Actuacions

 • Torre 33, Plaça dels Traginers

 • Muralla romana Plaça dels Traginers

 • Tram Muralla Carrer Sotstinent Navarro

 • Carrer Avinyó, 15

  Carrer Avinyó, 15

 • Tram Aqüeducte Sant Andreu

 • Carta Arqueològica

  Carta Arqueològica

Diversos espais on s’està intervenint en el marc del pla Bàrcino

Muralla romana. – Coneixement global dels dos recintes emmurallats d’època romana de Barcelona, pel que fa al seu traçat, la seva cronologia i la tècnica constructiva. 

Accions previstes:

 • Obtenir una planta georeferenciada de la muralla romana que es pugui dibuixar dins de la cartografia municipal oficial, assenyalant els trams coneguts arqueològicament i documentalment, i els hipotètics.
 • Projecte de planificació urbana: es tracta de definir un nou passeig de la muralla, que aniria resseguint tot el llenç defensiu, des de l’avinguda de la Catedral fins a la plaça dels Traginers.
 • Inici d’una recerca historicoarqueològica i documental de tot el sector de la muralla, des de la zona del castellum, el carrer Avinyó, carrer de la Palla, fins a la plaça Nova, ja que és el sector més desconegut del recinte emmurallat.

Projectes concrets de la muralla romana:

 • Baixada de Viladecols, 5-7 i plaça de Traginers. – S’ha dut a terme un primer estudi documental i d’arqueologia vertical dirigit per Francesc Caballé i Reinald González, de l’empresa Veclus. I s’ha realitzat una primera actuació de neteja per tal de posar en valor el patrimoni que conserva des d’època fundacional fins al segle XVIII.
 • Carrer del Sotstinent Navarro, els solars dels números 12-18. – Aquest tram estudiat ha permès prosseguir la tasca de coneixement de la muralla romana, especialment en el parament extern del llenç i les torres, i investigar la diversitat de les tècniques constructives documentades al llarg del recinte. A més, s’ha descobert part del fossat defensiu i establir el seu funcionament.

Domus. – A Bàrcino s’han conservat diverses domus de personatges d’elit de la ciutat. Les domus eren les cases de les famílies benestants de la ciutat. Normalment s’organitzaven al voltant d’un pati central, on també hi podia haver un jardí, i tenien diverses habitacions i espais.

Podreu veure la reconstrucció en 3D de quatres domus documentades a la colònia.

Domus d’Avinyó. Espai al carrer d’Avinyó, 15, museïtzat. S’ha estudiat i restaurat l’important conjunt de pintures murals recuperat de la intervenció arqueològica realitzada l’any 2004, per poder posar en valor les restes arqueològiques documentades, així com les pintures murals. El 2015 es va obrir al públic la Domus Avinyó, explicant la domus d’una família benestant de la Bàrcino romana, a més del suburbi, la muralla i l’intervallum.

A través d’aquest enllaç també podreu veure el video que podeu gaudir quan visiteu la domus. El vídeo produit en el marc del projecte museogràfic fet per les empreses Stoa i Vora, està realitzat per Wasabi amb imatges de la reconstrució de les domus i de Bàrcino 3D.

Domus de Sant Honorat.  Espai al carrer de Sant Honorat, museïtzat.

Domus de Sant Miquel. Es troba al subsòl de la plaça de Sant Miquel, davant de l’edifici de l’Ajuntament de Barcelona.

Domus de l’Arxiu Administratiu.  Es troba al subsòl de l’edifici de l’Arxiu Municipal Contemporani, al carrer Baixada del Bisbe Caçador.

Aqüeducte. – L’estudi del subministrament d’aigua de la colònia és una de les línies de recerca que des de fa temps s’estan duent a terme des del Servei d’Arqueologia de Barcelona. Es treballa per incorporar les restes monumentals de l’aqüeducte a la ciutat i donar-les a conèixer als ciutadans i visitants. Es coneix el traçat de l’aqüeducte, des del seu naixement, en unes fonts properes al riu Besòs, fins a la seva entrada a la ciutat per la plaça Nova. Ajudarà a portar el pla Bàrcino fora de Ciutat Vella, ja que tenim conservat un bon tram de la conducció soterrada a Sant Andreu.

Conjunt episcopal, Aula i Baptisteri. Al subsòl del Museu d’Història de  Barcelona el 2015 es va reobrir part de les restes de l’aula episcopal i el baptisteri del conjunt catedralici. Aquesta actuació completa el relat dels orígens de Barcelona i les transformacions de la colònia romana.

Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor. – A partir de les excavacions arqueològiques realitzades s’ha pogut reconstruir part de la trama urbana de la ciutat fundacional, la seva evolució, el subministrament d’aigua a la colònia, la Barcino tardoantiga i la primera cristianització de la ciutat. Veure la fitxa de la intervenció de 2013

Bàrcino 3D. – Aplicació gratuita per a ordinadors, tauletes i telèfons intel.ligents, i d’accés lliure des del web del Servei d’Arqueologia de Barcelona: Bàrcino 3Don es pot viatjar tant pel territori com per la ciutat romana. Per a la restitució de Bàrcino 3D s’ha escollit el marc cronològic de la segona meitat del segle III-segle IV, moment que la ciutat va patir una profunda transformació, d’una banda amb la construcció del segon recinte emmurallat, amb 76 torres i 4 portes, de l’altre amb la reforma de part de les domus conegudes, i el seu engrandiment a costa dels carrers.

Compartiu l'artícle

 • Google +