Serveis Socials

Per tal de promoure la integració d'aquelles persones amb diversitat funcional i les seves famílies que per raó de dificultats econòmiques o personals es troben necessitades d'ajuda o protecció social Barcelona ofereix un ampli ventall de recursos que resumim a continuació.

Xarxa bàsica de Serveis socials

Aquests recursos es destinen a tot tipus de persones, amb o sense discapacitat, i es tramiten al Centre de Serveis Socials que correspon en funció del domicili de la persona. Són els següents:

  • Serveis d'atenció domiciliària: ajut a domicili, teleassistència, neteja, arranjament d'habitatges, àpats a domicili, bugaderia, i altres.
  • Informació i tramitació de serveis i prestacions socials.
  • Orientació i tramitació de diferents ajuts i recursos socials.
  • Assessorament jurídic sobre temes de serveis socials.
  • Col·laboració amb entitats i grups de barri per buscar conjuntament solucions als problemes socials de la comunitat.

Residències, centres ocupacionals, centres de dia i clubs socials

Existeix una xarxa d’equipaments de serveis socials pensats per a les persones amb diversitat funcional que necessiten de suport personal a la seva vida diària i que poden ser només diürns o d’estada completa.

Les residències són serveis d'acolliment residencial de caràcter temporal o permanent que tenen una funció substitutòria de la llar, adequats per acollir a persones amb discapacitat amb un alt grau d'afectació.

Els centre ocupacionals són equipaments d'acolliment diürn que ofereixen atenció rehabilitadora i habilitadora a persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral. L'objectiu és capacitar les persones beneficiàries perquè aconsegueixin la màxima integració social a través de l'ocupació activa. Existeixen dos modalitats: els STO (serveis de teràpia ocupacional, amb funcions terapèutiques) i els SOI (serveis ocupacionals d’inserció, amb funcions prelaborals).

Els centres de dia d’atenció especialitzada són serveis d'acolliment diürn per a persones que, a causa del seu grau de discapacitat intel·lectual, i/o física , tenen una manca total d'independència personal i necessiten controls mèdics periòdics i una atenció assistencial permanent. Aquests centres tenen cura dels aspectes sanitaris i rehabilitadors de les persones que assisteixen i vetllen perquè assoleixin la màxima autonomia personal i d'integració social possible dintre de les seves limitacions.

Els clubs socials són serveis socials adreçats a persones que, a causa de patir un trastorn mental, tenen dificultats en la seva inclusió social i comunitària. La seva finalitat és fomentar el manteniment dels vincles afectius i de relació amb l’entorn, i generar espais que possibilitin l’adquisició d’habilitats i competències personals mitjançant l’ocupació significativa del temps lliure.

Servei Municipal d’Assistent Personal

Aquest servei té com a objectiu promoure la vida autònoma de persones amb diversitat funcional que reuneixin una sèrie de requisits previs. La figura de l’assistent personal esdevé un suport per tal que aquestes persones puguin dur a terme el seu projecte de vida i possibilita a les persones amb discapacitat amb necessitat d’una segona persona la realització de les mateixes activitats que farien en absència de les limitacions funcionals, donant-los el màxim d’autonomia i independència.

Les funcions de l'assistent personal són de caire assistencial (suport a la higiene i la cura personal, suport a l’alimentació, cura de la salut, mobilitzacions, ús d’aparells tècnics...), de caire domèstic (ordre i manteniment de la neteja quotidiana), d’acompanyament (per a activitats quotidianes i per a viatges) i, previ acord, qualsevol altra activitat.

Serveis de respir

Són programes de les diferents administracions i d’entitats del sector de les persones amb diversitat funcional que ofereixen a les persones cuidadores la possibilitat de desconnectar durant unes hores o uns dies de la intensa dedicació que suposa tenir cura d'una persona en edat infantil o adulta amb un grau elevat de discapacitat. Dins l'àmbit dels serveis de respir existeixen dos tipus de recursos: residencials (residències d'estada limitada que garanteixen una atenció adequada a la persona amb discapacitat quan hagi d'estar temporalment separada de la seva família) i de lleure. A Barcelona serveis de respir dins l’àmbit del lleure es troben centralitzats en el programa “Temps per tu”, que entre d’altre col·lectius treballa amb infants i adults amb diversitat funcional oferint-los activitats de lleure de qualitat que permeten un descans a les persones cuidadores.

Altres serveis

L'Ajuntament de Barcelona ofereix dins la seva cartera de serveis a les persones un dispositiu que permet la localització remota permanent de persones amb deteriorament cognitiu lleu o moderat (sobrevingut). La localització és possible a través de la xarxa de telefonia mòbil i d'un dispositiu específic que incorpora GPS (sistema de posicionament global a través d'una xarxa de satèl·lits), així com la detecció de situacions potencialment perilloses en relació amb la posició geogràfica de les persones usuàries.

D’altra banda, l'Ajuntament de Barcelona i Creu Roja de Barcelona tenen un conveni de col·laboració l'objectiu del qual és facilitar, mitjançant una atenció individualitzada, la participació i la integració de les persones amb discapacitat, entre d'altres col·lectius, en la dinàmica d'activitats i serveis. Les persones amb diversitat funcional poden sol·licitar el servei al centre de serveis socials que els correspongui.

Per últim, cal tenir en compte que els treballadors per compte d'altri que gaudeixin dels períodes d'excedència i reducció de la jornada laboral per tenir cura de fills o menors acollits també tenen dret a gaudir d'aquestes mesures pel fet de tenir cura d'un familiar amb discapacitat. La jornada laboral comporta la corresponent reducció del salari i l'excedència no pot ser superior als dos anys.

Comparteix aquest contingut