Intervencions finalitzades

Obres d’urbanització dels carrers del voltant del Mercat del Born: l’antic barri de la Ribera

Ciutat Vella | Data d'inici: 20-08-2012 | Data de finalització: 31-07-2013

Les obres d’urbanització dels carrers al voltant del Mercat del Born han permès documentar nous edificis de l’antic barri de la Ribera (segles XVI-XVIII)

27 agost, 2013 | fa 8 anys | 4.103 visites

Entre l’agost de 2012 i el juliol de 2013 s’han dut a terme nous treballs arqueològics als carrers del voltant del Mercat del Born -carrer de la Ribera, carrer Comercial, carrer de la Fusina, passatge Mercantil, passeig del Born i plaça Comercial-, al districte de Ciutat Vella. La intervenció, de caràcter preventiu, ha consistit en el seguiment arqueològic de les obres d’urbanització dels carrers al voltant del futur Centre Cultural Born, que inclou la construcció de quatre búnquers per a la xarxa de recollida pneumàtica de sòlids urbans.

Els treballs arqueològics han consistit en rebaixos fets amb màquina al llarg dels carrers, fins assolir la cota d’afectació d’obra. Quan s’han localitzat restes arqueològiques s’ha procedit a la seva excavació i documentació.

Les troballes realitzades durant la intervenció han permès ampliar el coneixement de la trama urbana de l’antic barri de la Ribera. Aquesta ja va ser àmpliament documentada durant la intervenció duta a terme entre els anys 2001 i 2002 a l’interior de l’antic Mercat del Born, i que va permetre documentar fins a 8.000m2 de l’antiga trama del barri de la Ribera, destruït a partir de 1716 per ordre de Felip V durant el procés de construcció de la ciutadella borbònica. Aquests treballs van documentar fins a 8 illes de cases i 9 carrers –carrer de Na Rodés, carrer dels Ventres, carrer Gensana, carrer Qui Va del Born, carrer del Joch de la Pilota, carrer Abella, carrer Malla i carrer Xuclés-, a més d’un tram del Rec Comtal, que vertebra i marca la trama urbana en aquest sector.

Així, doncs, tant en les obres de realització de la rasa del col·lector del carrer del Bonaire com en els rebaixos de terres per als búnquers de la recollida pneumàtica, s’han pogut documentar estructures corresponents a la planta baixa d’alguns dels edificis situats en aquest sector de la ciutat i alguns trams del viari antic. La cronologia d’aquestes restes correspon, de manera genèrica, als segles XVI i començaments del segle XVIII, tot i que s’han pogut datar algunes estructures del primer moment constructiu del sector, entre finals del segle XIII i principis del segle XIV.

Compartiu l'article

 • Google +
 • Urbanització Mercat del Bor

  Vista general de les restes documentades. Foto: Antoni Fernández (CODEX)

 • Urbanització Mercat del Bor

  Carrer pavimentat del barri de la Ribera. Foto: Antoni Fernández (CODEX)

 • Urbanització Mercat del Born

  Interior d'una habitació. Graons i porta d'entrada. Foto: Antoni Fernández (CODEX)

 • Urbanització Mercat del Born

  Vista d'un dels àmbits excavats de funció industrial: un pou i un diposit. Foto: Antoni Fernández (CODEX)

 • Urbanització Mercat del Born

  Detall d'un mur tapiat. Foto: Antoni Fernández (CODEX)

Carrer de la Ribera, Carrer Comercial, Carrer de la Fusina, Passatge Mercantil, Passeig del Born i plaça Comercial (Ciutat Vella) Ciutat Vella

La intervenció en dades

Direcció arqueològica
Antoni Fernández Espinosa ( CODEX SCCL )
Motiu
Obres d’urbanització dels carrers al voltant de l’antic Mercat del Born
Cronologia de les troballes
Medieval
Moderna
Tipologia de les troballes
Hàbitat
Sistema hidràulic, higiene i salut
Àrea productiva (comercial, agrícola, industrial, altres)
Codi d'intervenció
055/12
Bibliografia relacionada
Garcia Espuche, A., La ciutat del Born, Economia i vida quotidiana a Barcelona (Segles XIV a XVIII), Ajuntament de Barcelona, 2009