Notícies

Restes romanes a Can Batlló

Descobertes restes romanes altimperial a les obres de reurbanització de Can Batlló.

9 maig, 2022 , fa 1 any | 1.581 visites

El dia 9 de febrer de 2022 es van iniciar els treballs de control arqueològic del Projecte d’urbanització PAU1 i PAU2 sector 1 de la MPGM de Can Batlló-Magòria (zona verda compresa entre la Gran Via de les Corts Catalanes, el carrer d’Amadeu Oller, el carrer de la Constitució i el carrer de Parcerisa). La promoció de l’obra és de l’Institut Municipal d’Urbanisme i el districte de Sants – Montjuïc. La direcció de la intervenció arqueològica ha estat assumida per l’arqueòloga Vanesa Triay Olives de l’empresa ATICS SL i, des del primer dia, compta amb la supervisió del Servei d’Arqueologia de Barcelona (ICUB) i del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.

Actualment s’està treballant en el rebaix d’un dipòsit de freàtic que afecta una superfície aproximada de 1000m2 i que ha de tenir una profunditat d’entre 7,5 i 8 metres respecte de la cota de terreny actual.

En els nivells superiors de l’àmbit es van documentar nivells de terres d’època contemporània recent que cobrien un estrat argilós de color negre amb abundant presència de fauna i carbons que es va relacionar amb el sòl agrícola que hi havia a la zona entre els segles XIX i XX. De la mateixa època va documentar-se un pou d’aigua.

Per sota dels nivells d’època contemporània es va documentar un estrat d’argiles amb llims ataronjats i ceràmiques que permeten datar-lo a la segona meitat del segle XVII. L’excavació d’aquest estrat va deixar al descobert una segona estructura que podria tractar-se d’un pou que no es va acabar de construir, del segle XVII.

Els treballs arqueològics han permès determinar que hi ha una primera ocupació romana d’època altimperial, moment de construcció de diversos murs. En els diferents àmbits d’actuació es documenten els nivells d’abandonament i amortització dels espais però, en trobar-se en cotes d’arrasament, fins el moment no ha estat possible documentar cap nivell d’ús, fet que dificulta determinar-ne la funcionalitat. En el mateix espai s’han localitzat dues inhumacions.

En aquest punt, cal recordar que a l’entorn del recinte de Can Batlló hi ha dues vies de comunicació, ja en funcionament en època romana, i que l’any 1984 es va excavar part d’una vil·la romana al sector de La Campana, a poc menys de 400 metres. La cronologia d’aquesta vil·la va d’època tardo-republicana al baiximperi.

També s’ha localitzat un horitzó amb nivells prehistòrics, encara per excavar, però tenint en compte que a la nau 4 de Can Batlló es van documentar diverses fosses, i donat que a la zona del dipòsit de freàtic sembla que n’hi ha una altra, resulta versemblant considerar que se’n poden localitzar d’altres en la resta de sectors que s’han d’urbanitzar.

Compartiu l'article

 • Google +
 • Vista general de l'excavació. Foto: Vanesa Triay (ATICS SL)

  Vista general de l'excavació. Foto: Vanesa Triay (ATICS SL)

 • Vista de l'àmbit amb els enterraments romans. Foto: Vanesa Triay (ATICS SL).

  Vista de l'àmbit amb els enterraments romans. Foto: Vanesa Triay (ATICS SL).

 • Detall zona enterraments romans. Foto: Vanesa Triay (ATICS SL)

  Detall zona enterraments romans. Foto: Vanesa Triay (ATICS SL)

 • Detall zona enterraments romans. Foto: Vanesa Triay (ATICS SL)

  Detall zona enterraments romans. Foto: Vanesa Triay (ATICS SL)

 • Mur de pedra seca que separa els diferents àmbits. Foto: Vanesa Triay (ATICS SL)

  Mur de pedra seca que separa els diferents àmbits. Foto: Vanesa Triay (ATICS SL)

 • Estructura de combustió possiblement relacionada amb l'àmbit d'enterraments romans. Foto: Vanesa Triay (ATICS SL)

  Estructura de combustió possiblement relacionada amb l'àmbit d'enterraments romans. Foto: Vanesa Triay (ATICS SL)

Altres notícies