Objectius

 • Torre 33, Plaça dels Traginers

 • Vista de la porta decumana de Barcino amb les torres 1 i 76.

  Vista de la porta decumana de Barcino amb les torres 1 i 76. Foto: SABCN

 • Detall de la muralla i torre al carrer Sotstinent Navarro, 16-18. Foto: Jordi Ramos (Àtics)

L’objectiu principal del pla Bàrcino és impulsar una gestió creativa del patrimoni arqueològic romà de Barcelona per tal que aquest patrimoni pugui contribuir de manera positiva a satisfer les necessitats actuals de la societat barcelonina.

Per assolir  aquest objectiu principal s’han plantejat quatre objectius específics:

 1. Il·lusionar la ciutat amb un ambiciós projecte de recerca arqueològica que sigui capaç de generar un vincle emocional entre la ciutadania actual i la Bàrcino romana.
 2. Facilitar al públic general el gaudi del coneixement de la Bàrcino romana, posant a l’abast dels veïns i dels turistes de Barcelona les eines que permetin fer-ho, de manera eficaç, interessant i atractiva.
 3. Valoritzar i fer accessible a la ciutadania en general i de manera específica als col·lectius amb discapacitats els indrets arqueològics ja visitables, així com els descoberts aquests darrers anys que siguin més interessants i tinguin més possibilitats de generar visitants.
 4. Promoure esdeveniments de caire internacional que generin l’interès dels mitjans de comunicació i permetin posicionar l’arqueologia romana com un dels elements de referència de l’oferta turística de la ciutat.

Per poder assolir els objectius proposats, s’establiran tres línies d’actuació:

 • la recerca i la documentació,
 • La museïtzació d’espais,
 • Les excavacions programades, es duran a terme intervencions arqueològiques en zones d’interès històric en el marc d’un projecte de recerca.

 

Compartiu l'artícle

 • Google +