• Carrer de la Ciutat de Granada, 12b-16 / passatge de Mas de Roda, 22-36. Antiga farinera La Fama
0 imatges | 0 participants
(Foto: Servei d'Arqueologia)

(Foto: Servei d'Arqueologia)

ITINERARI 3: Rètols de mosaic: indústria i publicitat al Poblenou

Punt 7 de l’itinerari

SOBRE LA FÀBRICA
Andreu Gili i Guardiola va ser el fundador de la farinera La Fama de la qual tenim notícies al 1877, data en la què ja es documenta el seu vapor. El conjunt estava format per un molí de gra (desaparegut), una torre de fabricació de farina, la xemeneia adossada i locals annexos de magatzems de gra i de producte acabat.

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1877
Estil: arquitectura industrial
Ús original: fàbrica destinada a l’elaboració de farines

Tipologies fabrils
La industria tèxtil es caracteritzà per la construcció de naus de planta rectangular d’una o dues plantes, i amb teulades a doble vessant. A través de la edificació de les diverses naus necessàries per a tot el procés de producció, es generava un recinte coherent que creava patis i passatges interiors, en un dels extrems es situava la nau on s’ubicava la màquina de vapor.

La diversificació industrial també portà noves tipologies fabrils que s’adaptaven a la producció: des de grans complexes de tota una illa, fins a naus construïdes entre mitgeres. Els elements bàsics, tot i així, seguien essent les grans estructures amb pilars de fosa i murs de ceràmica amb maó vist i grans obertures. Per exemple, les farineres desenvoluparen edificis de diverses plantes, principalment per una qüestió d’eficiència energètica: un sol eix vertical transmetia la força motriu a totes les màquines de la fàbrica i s’aprofitava la força de gravetat. Significà així mateix un gran avantatge per la il·luminació ja que els paraments de façana incorporaven el màxim de buits possibles i, per altra banda, es generaven espais més amples i higiènics. El problema del transport vertical trobà la seva solució en els muntacàrregues, origen dels posteriors ascensors.

Font de la informació:
CHECA, M., ALBERICH, N., CLAVER, N., FERNÁNDEZ DELKADER, M., FERNÁNDEZ VALNTÍ, R., GÜELL, A., GATNAU, M.J., LLOBET, X. (2000). “Poblenou i la reconversió de les fàbriques”. Icària. Papers de l’arxiu històric de Poblenou 4:23.

COSTA, L. (2015). Pensar és triomfar. La publicitat a través de la història. Barcelona: Editorial UOC.

GENERALITAT DE CATALUNYA – Departament de Territori i

Sostenibilitat (2006). Modificació del pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic historicoartístic de la ciutat de Barcelona al Districte de Sant Martí, patrimoni industrial del Poblenou. Aprovació definitiva. Barcelona, novembre de 2006.

TATJER, M. “La industria en Barcelona (1832-1992). Factores de localización  y transformación en las áreas fabriles: del centro histórico a la región metropolitana”. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales.  Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2006, vol. X, núm. 218 (46).