Àrea d’Intervencions

 • Plaça Duc de Medinaceli

  Excavació dels nivells medievals. Plaça Duc de Medinaceli Foto: Servei d'Arqueologia de Barcelona

 • Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Pavelló Administració

  Sitja ibèrica localitzada a l’exterior del Pavelló de l'Administració. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Foto:Esteve Nadal i Roma

Partint del concepte bàsic que Barcelona és un únic jaciment arqueològic, des del Servei d’Arqueologia de Barcelona es gestionen totes les intervencions arqueològiques que s’han de realitzar dins el terme municipal amb la finalitat d’unificar criteris i mantenir la coordinació científica dels resultats obtinguts. És per aquest motiu que el treball de gestió s’inicia amb els primers contactes amb la promoció de l’obra, ja sigui pública com privada.

És feina del Servei d’Arqueologia l’acompanyament dels promotors, des de les reunions prèvies d’exposició del projecte d’obra, a les explicacions oportunes referents a la normativa vigent, tràmits administratius i protocols d’actuació. En aquest sentit, el Servei d’Arqueologia fa d’enllaç entre les empreses d’arqueologia, els promotors i l’administració de la Generalitat, concretament amb el Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Sub-direcció General del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic de la Direcció General del Patrimoni Cultura. El marc legal genèric és la Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, i el text legal específic que és d’aplicació en aquesta matèria és el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic  (DOGC núm. 3594, 13,03,2002)..

Des del Servei es redacten el projectes d’intervenció arqueològica. En aquests projectes es fa una justificació de la intervenció, es detallen els treballs a realitzar, la metodologia, el tipus d’intervenció arqueològica i es fa una valoració de personal necessari, terminis d’execució i despeses. En tots els casos, es fan previsions econòmiques per a les diferents tasques que es derivin de la pròpia intervenció (estudis, analítiques, neteja, tractament i consolidació de material arqueològic…).

Iniciada l’excavació, es fa el seguiment dels treballs arqueològics i, el procés, acaba amb la revisió de la memòria científica i el seu lliurament definitiu. El material arqueològic procedent de les diferents intervencions es diposita, de manera provisional, al magatzem de Zona Franca del Museu d’Història de Barcelona. L’ajuntament posa aquestes instal·lacions al servei de les empreses d’arqueologia i dels professionals per què s’hi realitzin les tasques derivades del treball de camp (neteja de materials, siglat de peces, inventaris…). Així mateix, també s’hi fan els treballs de tractament i consolidació del material arqueològic exhumat (en referència a aquest tema, veure l’apartat corresponent a les intervencions en el patrimoni en aquest mateix web).

Al final de tot el procés, els materials queden dipositats a l’Arxiu Arqueològic del Museu d’Història de Barcelona i aquelles peces més destacades passen a formar part de la col·lecció del museu.

Anualment es publica l’Anuari d’Arqueologia i Patrimoni de Barcelona, on es recullen totes les intervencions realitzades durant l’any natural, ja siguin d’excavació o de tractament de restes.

Concretament l’equip d’intervencions arqueològiques del Servei assumeix les següents funcions:, d’acord amb el text de la Mesura de Govern d’impuls a la gestió del patrimoni cultural de la ciutat:

 • Fer el seguiment de les actuacions arqueològiques a la ciutat.
 • Preparar la documentació per a les iniciatives institucionals i legislatives sobre les competències locals en arqueologia.
 • Elaborar conjuntament amb l’Àrea d’Hàbitat Urbà i proposar si escau nous criteris d’intervenció.
 •  Redactar les propostes d’intervenció arqueològiques i els protocols d’intervenció patrimonial.
 • Atendre als aspectes patrimonials de les intervencions arqueològiques, i fer diagnosi i tractament dels materials trobats quan s’escaigui.
 • Coordinar la redacció i publicació de l’Anuari d’intervencions Arqueològiques.

Compartiu l'artícle

 • Google +