Presentació

La principal raó de ser de l’arqueologia urbana és l’estudi de l’evolució històrica de la ciutat, entenent la ciutat com un tot únic, i l’evolució històrica com tot allò que ha impulsat i ha provocat canvis en el territori, tant a nivell geomorfòlogic, com urbanístic, històric, organitzatiu i social, fins a esdevenir el fet concret del moment actual.

El Servei d’Arqueologia de Barcelona és l’òrgan de gestió encarregat de la salvaguarda del patrimoni arqueològic de Barcelona. La seva tasca és prevenir l’afectació de patrimoni arqueològic, organitzar i coordinar les intervencions arqueològiques a tot el territori municipal, així com donar a conèixer tota la documentació generada en el marc de diversos projectes d’investigació o del propi Centre de Documentació.

El coneixement de la ciutat històrica es pot fer des de diversos punts de vista, constantment s’ha d’equilibrar el passat amb el futur, sense oblidar el present. Partim de la idea de ciutat igual a jaciment únic amb diverses intervencions, des de la prehistòria fins l’actualitat . Fins fa poc es pensava que la feina de l’arqueòleg només era l’estudi del subsòl. Cada cop és més evident que la ciutat construïda pot ser estudiada amb una metodologia arqueològica. L’aplicació dels sistemes de registre dels arqueòlegs a l’estudi d’edificis o de retícules urbanes ha comportat un progrés fonamental en el coneixement de la ciutat històrica. Cada cop és més freqüent que altres disciplines que actuen sobre el patrimoni històric, com poden ser historiadors de l’art, apliquin la metodologia arqueològica en el seus estudis.

Un altre tret a destacar i a defensar és què l’arqueologia urbana no és només la intervenció sobre el terreny, el treball de camp, sinó que, arran d’aquestes tasques se’n deriven d’altres d’igual importància, com és el tractament de les dades i els materials obtinguts en la intervenció, així com la relació dins del marc comú de totes les intervencions generades al si de la mateixa ciutat, impulsant la investigació sobre Barcelona.

Compartiu l'artícle

  • Google +