Edificis d’interès local

A banda de les intervencions arqueològiques, i a vegades arran de la seva execució, es fan tota una sèrie d’estudis històrico-documentals, que complementen el treball de camp.
Poden ser de diversos tipus. Al Centre de Documentació tenim estudis històrics i estudis d’impacte arqueològic.

Els estudis històrics es realitzen sobre zones o jaciments concrets, per conèixer degudament el seu valor històric, i poder treballar amb dades escrites i documentals com arqueològiques. Podríem citar diversos exemples, com el que s’ha realitzat sobre l’antic convent de Sant Agustí a Ciutat Vella, abans de que es realitzés la intervenció arqueològica posterior. El seu valor és documentar en profunditat l’edifici o zona on s’ha de fer una intervenció, i la seva evolució històrica i patrimonial.

L’objectiu dels estudis d’impacte arqueològic és la prevenció dels efectes negatius sobre el medi, i en aquest cas sobre el patrimoni històric. Són documents que complementen el projecte i on s’avalua la capacitat del territori d’admetre l’actuació, per tant la seva transformació. també defineixen un seguit de mesures i accions que cal adoptar per minimitzar-ne l’impacte.

Es pot consultar tot el fons a la pàgina : Arxiu del Servei d’Arqueologia de Barcelona

 

Compartiu l'artícle

  • Google +