Valoració i Orientació de la Generalitat de Catalunya

Serveis que valoren la capacitat laboral de la persona amb discapacitat física, psíquica, sensorial i mental, a partir dels 16 anys. Segons els resultats d’aquesta valoració, la persona és orientada cap a una d’aquestes situacions: centre ocupacional, servei ocupacional d’inserció, centre especial de treball o empresa ordinària.

Serveis de Suport a la Integració Laboral

Són recursos que treballen per aconseguir la integració laboral i social de les persones amb diversitat funcional mitjançant l'orientació laboral, la formació i l'acompanyament, quan s'escau, en la incorporació a un lloc de treball. Es fomenta que cada persona obtingui el màxim profit de totes les seves capacitats.

Equip d’Assessorament Laboral de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (EAL)

Servei que fomenta la formació ocupacional (cursos a mida, aula oberta de formació) i acompanya les persones amb diversitat funcional durant el procés d'inserció laboral. També gestiona la inserció laboral de persones amb discapacitat a Parcs i Jardins de Barcelona i forma part de la Xarxa Inserció Barcelona XIB d’entitats que treballen dins l’àmbit de la inserció laboral de les persones amb discapacitat en el mercat ordinari de treball, i de la Xarxa d’Economia Social de Barcelona XESB, que comparteix, amplifica i reorienta l’estratègia d’inclusió sociolaboral a la ciutat. L’any 2014 l’EAL va atendre 385 persones en el seu servei d’acollida i va aconseguir formalitzar 253 contractes de treball.

Comparteix aquest contingut