Com reduir la petjada ambiental del sector tecnològic per respondre l'emergència climàtica?

Publicació de la licitació

Empreses finalistes

Adjudicació de la licitació, guanyador

Signatura del contracte guanyador

EL REPTE

Les tecnologies digitals han avançat més ràpidament que qualsevol altra innovació en la nostra història, comprenent prop de la meitat de la població mundial en tot just un parell de dècades. En aquest sentit, les tecnologies digitals tenen un potencial enorme per aconseguir un món més pròsper, sostenible i just, però, al mateix temps, poden tenir un elevat cost ambiental.

La transformació digital aporta moltes oportunitats a la societat, però també comporta, entre altres, l’augment del consum energètic per l’ús de dispositius, xarxes de distribució i centres de dades; l’extracció de recursos i la generació de residus associada a la fabricació i l’eliminació dels dispositius electrònics; i/o les emissions i altres impactes ambientals generats durant el cicle de vida de les solucions tecnològiques.

Reconeixent la contribució i corresponsabilitat del sector tecnològic davant l’emergència climàtica, és necessari mesurar i reduir la petjada ambiental de les empreses del sector tecnològic, tant de l’àmbit públic com privat (especialment Pimes i startups), aconseguint que els seus productes, serveis i/o infraestructura siguin carbon-neutral i que el seu impacte ambiental sigui mínim.

 • S’estima que la indústria tecnològica és responsable d’un 3,5 – 4% de les emissions globals de gasos d’efecte d’hivernacle (GEI), situant-se per sobre de sectors com el transport aeri. De la mateixa manera, es prediu que la Intel·ligència Artificial podria consumir una desena part de l’electricitat mundial l’any 2025. A Europa, el sector TIC és actualment responsable del 10% del consum total d’electricitat a la Unió Europea (UE) i d’un 4% de les seves emissions de CO2.

  D’altra banda, les tecnologies digitals constitueixen una de les principals eines de les quals disposen governs, empreses, universitats i centres de recerca i ciutadans per a aconseguir: (1) a escala global, els objectius fixats en l’Acord de canvi climàtic de París i els Objectius de Desenvolupament Sostenible per a l’any 2030 (ODS 7, 9, 11, 12, 13 i 15); (2) a escala regional, les metes fixades en el Pla d’Acció de la Unió Europea (UE) per a l’economia circular i l’Estratègia Digital de la UE que treballa de la mà del European Green Deal per a proposar mesures de transformació verda per al sector TIC; i (3) a escala local, el Pla Clima 2018-2030 i l’Agenda 2030 de la ciutat de Barcelona.

  El sector TIC a la regió de Catalunya representa una important àrea d’oportunitat al estar conformat per 16.339 empreses (any 2019). Barcelona és la quarta ciutat europea més innovadora (Innovation Cities Index 2019) i la quarta ciutat més preparada per al futur tecnològic (Index of Cities Readiness, 2017). La ciutat és seu d’un dels tres supercomputadors més potents d’Europa i és el cinquè nucli tecnològic europeu per volum d’inversions.

 • Aquest repte busca solucions tecnològiques per a mesurar i reduir la petjada ambiental de les empreses del sector tecnològic, tant de l’àmbit públic com privat (especialment Pimes i startups), tenint en compte les fases del cicle de vida dels productes i serveis que ofereixen (disseny, extracció de recursos i ús de matèries primeres, fabricació, distribució, ús i disposició final), o bé la infraestructura TIC existent i/o del futur.

  Les solucions han de tenir un caràcter tecnològic (software/hardware), tot i que podran combinar-se amb activitats de consultoria, d’assessorament estratègic i de gestió del coneixement. Les solucions han de ser provades (Technology Readiness Level 6 o superior) i la seva implementació ha de ser tècnicament viable en un termini inferior a 12 mesos. Es valorarà positivament que les solucions siguin escalables i que siguin “future-proof”, és a dir, que prevegin futurs immediats pel que fa a canvis o tendències tecnològiques i als seus respectius marcs normatius.

  S’atorgaràn dos premis que cada guanyador utilitzarà per a la implementació d’un projecte pilot a la ciutat de Barcelona.

  Les solucions podran enfocar-se, entre altres, en aspectes com:

  • Mesurar, donar informació i reduir la petjada ambiental (incloent-hi la reducció d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle) de productes i serveis tecnològics i/o d’infraestructura TIC: 1) dispositius finales, 2) xarxes d’accés i distribució de la informació i els datos, 3) centres de dades i xarxes empresarials.
  • Reduir la generació de “e-waste”, fomentar la circularitat dels productes tecnològics, identificar la traçabilitat, allargar la seva vida útil, per exemple, amb un enfocament de cicle de vida, i/o facilitar la seva reutilització, reparació, renovació, remanufactura i reciclatge.
  • Millorar l’eficiència energètica, fomentar l’ús d’energies renovables i incorporar criteris de sostenibilitat en l’ús i gestió dels centres d’emmagatzematge de dades i/o en les xarxes de dades fixes i mòbils.
  • Optimitzar el consum i la transmissió de dades (per exemple, en l’àmbit de solucions streaming de vídeo, videojocs, mitjana i entreteniment, etc.) i el rendiment d’aplicacions de software I hardware (per exemple, l’ús del “green coding”, també denominat “clean coding”, i el “refactoring”).

Projectes guanyadors

Ja tenim guanyadors per aquest repte.