Ajuts per pagar l’habitatge

Ajuts per pagar l’IBI per a persones propietàries i llogateres amb pocs recursos econòmics

Presentació de sol·licituds
de l’1 d’abril al 31 de maig de 2019

Iniciar la sol·licitud Preguntes freqüents

Ajuts fiscals per a qui més ho necessita

Ajut de fins al 75% del rebut de l’IBI

Enguany es destinen 2.000.800 euros exclusivament a l’ajut d’un import equivalent a fins el 75% del pagament de l’impost de béns immobles (fins a un màxim de 300 euros) per a persones amb escassos recursos econòmics.

Requisits per sol·licitar l’ajut

 • Ser propietari/ària o llogater/a d’un habitatge d’ús habitual a Barcelona.
 • La persona que ho sol·liciti i els membres de la unitat de convivència han d’estar empadronats al domicili per al qual es demana l’ajut com a mínim des de l’1 de gener de 2019.
 • Els/les sol·licitants, juntament amb les persones empadronades a l’habitatge, han de tenir uns ingressos anuals bruts inferiors o iguals als que es mostren a la taula següent:
 • Membres de la unitat de convivència Ingressos bruts (€/any) de la unitat de convivència (últim exercici tancat)
  1 Fins a 11.951,64 €
  2 Fins a 14.939,55 €
  3 Fins a 18.674,44 €
  4 Fins a 23.343,05 €
  5 o més Fins a 29.178,81 €
  Un dels membres de la unitat de convivència té un grau de discapacitat superior al 33%. S'aplicarà el tram d’ingressos immediatament superior al previst en aquesta taula*.
 • * Per exemple, Si en una unitat familiar de 2 membres, un d’ells té un grau de discapacitat superior al 33% els ingressos bruts anuals amb els quals pot sol·licitar l’ajut serien de fins a 18.674,44 € .
 • Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament i la resta d’administracions.
 • Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts i/o bonificacions percebuts pel mateix concepte.

Com es pot sol·licitar aquest ajut fiscal

S’ha d’omplir el model de sol·licitud on constin les dades següents:

 • Nom, cognoms, NIF de la persona sol·licitant, telèfon, adreça electrònica, adreça i referència cadastral.
 • Si la persona sol·licitant és propietària o llogatera.
 • Identificació de les persones empadronades al mateix habitatge.
 • Declaració responsable:
  • • Que l’habitatge habitual és el que es consigna a la sol·licitud.
  • • De la titularitat del rebut de l’IBI o del contracte de lloguer vigent.
  • • D’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament i la resta d’administracions
  • • Que totes les dades que consten a la sol·licitud són certes.
 • Autorització expressa perquè l’Ajuntament comprovi les dades de la sol·licitud i el compliment dels requisits per atorgar l’ajut.

Documentació que cal aportar

 • Document de sol•licitud emplenat i signat
 • En el cas dels llogaters, fotocòpia del contracte de lloguer vigent i rebut de l’IBI de l’habitatge llogat.
 • Full de sol•licitud de transferència bancària per poder fer efectiu el pagament de l’ajut.
  NO cal aportar nova documentació bancària:
  • • Si la persona sol·licitant ja ha estat beneficiària d’aquest ajut en convocatòries anteriors i no vol modificar el compte que havia designat.
  • • Si s’autoritza el pagament de l’ajut al compte on està domiciliat el pagament de l’IBI (sol·licitants propietaris).
  En la resta de casos, cal aportar l’original del model adjunt, signat per la persona interessada o pel representant legal i validat per l’entitat bancària.
 • Fotocòpia de l’acreditació legal de discapacitat, en cas que n’hi hagi.

Termini per fer la sol·licitud

De l’1 d’abril al 31 de maig de 2019

Seguiment de la sol·licitud

La publicació dels ajuts aprovats es farà al BOPB i al web seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat. Per comprovar la vostra sol·licitud cal el número de registre.

On es pot tramitar
la sol·licitud d’ajut de l’IBI

 • En línia

  Per mitjà del web de tràmits

Preguntes freqüents

A quina data es refereix l’empadronament?

L’empadronament a l’habitatge habitual pel qual se sol·licita l’ajut es refereix a la data 1 de gener de 2019, tant per al sol·licitant com per a la resta de membres de la unitat de convivència.

Per determinar els ingressos es tindrà en compte el nombre de persones empadronades en la unitat de convivència a data 1 de gener de 2019, data coincident amb la meritació de l’impost. Per tant, qualsevol moviment de padró posterior a aquesta data no es tindrà en consideració a l’efecte de calcular els requisits per atorgar l’ajut.

Han de pertànyer a la mateixa família tots els membres de la unitat de convivència?

No, els requisits previstos per les bases fan referència exclusivament al fet que les persones estiguin empadronades a data 1 de gener de 2019 a la mateixa llar, amb independència de si formen part de la mateixa família o no. Els membres de la unitat de convivència es prenen com a referència per determinar el llindar d’ingressos.

Puc optar a l’ajut si sóc llogater/a?

Sí, sempre que siguis titular del contracte de lloguer vigent. No és necessari acreditar que es repercuteix l’IBI en el rebut del lloguer.

Soc llogater/a, quina documentació he d’aportar?

A banda de l’imprès de sol·licitud i el de dades bancàries omplerts correctament, has d’aportar una còpia del contracte de lloguer vigent del domicili pel qual sol·licites l’ajut i una fotocòpia del rebut de l’IBI de l’habitatge o bé l’autorització signada de la persona propietària de l’immoble per poder efectuar la consulta pertinent.

En el cas de persones inquilines del Patronat Municipal de l’Habitatge (actualment Institut Municipal D’habitatge de Barcelona), aquesta documentació es pot substituir per un certificat emès per aquest organisme municipal.

Soc llogater/a, què passa si m’he canviat de llar durant aquest 2019?

En el cas de ser llogater/a, excepcionalment, si canvies d’habitatge habitual durant l’exercici 2019, hauràs d’aportar una còpia tant del contracte inicial com del contracte nou. També hauràs d’aportar una fotocòpia del rebut de l’IBI de l’habitatge d’ambdós domicilis o bé l’autorització signada del propietari de l’immoble per poder efectuar la consulta pertinent.

Soc llogater amb posterioritat a l’1 de gener de 2019. Puc demanar l’ajut?

En aquest cas no pots optar a l’ajut, ja que no es compleixen els requisits establerts a les bases. Es considera habitatge habitual l’habitatge on estigui empadronat el beneficiari/ària de l’ajut a data 1 de gener de l’any de la quota que s’ha de subvencionar.

M’acabo de vendre el pis, puc sol·licitar l’ajut?

Sí, però només en el cas que compleixis els requisits previstos a les bases. En aquest sentit, cal recordar que a les bases es requereix que estiguis empadronat en aquest domicili des de l’1 de gener de 2019 fins a la data de formalització de la sol·licitud. És a dir, pots demanar l’ajut sempre que acreditis que aquest habitatge ha estat el teu domicili habitual durant tot aquest període.

Soc propietari/ària, quina documentació he d’aportar?

Només cal aportar l’imprès de sol·licitud i l’imprès de dades bancàries. Ambdós documents han d’estar emplenats i signats degudament. L’Ajuntament farà d’ofici la comprovació de la titularitat de l’habitatge.

Cal aportar documentació per acreditar l’empadronament?

No, l’Ajuntament farà d’ofici la comprovació de l’empadronament a Barcelona.

Cal aportar documentació per acreditar el grau de discapacitat?

Sí, en aquest cas cal aportar la fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o la notificació de la resolució per la qual es qualifica el grau de discapacitat.

Què passa si tinc el rebut de l’IBI fraccionat o ajornat?

No se’n deriva cap especialitat, pots optar igualment a demanar l’ajut. L’únic límit es troba en el cas que tinguis deutes amb la Hisenda Municipal, ja que es tracta d’un requisit per poder accedir a l’ajut. En aquest cas, no serà possible atorgar la subvenció.

El meu rebut d’IBI és de 240 euros. Cobraré l’import de 300 euros?

No, l’ajut és del 75% de l’import de l’impost (exclosa la quota del tribut de mobilitat de l’AMB), amb un màxim de 300 euros. Així, si el teu rebut és de 240 euros, l’ajut que rebràs serà de 180 euros. Només percebran l’ajut de 300 euros les persones sol·licitants que paguin una quota d’IBI de 400 euros o més.

Com puc saber si m’han atorgat l’ajut?

Abans del 31 de desembre de 2019 es publicaran els resultats, tant al BOPB com al web de l’Ajuntament, en què s’indicaran els ajuts atorgats, amb especificació de l’import i, si s’escau, els ajuts denegats per incompliment dels requisits previstos a les bases i a la convocatòria. Podreu consultar el resultat mitjançant el número de registre de la vostra sol·licitud. Guardeu-ne el resguard. També podreu anar a qualsevol oficina d’atenció ciutadana.

A més de l’habitatge habitual, tinc una plaça de pàrquing. Puc sol·licitar l’ajut?

Sí, com a novetat d’enguany, les bases no contenen cap requisit que impedeixi accedir a l’ajut en cas que es disposi d’altres propietats.

Quines dades econòmiques es tindran en compte a l’hora de marcar el llindar d’ingressos?

A l’efecte de determinar els ingressos bruts, es prendrà en consideració la suma de la base imposable general més la base imposable de l’estalvi de la declaració de l’IRPF o, en cas que no n’hi hagi, els rendiments íntegres del treball.

L’ajut se’m descomptarà del rebut de l’IBI? El meu rebut de l’IBI serà de menys import?

No, el pagament de l’import atorgat es farà efectiu mitjançant una transferència bancària amb independència del rebut de l’IBI. El pagament de l’impost s’haurà d’abonar mitjançant el procediment habitual.

Podeu fer consultes sobre l'ajut de l'IBI en aquest enllaç

Accessibilitat Avís legal