Intervencions finalitzades

Carrer de Lledó, núm.7 (Ciutat Vella): la torre núm. 28 de la muralla romana

Ciutat Vella | Data d'inici: 23-03-2012 | Data de finalització: 30-03-2012

Recuperació de les pintures murals tardo-romàniques de la torre número 28 de la muralla romana al carrer de Lledò, 7 (Ciutat Vella)

29 agost, 2013 | fa 8 anys | 6.433 visites

Amb motiu de les obres de rehabilitació de l’edifici del número 7 del carrer de Lledó (Ciutat Vella), des de l’any 2004 s’han dut a terme diferents intervencions que han afectat al llenç de la muralla romana, i més en concret a la torre baix imperial número 28. Aquesta torre presenta una planta rectangular d’uns 26 m2 i una alçada d’uns 16 metres. L’àmbit on es localitzen les pintures té una alçada de 4,85m, i presenta un arc diafragmàtic central de mig punt disposat transversalment sobre la planta.

L’any 2004 s’encarregà la recerca documental i arquitectònica a l’empresa Veclus s.l., i que va permetre documentar restes pictòriques medievals a l’interior de la planta pis de la torre romana. No va ser fins l’any 2010 quan es realitzà uns primers treballs de consolidació d’aquestes pintures a càrrec dels restauradors de l’empresa Krom Restauració, i que van permetre identificar fins a quatre obertures tapiades amb posterioritat al revestiment pictòric medieval, ates que aquest continuava vers l’interior dels muntants.

I no ha estat fins el mesos de gener i abril de 2012, sota la direcció de Reinald González (Veclus s.l.) quan s’ha dut a terme una darrera intervenció en l’àmbit de les pintures medievals, amb els destapiats de les quatre obertures localitzades a l’extrem nord-est. Gràcies a les dades documentals i materials recollides durant aquests treballs s’ha pogut establir una cronologia per aquestes pintures, i per tant de l’ocupació a efectes residencials de la torre romana núm. 28. Aquest revestiment medieval es degué produir cap a finals del segle XII i inicis del segle XIII, i en conseqüència inclòs dins de la tradició pictòrica tardo-romànica. En concret la data de 1217 ens ofereix un terme “post quam” per poder datar aquestes pintures, que es quan aquesta finca va passar a mans del Benefici de Santa Maria i Santa Eulàlia de la Catedral de Barcelona, fundat per l’ardiaca Ponç Desvilar, i que va estar lligat a la seva família fins el primer quart del segle XIV.

Els treballs de desmuntatge dels cegats de les quatre obertures han permès documentar al seu interior –brancals, voltes i ampits- la resta d’aquest programa decoratiu tardo-romànic, en concret de les obertures 1, 2 i 4, i en el cas de la núm. 3 directament a sobre dels carreus dels seus muntants. Les obertures 1 i 2 degueren funcionar en aquest moment de finals del XII i inicis del XIII com a fornícules, mentre que la 3 i 4 ho van fer com a finestres obertes a l’exterior. A diferència de les obertures 1, 2 i 4, les quals són d’època romana, l’obertura núm. 3 es va realitzar  a finals del segle XII en el moment de transformació de l’àmbit en la sala medieval.

Els cegats de totes aquestes obertures estarien relacionats amb un procés de reforma estructural de l’interior de la torre compresos entre els segles XVII i XVIII. Els cegats de les obertures 1, 2 i 3 foren realitzats a finals del segle XVIII, i estarien relacionats amb la construcció d’un altell dins la sala. El cegat de l’obertura número 4 es realitzà a mitjans del segle XVII, i es relacionaria amb la construcció d’un gran arc exterior que uneix les torres 28 i 29, que suportava un nou cos constructiu de tres pisos d’alçada, i que a dia d’avui encara es manté dempeus.

Compartiu l'article

 • Google +
 • Carrer de Lledò, 7. Torre 28

  Vista general de la paret més oriental abans de la intervenció. D’esquerra a dreta les obertures cegades núm. 2 i 3. Foto: Reinald González

 • Carrer de Lledò, 7. Torre 28

  Detall de l’obertura núm. 1 un cop netejada, original d'època romana (S. IV dC), amb el revestiment medieval. Foto: Reinald González

 • Carrer de Lledò, 7. Torre 28

  Vista de les obertures descobertes (núm. 1 i 2), antigues finestres romanes reconvertides en armariets medievals.Foto: Reinald González

 • Carrer de Lledò, 7. Torre 28

  Detall de l’obertura núm. 2 un cop desmuntat el seu tapiat. Foto: Reinald González

 • Carrer de Lledò, 7. Torre 28

  Vista parcial del frontis de la torre amb les obertures núm. 2 i 3. La intervenció posa en evidència l’actuació de la finestra núm. 3, una obertura realitzada vers la fi del segle XII. Foto: Reinald González

Carrer de Lledò, 7 Ciutat Vella

La intervenció en dades

Direcció arqueològica
Reinald González ( Veclus, sl )
Motiu
Obres de rehabilitació d’un edifici: desmuntatge dels cegats de les obertures localitzades al nivell de planta baixa de l’interior de la torre de la muralla romana núm. 28 que es troba a l’actual finca núm. 7 del carrer de Lledó de Barcelona
Cronologia de les troballes
Roma i Antiguitat Tardana
Medieval
Moderna
Tipologia de les troballes
Hàbitat
Obra militar
Béns immobles aïllats
Codi d'intervenció
026/12
Bibliografia relacionada
CABALLÉ, F.; GONZÁLEZ, R. (2003). Notes per a una definició de l’arquitectura civil baixmedieval a Barcelona, pp. 85- 98. El procés urbà i la identitat gòtica de Barcelona. Barcelona Quaderns d’Història. Ajuntament de Barcelona. Núm. 8.
CABALLÉ,F.;CAZENEUVE,X.;FORES,C.;GONZÁLEZ,R.;NOGUÉS,J.;NOLASCO,N. (2004). Estudi històrico-arquitectònic de la finca núm.7 del carrer Lledó de Barcelona. Dos volums. Veclus,s.l. Inèdit
GONZÁLEZ, R. (2010). La construcció a la Barcelona Romànica. Quaderns del Seminari d’Història de Barcelona. Núm.24. Arxiu Històric de Barcelona. Ed. Ajuntament de Barcelona
GONZÁLEZ, R., "Carrer de Lledò, 7", Anuari d’Arqueologia i Patrimoni de Barcelona 2012, Institut de Cultura, Barcelona, en premsa
PUIG, F.; RODÀ, I. (2010). Les muralles de Barcino. Noves aportacions al coneixement de l’evolució dels seus sistemes de fortificació. Muhba Textures. Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona
Links relacionats
Carta Arqueològica de Barcelona. Carrer de Lledó, 7. 067/09
Carta Arqueològica de Barcelona. Carrer de Lledó, 7-muralla romana.
Carta Arqueològica de Barcelona. Muralla romana de Barcelona.