Q100 Urbanisme i obres (1833-2015)

Aquesta secció inclou la documentació generada per la promoció, la gestió i el control de la transformació del territori municipal a partir de les actuacions urbanístiques i d'edificació. Conté, per tant, la documentació referent al planejament i gestió urbanística, l'ordenació de la ciutat, la realització d'obres públiques, la disciplina urbanística, els habitatges i el patrimoni historicoartístic, entre altres.

Q101 - Urbanització i reforma (1863-1957)

Documentació generada per la Junta d'Urbanització i Reforma referida al planejament, la gestió urbanística i la realització de determinades obres públiques, tant a Ciutat Vella i a l'Eixample com en el territori dels antics municipis annexionats a Barcelona. Actualment és una sèrie documental tancada, i abasta des del 1863 fins al 1957.

Q102 - Planejament (1887-2015)

Documentació generada pels processos de programació i planificació de la transformació urbanística de la ciutat a partir dels diversos instruments de planejament: plans generals, plans parcials, plans especials, normes subsidiàries, estudis de detall, projectes d'urbanització, programes d'actuació urbanística i programes de delimitació de sòl urbà, entre d'altres.

Q109 - Nomenclàtor (1907-2015)

Documentació generada per donar nom als carrers i les places de la ciutat. Es refereix també al registre on s'inscriuen els noms de les vies públiques.

Q110 - Retolació i numeració de carrers (1939-1980)

Expedients i documents generats pels processos de numeració i renumeració de les finques urbanes i per la retolació dels carrers de la ciutat.

Q118 - Gestió urbanística (1821-2002)

Expedients referents a la cessió de terrenys, vies, parcs, jardins i edificis públics, a l'expropiació forçosa i el desnonament administratiu de finques, a la transmissió de parcel·les del patrimoni municipal i a altres actuacions jurídiques administratives derivades d'actuacions urbanístiques municipals. També expedients referents a planejament urbanístic, com ara: plans generals d'ordenació urbana, plans especials i parcials d'urbanització, normes subsidiàries o complementàries, etcètera.

Q119 - Reforma interior Gran Via A (1908-1922)

Documentació generada pel procés d'expropiació de les finques afectades per l'obertura de la Gran Via A (Via Laietana) i de subhasta de les parcel·les resultants. Actualment és una sèrie documental tancada, i abasta des del 1908 fins al 1922.

Q125 - Disciplina urbanística. Inspecció (1836-1996).

Documentació generada pel control de l'edificació i l'ús del sòl que du a terme l'Ajuntament en el territori del terme municipal. Aquest control s'exerceix per mitjà de les llicències que obligatòriament s'han d'obtenir per executar qualsevol acte de construcció o ús del sòl, i també amb els instruments coercitius i sancionadors en els casos en què els particulars infringeixen alguna d'aquestes normatives. [Consulta restringida]

Q122 - Llicències d'activitats (1876-1999)

Documentació generada pel tràmit del permís municipal per a l'obertura d'un establiment comercial, industrial o de serveis, o per a la posada en funcionament d'aparells i instal·lacions industrials diverses. Aquestes llicències tenen per objecte constatar si els locals i les instal·lacions on es vol ubicar una activitat reuneixen les condicions de tranquil·litat, seguretat i salubritat adequades, i si aquesta activitat està d'acord amb els usos autoritzats per la zona. [Consulta restringida]

Q127 - Obres majors (1836-1989)

Expedients generats per a la tramitació del permís municipal necessari per a la realització de qualsevol tipus d'obra per part d'un particular. Aquestes obres poden ser de construcció d'edificis de nova planta, d'ampliació o addició, de reforma interior, de renovació o restauració de façanes, de modificació d'ús, etcètera.

Q128 - Declaració de ruïna (1978-1991)

Expedients generats per les actuacions encaminades a conèixer l'estat de deteriorament d'un edifici i determinar-ne, si escau, l'estat ruïnós. [Consulta restringida]

Q132 - Antecedents permisos (1900-1989)

Dossiers elaborats com a arxiu auxiliar i complementari dels serveis municipals de llicències d'obra, que recullen una selecció dels documents més importants dels diferents expedients de llicència d'obra referits a un mateix emplaçament.

Q134 - Obres públiques municipals (1833-2011)

Documentació generada per la planificació, el projecte, la gestió i l'execució de qualsevol tipus d'obra pública municipal: enllumenat, pavimentació, clavegueram, construcció i arranjament d'edificis municipals, obertura o urbanització de places i carrers, construcció de passeigs, parcs i jardins, instal·lació de mobiliari urbà, construcció de xarxes ferroviàries, etcètera.

Q138 - Comissió de Ciutadella (1869-1892)

Documentació generada per la Comissió de Ciutadella referent a la realització d'obres d'infraestructura i d'urbanització dels terrenys del parc de la Ciutadella. Actualment és una sèrie documental tancada, i abasta des del 1869 fins al 1892.

Q139 - Comissió Especial del Monument a Colom (1881-1889; 1904-1932)

Documentació generada pel funcionament de la comissió creada per promoure la construcció del monument a Cristòfor Colom amb motiu de l'Exposició Universal del 1888. Actualment és una sèrie documental tancada, i abasta del 1881 al 1889 i del 1904 al 1932.

Q140 - Junta per a la Construcció d'un Palau de Justícia a Barcelona (1885-1912)

Documentació generada per l'òrgan creat per promoure la construcció d'un palau de justícia a Barcelona. Actualment és una sèrie documental tancada, i abasta des del 1885 fins al 1912.

Q141 - Junta Mixta d'Urbanització i Aquarterament (1927-1950)

Documentació administrativa i de gestió generada per la Junta de Urbanización y Acuartelamiento de Barcelona, que inclou expedients d'expropiació i adquisició de terrenys per a la construcció d'edificis militars, establiments portuaris i altres. Actualment és una sèrie documental tancada, i abasta des del 1927 fins al 1950. [Documentació restringida]

Q142 - Servei de Construccions en Parcs i Palaus de Montjuïc (1931-1968)

Documentació referent al manteniment i la conservació d'edificis, monuments i elements urbans de propietat municipal que formen part del patrimoni artístic i monumental de la ciutat, especialment els situats a la muntanya de Montjuïc. Actualment és una sèrie documental tancada, i abasta des del 1945 fins al 1968.

Q147 - Actuació sobre el patrimoni artístic i ambiental (1888-1989)

Documentació referent al manteniment i la conservació d'edificis, monuments i elements urbans de propietat municipal que formen part del patrimoni artístic i monumental de la ciutat. Actualment és una sèrie documental tancada, i abasta des del 1888 fins al 1981.

Q130 - Infraestructures (1884-2006)

Documentació generada per a la realització d'obres de clavegueram, enllumenat, pavimentació i canalitzacions.

Q145 - Canalitzacions (1866-2012)

Expedients sobre subministrament, manteniment i explotació d'aigües potables, mines, fonts, recs i rius, així com escriptures de propietat i possessió de plomes d'aigua. Inclou també documentació referent a la realització d'obres de construcció i manteniment de les xarxes d'aigua, gas i electricitat per les companyies concessionàries d'aquests serveis.
[Es tracta, en part, d'una agrupació documental factícia que fou creada amb expedients extrets de la documentació corresponent a les comissions de Governació (A183) i d'Hisenda (A182)]

Q152 - Promoció de l'habitatge (1916-1922)

Documentació referent a la planificació, construcció, promoció, rehabilitació i adjudicació d'habitatges de protecció oficial o de preus assequibles i gestionat per l'Ajuntament, com per exemple el promogut per l'Institut de l'Habitatge Popular.