T’ajudem a pagar l’IBI i el lloguer

Presentació de sol·licituds
del 15 de juny al 31 de juliol de 2018

Iniciar la sol·licitud Preguntes freqüents

Ajuts fiscals per a qui més ho necessita

Ajuts a la llar per a persones llogateres i propietàries

Enguany es destinen gairebé 3 milions d’euros exclusivament a llars amb recursos econòmics escassos. Aquests ajuts, destinats a persones llogateres o propietàries, seran de fins a un màxim de 200 euros (fins al 75% de l’import de l’impost de béns immobles).

Requisits per sol·licitar l’ajut

 • Ser propietari/ària o llogater/a d’un habitatge d’ús habitual a Barcelona.
 • La persona que ho sol•liciti i els membres de la unitat de convivència han d’estar empadronats al domicili per al qual es demana l’ajut com a mínim des de l’1 de gener de 2018.
 • Els/les sol•licitants, juntament amb les persones empadronades a l’habitatge, han de tenir uns ingressos anuals bruts inferiors o iguals als que es mostren a la taula següent:
 • Membres unitat convivència Ingressos bruts (€/any) unitat de convivència (últim exercici tancat)
  1 Fins a 11.951,64 €
  2 Fins a 14.939,55 €
  3 Fins a 18.674,44 €
  4 Fins a 23.343,05 €
  5 o més Fins a 29.178,81 €
  Un dels membres de la unitat de convivència té un grau de discapacitat superior al 33%. S'aplicarà el tram d’ingressos immediatament superior al previst en aquesta taula.
 • Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament i la resta d’administracions.
 • Ni els/les sol•licitants ni els altres membres de la unitat de convivència no poden disposar d’altres immobles, excepte l’habitatge propi i, com a màxim, una plaça d’aparcament i un traster.
 • Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts percebuts pel mateix concepte.

Com es pot sol·licitar aquest ajut fiscal

S’ha d’omplir el model de sol·licitud on constin les dades següents:

 • Nom, cognoms, NIF de la persona sol·licitant, telèfon, adreça electrònica, adreça i referència cadastral.
 • Si la persona sol·licitant és propietària o llogatera.
 • Identificació de les persones empadronades al mateix habitatge.
 • Declaració responsable:
  • • Que l’habitatge habitual és el que es consigna a la sol·licitud.
  • • De la titularitat del rebut de l’IBI o del contracte de lloguer.
  • • De no disposar d’altres propietats fora de l’habitatge habitual.
  • • D’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament i la resta d’administracions
  • • Que totes les dades que consten a la sol·licitud són certes.
 • Autorització expressa perquè l’Ajuntament comprovi les dades de la sol·licitud i el compliment dels requisits per atorgar l’ajut.

Documentació que cal aportar

 • Document de sol•licitud emplenat i signat
 • En el cas dels llogaters, fotocòpia del contracte de lloguer.
 • Full de sol•licitud de transferència bancària per poder fer efectiu el pagament de l’ajut.
 • Fotocòpia de l’acreditació legal de discapacitat, en cas que n’hi hagi.

Termini per fer la sol·licitud

Del 15 de juny al 31 de juliol de 2018

Seguiment de la sol·licitud

La publicació dels ajuts aprovats es farà al BOPB i al web seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat. Per poder comprovar la vostra sol•licitud caldrà el número de registre.

On es pot tramitar
la sol·licitud d’ajut de l’IBI

 • En línia

  Per mitjà del web de tràmits

Preguntes freqüents

A quina data es refereix l’empadronament?

L’empadronament a l’habitatge habitual pel qual se sol·licita l’ajut, es refereix a data 1 de gener de 2018, tant per al sol·licitant, com per a la resta de membres de la unitat convivent.

Per a la determinació dels ingressos es tindrà en compte el nombre de persones empadronades en la unitat de convivència a data 1 de gener de 2018, data coincident amb la meritació de l’impost. Per tant, qualsevol moviment de padró posterior a aquesta data no serà tingut en consideració als efectes de calcular els requisits per a l’atorgament de l’ajut.

Han de pertànyer a la mateixa família tots els membres de la unitat de convivència?

No, els requisits previstos per les bases fan referència exclusivament al fet que les persones estiguin empadronades a data 1 de gener de 2018 a la mateixa llar, amb independència de si formen part de la mateixa família o no. Els membres de la unitat de convivència es prenen com a referència per a la determinació del llindar d’ingressos.

Puc optar a l’ajut si sóc llogater/a?

Sí, sempre que siguis titular del contracte de lloguer. No és necessari acreditar que es repercuteix l’IBI en el rebut del lloguer.

Sóc llogater/a, quina documentació he d’aportar?

A banda de l’imprès de sol·licitud i dades bancàries correctament omplert, hauràs d’aportar una còpia del contracte de lloguer del domicili pel qual sol·licites l’ajut i una fotocòpia del rebut de l’IBI de l’habitatge o bé autorització signada del propietari de l’immoble per tal de poder efectuar la consulta pertinent.

En el cas dels inquilins del Patronat Municipal de l’Habitatge, aquesta documentació es pot substituir per un certificat emès per aquest organisme municipal.

Sóc llogater/a, què passa si m’he canviat de llar durant aquest 2018?

En el cas de llogaters, excepcionalment si canvies d’habitatge habitual durant l’exercici 2018, hauràs d’aportar còpia tant del contracte inicial com del nou contracte. També hauràs d’aportar una fotocòpia del rebut de l’IBI de l’habitatge d’ambdós domicilis o bé autorització signada del propietari de l’immoble per tal de poder efectuar la consulta pertinent.

Sóc llogater/a amb posterioritat a l’1 de gener de 2018. Puc demanar l’ajut?

En aquest cas no pots optar a l’ajut, ja que no es compleix amb els requisits establerts a les bases. Es considera habitatge habitual aquell en el que estigui empadronat el beneficiari de l’ajut l’1 de gener de la l’any de la quota a subvencionar.

M’acabo de vendre el pis, puc sol·licitar l’ajut?

Sí, però només en el cas que compleixis els requisits previstos a les bases. En aquest sentit, cal recordar que les bases demanen que estiguis empadronat en aquest domicili des de l’ú de gener de 2018 fins a la data de formalització de la sol·licitud. És a dir, podràs demanar l’ajut sempre que acreditis que aquest habitatge ha estat el teu domicili habitual durant tot aquest període.

Sóc propietari/a, quina documentació he d’aportar?

Només caldrà aportar l’imprès de sol·licitud i l’imprès dades bancàries. Ambdós documents hauran d’estar degudament emplenats i signats. La comprovació de la titularitat de l’habitatge es farà d’ofici per l’Ajuntament.

Cal aportar documentació per acreditar l’empadronament?

No, la comprovació de l’empadronament a Barcelona es farà d’ofici per l’Ajuntament.

Cal aportar documentació per acreditar el grau de discapacitat?

Sí, en aquest cas caldrà aportar la fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o la notificació de la resolució per la qual es califica el grau de discapacitat.

Què ocorre si tinc el rebut de l’IBI fraccionat o ajornat?

No se’n deriva cap especialitat, pots optar igualment a demanar l’ajut. L’únic límit es troba en el cas que tinguis deutes amb la Hisenda Municipal ja que es tracta d’un requisit per poder accedir a l’ajut. En aquest cas, no resultarà possible atorgar la subvenció.

El meu rebut d’IBI és de 240 euros: cobraré l’import de 200 euros?

No, l’ajut és del 75% de l’import de l’impost (exclosa la quota del tribut de mobilitat de l’AMB), amb un màxim de 200 euros. De forma que si el teu rebut és de 240 euros, l’ajut a rebre serà de 180 euros. Només percebran l’ajut de 200 euros els sol·licitants que paguin una quota d’IBI de 267 euros o més.

Com puc saber si m’han atorgat l’ajut?

Abans del 31 de desembre de 2018 es publicaran els resultats, tant al BOPB com al web de l’Ajuntament, en el que s’indicaran els ajuts atorgats, amb especificació de l’import i, en el seu cas, els ajuts denegats per incompliment dels requisits previstos a les bases i a la convocatòria. Podreu consultar el resultat mitjançant el número de registre de la vostra sol·licitud. Guardeu-ne el resguard. També podreu anar a qualsevol Oficina d’Atenció al Client.

A més de l’habitatge habitual tinc una plaça de pàrquing, puc sol·licitar l’ajut?

Sí, les bases especifiquen ni el sol·licitant ni cap de les persones que visqui a l’habitatge i hi estigui empadronada, no podrà disposar d’altres immobles, excepte l’habitatge habitual, i com a màxim una plaça d’aparcament i un traster.

Quines dades econòmiques es tindran en compte a l’hora de marcar el llindar d’ingressos?

Als efectes de determinar els ingressos bruts, es prendrà en consideració la suma de la base imposable general més la base imposable de l’estalvi de la declaració de l’IRPF, o en el seu defecte, rendiments integres del treball.

L’ajut se’m descomptarà del rebut de l’IBI? El meu rebut de l’IBI serà de menor import?

No, el pagament de l’import atorgat es farà efectiu mitjançant transferència bancària amb independència del rebut de l’IBI. EL pagament de l’impost s’haurà d’abonar mitjançant el procediment habitual.

Podeu fer consultes sobre l'ajut de l'IBI en aquest enllaç

Accessibilitat Avís legal