• Carrer de València, 149
  • Eixample
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: aplacat exterior de la planta principal de la façana. Mosaic format per rajoles esmaltades de forma quadrangular. La decoració consisteix en la repetició de rajoles de color marró sobre un fons beix, disposades en fileres de manera alternada. Les peces estan ornades amb motius vegetals arrodonits acabats en “coup de fouet”
Època: posterior a 1900 any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1900
Estil: Modernista
Ús original: Residencial
Font de la informació: Cadastre