A PARTIR DEL 5 DE JULIOL S’ACTIVA L’AGENDA ELECTRÒNICA COM A ÚNIC CANAL PER A SOL.LICITAR CITA PRÈVIA PER A LA CONSULTA DE LA DOCUMENTACIÓ

A PARTIR DEL 5 DE JULIOL S’ACTIVA L’AGENDA ELECTRÒNICA COM A ÚNIC CANAL PER A SOL.LICITAR CITA PRÈVIA PER A LA CONSULTA DE LA DOCUMENTACIÓ

A partir del dilluns dia 5 de juliol totes les peticions de consulta i / o reproducció de documents només seran ateses si han estat sol·licitades a través de l’agenda electrònica.

Les consultes s’efectuaran preferentment de manera presencial i només quan la documentació sol·licitada es trobi digitalitzada s’atendran  telemàticament.

Podreu sol·licitar cita a través de la pàgina web de l’Arxiu Municipal Contemporani, clicant la pestanya Consulta/Cita prèvia, i complimentant el formulari corresponent.

També des d’aquí:

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20110000385

 

Continuen les mesures especials establertes arran de la COVID19:

Limitació d’aforament i temps d’estada a la sala de consulta.

Limitació de la consulta a 3 unitats documentals.

Manteniment de distància social.

Ús de mascaretes i guants.

 

Recordeu que l’Arxiu Municipal de Barcelona disposa d’un catàleg en línia des del que podeu consultar i descarregar documents digitalitzats en format PDF:

https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ 

 

Els canvis que es produeixin sobre la consulta de la documentació segons l'evolució de la COVI19 s’actualitzaran a la pàgina web de l’AMCB:

https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiucontemporani/ca