Declaració d’accessibilitat per a l’aplicació La Mercè-Festa Major de Barcelona per a iOS

L’Ajuntament de Barcelona s’ha compromès a fer accessible l’aplicació de la Mercè 2022 per a sistema operatiu iOs, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre). Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica a l’app de la Mercè 2022, disponible a l’APP Store. La declaració es va preparar el 14 de gener de 2023.

Situació de compliment

Aquesta aplicació és parcialment conforme, d’acord amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Continguts accessibles

A l’app de la Mercè 2022 de l’Ajuntament de Barcelona s’han considerat les mesures següents per permetre que els usuaris accedeixin a tots els continguts i les funcionalitats d’una manera més fàcil:

Identificació

 • S’evita l’ús del color com a únic mètode per transmetre informació.
 • Les instruccions per interactuar amb el contingut eviten referir-se a un determinat control pel color, la forma, la ubicació visual, la mida, etc., de manera que sigui identificable independentment de les capacitats sensorials.
 • Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.1.3.3 i 11. 1.4.1.

Controls per a continguts en moviment:

 • Es proporcionen prou controls per a continguts que es reprodueixen automàticament o que són intermitents.
 • No hi ha elements que parpellegin més de tres vegades per segon.
 • Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.1.4.2, 11.2.2.1, 11.2.2.2, 11.2.3.1, 11.2.5.1, 11.2.5.2 i 11.2.5.4.

Idioma:

 • L’idioma per als continguts de l’aplicació s’ha especificat correctament.
 • Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.3.1.1 i 11.3.1.2.

Finalitat dels enllaços

 • El propòsit dels enllaços o controls està descrit correctament. Les icones que funcionen com a enllaç disposen d’alternatives textuals que en permeten entendre el destí.
 • Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.2.4.4.

Preferències d’usuari

 • L’aplicació fa servir les configuracions definides al sistema operatiu per part de l’usuari, que tenen relació amb el color, el contrast, el tipus de font, la mida de la font i el cursor del focus.
 • Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: requisits del capítol 12.7.

Continguts no accessibles

A l’aplicació hi poden haver les barreres següents:

Alternatives textuals

 • Algunes imatges, imatges de text i icones podrien no contenir prou alternatives textuals. O les alternatives textuals podrien no correspondre’s amb el contingut.
 • Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.1.1.1 i 11.2.5.3.

Estructura coherent:

• No es pot assegurar la consistència a l’aplicació pel que fa a una estructura coherent a totes les pantalles (menús, encapçalaments, marcat de llistats, taules, etc.).

• No es pot assegurar que els textos dels encapçalaments i les etiquetes descriguin correctament el contingut.

• Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.1.3.1, 11.1.3.2 i 11.2.4.6.

Orientació:

• Podria ser que l’aplicació o algunes pantalles no s’adaptessin als canvis d’orientació de la pantalla del dispositiu.

• Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.1.3.4.

Navegació per teclat:

• La navegació mitjançant un teclat podria no ser del tot fluida, o podria no seguir correctament l’ordre visual.

• Podria ser que el focus no fos visible en passar per algun dels elements o que hi hagués elements que no prenguessin el focus.

• Es podrien generar canvis en el contingut provocats per un canvi del focus. Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.1.4.13, 2.1.1, 11.2.1.2, 11.2.1.4, 11.2.4.3, 11.2.4.7 i 11.3.2.1.

Formularis:

• Hi podria haver formularis amb etiquetes associades incorrectament, o sense etiquetes accessibles.

• Es podrien produir canvis de context en algun formulari mentre s’empleni les dades. Com, per exemple, que s’obrin noves finestres o pestanyes.

• Podrien no proporcionar-se eines d’autoemplenament en els camps d’entrada, d’informació personal.

• Podrien no detectar-se alguns errors quan s’empleni el formulari o podrien no proporcionar suggeriments per corregir-los.

• Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.1.3.5, 11.3.2.2, 11.3.3.1, 11.3.3.2, 11.3.3.3, 11.3.3.4 i 11.4.1.2.

Contrast de color:

• Hi podria haver barreres de contrast en els elements de text i els elements interactius.

• Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.1.4.3 i 11.1.4.11.

Ampliació:

• El contingut de l’aplicació podria no veure’s correctament en augmentar la mida del text al 200 %.

• Podria haver-hi alguna imatge de text.

• En ampliar el contingut al 400 %, perdre's part del contingut.

• També hi podria haver barreres a l’hora d’augmentar la mida del text.

• Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.1.4.4, 11.1.4.5, 11.1.4.10, 11.1.4.4.1 i 11.1.4.12.

Compatibilitat amb productes de suport

• Podria ser que l’aplicació no transmetés correctament als productes de suport algunes de les característiques de l’aplicació, com, per exemple, per als controls, valors o elements de les taules, entre d’altres.

• Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.5.2.3 i d’11.5.2.5 a 11.5.2.17.

El compromís de l’Ajuntament de Barcelona per l’accessibilitat

El desenvolupament de l’app de la Mercè 2022 s’ha basat en la consideració de la norma UNE-EN 301549:2019. Per a més informació sobre l’accessibilitat web i a l'app i els recursos d’accessibilitat, i per configurar les opcions dels diferents navegadors, adreceu-vos al web http://accessibilitat.bcn.cat/ca L’Ajuntament de Barcelona es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les diverses barreres d’accessibilitat que actualment queden per resoldre en aquesta app. En el cas que trobeu barreres a l’app, cal que ens les indiqueu a través del formulari.