Reproduccions de documents

Es pot fer la sol·licitud de reproducció després d'haver consultat i seleccionat els documents, de manera presencial i per escrit, emplenant el formulari facilitat per l’AMCB. Cal abonar per endavant les taxes i preus públics establerts en les ordenances municipals vigents i s’haurà de fer el pagament mitjançant targeta bancaria, xec bancari a favor de l’Ajuntament de Barcelona o transferència bancaria al compte que indicarà l’Arxiu.

El termini d'entrega de les reproduccions varia en funció de la tècnica utilitzada en cadascuna de les tipologies documentals.

El procediment de reproducció s'ajustarà tant a les necessitats de l’usuari com a l'estat de conservació, format i antiguitat dels documents, així com a les limitacions que estableix la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal i de seguretat i drets d'autoria.

La reproducció amb mitjans propis podrà ser autoritzada pel personal tècnic del Servei de Consulta Externa sempre que no existeixin motius legals o de conservació dels documents que ho impedeixin.

L'AMCB no emetrà declaracions d'autenticitat de reproduccions efectuades amb mitjans propis dels usuaris.