Intervencions finalitzades

Descoberta de noves sitges ibèriques a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona

Horta - Guinardó | Data d'inici: 10-04-2012 | Data de finalització: 26-10-2012

Descobertes noves sitges ibèriques (S. III-I aC.) al pavelló de l’Administració de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Horta-Guinardó)

30 agost, 2013 | fa 8 anys | 5.045 visites

Entre el 10 d’abril i el 26 d’octubre de 2012, i sota la direcció d’Oscar de Castro i Esteve Nadal (Actium Patrimoni Cultural SL), es van realitzar els treballs arqueològics subsidiaris del projecte de rehabilitació del Pavelló de l’Administració de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona (HSCSP). Durant aquests treballs es van documentar restes corresponents a dos moments històrics diferents.

Les restes més modernes es corresponen a canalitzacions, clavegueres i dipòsits del mateix conjunt hospitalari. Les clavegueres estaven realitzades amb maons, i orientades des de les parets perimetrals del pavelló de l’Administració vers al col·lector transversal que aboca les seves aigües residuals al gran col·lector que creua tot el conjunt de muntanya a mar. Relacionats amb aquestes canalitzacions s’han documentat tres dipòsits de planta circular que recollien les aigües pluvials, dos d’ells a l’interior del pavelló.

Les fonamentacions del pavelló de l’Administració seccionaven les estructures ibèriques excavades al subsòl que s’han documentat durant aquests treballs, en concret dues sitges i un possible pou, oferint una cronologia entre el segle III i la primera meitat del segle I aC.

La primera de les sitges es localitzava a l’interior del pavelló de l’Administració, trobant-se molt malmesa per les seves fonamentacions, conservant-se només la meitat inferior –una potència d’0,72m i un diàmetre estimat de 2 metres-, i de secció circular i fons còncau. Del seu interior es va recuperar un important conjunt de restes ceràmiques, destacant un bol hemisfèric amb vora entrant (segles IV i el primer terç del segle I aC), una vora de Phitoy (segles VI – I aC), dos vores de bol hemisfèric (imitació de la forma campaniana A Lamboglia 26); i,  en menor mesura, fragments d’àmfora ibèrica.

La segona sitja es trobava a l’exterior del pavelló, amb unes mides de 2,24 d’amplada i 2,32m d’alçada conservada, i de secció cilíndrica i fons còncau. Els materials exhumats del seu interior van permetre recuperar un important conjunt ceràmic, amb produccions locals –àmfora ibèrica i ceràmica comuna ibèrica-, i importacions, composat per fragments d’àmfora ebussitana i romana -una vora de Dressel 1a, mitjans segle I aC.-; fragments de Campaniana A -un plat Lamboglia 36 i un fragment de bol Lamboglia 27a-.

Per últim, es va localitzar un nou retall en el subsòl, el qual es trobava molt afectat per les estructures de l’Hospital, fet que va impossibilitar la seva correcta i total excavació. Per les dimensions i secció de l’estructura podria tractar-se d’un pou, i al igual que les dues sitges, aquest també presentava un important conjunt ceràmic de produccions locals –àmfora  i ceràmica comuna ibèrica-, i d’importacions –àmfora ebussitana i ceràmiques Campaniana B, entre d’altres-.

Aquestes tres estructures estarien relacionades amb les sitges excavades anteriorment per l’arqueòloga Isabel Pereira en un sector molt proper del pavelló de l’Administració. Aquestes restes també van oferir una mateixa cronologia, compresa entre els segles III i I aC, i que dibuixaria una espai ocupat en època ibèrica destinat a zona d’emmagatzematge, relacionat amb un poblat proper, possiblement al cim del turó de la Rovira.

Compartiu l'article

 • Google +
 • Pavelló Administració

  Sitja ibèrica localitzada a l’interior del Pavelló. Foto: Oscar de Castro López

 • Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Pavelló Administració

  Sitja ibèrica localitzada a l’exterior del Pavelló de l'Administració. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Foto:Esteve Nadal i Roma

 • Pavelló Administració

  Possible pou localitzat a l’exterior del Pavelló. Foto: Oscar de Castro López

 • Pavelló Administració

  Aljub d’aigües pluvials localitzat a l’interior del Pavelló de l’Administració. Oscar de Castro López

 • Pavelló Administració

  Aljub d’aigües pluvials localitzat a l’exterior del Pavelló de l’Administració. Foto: Oscar de Castro López

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Pavelló de l’Administració, carrer de Sant Antoni Maria Claret, 167-171 / carrer de Sant Quintí, 55-95 / carrer del Mas Casanovas, 70-90 i carrer de Cartagena, 334-372 Horta - Guinardó

La intervenció en dades

Direcció arqueològica
Oscar de Castro López ( Actium Patrimoni Cultural SL )
Esteve Nadal i Roma ( Actium Patrimoni Cultural SL )
Motiu
Projecte bàsic i executiu per a la construcció de sales subterrànies d’instal•lacions annexes als pavellons del recinte històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Pavelló de l’Administració
Cronologia de les troballes
Ferro-ibèric
Contemporània
Tipologia de les troballes
Sistema hidràulic, higiene i salut
Àrea productiva (comercial, agrícola, industrial, altres)
Obra pública i civil
Codi d'intervenció
025/12
Documents adjunts
Web:
Isabel Pereira Hernández, “Hospital de la Santa Creu i Sant Pau”, Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2011, Institut de Cultura de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2012, pp. 72-73
Web:
Daniel Vázquez Álvarez, “Pavellons de Sant Leopold i Sant Salvador, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau”, Anuari d’arqueologia i Patrimoni de Barcelona 2009, Institut de Cultura de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2010, pàg. 160
Links relacionats
Carta Arqueològica de Barcelona. Fitxa Hospital de Santa Creu i Sant Pau. Codi 087/10
Carta Arqueològica de Barcelona. Fitxa Hospital de Santa Creu i Sant Pau. Codi 097/09