Com ens organitzem?

Tota una xarxa d’òrgans i centres arxivístics

L’Arxiu Municipal de Barcelona (AMB) es regeix per un reglament que regula les funcions de cada centre d’arxiu i dona base legal al sistema AIDA (Administració Integral de Documents i Arxius).

Pots descarregar-te el PDF Reglament de l’Arxiu Municipal de Barcelona.

 

Direcció del Sistema Municipal d'Arxius

És l’òrgan executiu màxim de l’AMB, l’arxiver en cap del qual n’exerceix la direcció superior de tots els serveis i òrgans.  

Les seves funcions són les següents:

 1. Planificar, dirigir i supervisar els programes i actuacions de gestió documental de l’Administració municipal i de tractament arxivístic dels fons documentals.
 2. Elaborar les normes i reglaments que regulen l’organització del Sistema Municipal d’Arxius.
 3. Establir els criteris de gestió dels equipaments i instal·lacions dels centres i serveis d’arxiu.
 4. Coordinar la gestió del personal i l’administració econòmica dels centres.
 5. Proposar la creació d’òrgans consultius, comissions i grups de treball interdepartamentals sobre les matèries de la seva responsabilitat.
 6. Donar les directrius tècniques i assessorar els projectes d’obres i contractació dels béns i serveis d’incidència directa en el seu àmbit funcional.
 7. Elaborar propostes per a la difusió i comunicació del patrimoni documental i proporcionar el suport tècnic necessari per dur-les a terme.
 8. Participar en l’elaboració i coordinació de les polítiques de qualitat i innovació del Sistema Municipal d’Arxius.
 9. Formular les directrius de gestió dels documents electrònics.
 10. Redactar la memòria anual del Sistema Municipal d’Arxius.
 11. Impulsar i coordinar les relacions externes mitjançant protocols, acords, projectes i convenis, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional.

 

Comissió Municipal d'Avaluació i Accés a la Documentació

És l’òrgan de caràcter tècnic responsable de determinar els valors dels documents i analitzar-ne els continguts, a l'efecte de proposar-ne els terminis de conservació i el règim d'accés.

 

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

En aquest arxiu trobaràs els documents del règim municipal barceloní des de la seva creació a mitjan segle XIII fins al primer terç del segle XIX.

A més, també disposa de fons documentals privats i institucionals i col·leccions bibliogràfiques, hemerogràfiques, cartogràfiques, iconogràfiques, sonores…

 

Arxiu Contemporani de Barcelona

Els documents sobre la història de la ciutat a partir del primer terç del segle XIX fins a l’actualitat els trobaràs a l’Arxiu Contemporani, a més del fons institucionals del mateix període històric.

 

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Aquest arxiu té cura de tots els fons fotogràfics municipals, així com dels d'altra procedència que són d'interès per a la història de la ciutat.

 

Arxius Municipals de Districte

Són els centres responsables de la documentació produïda per cada districte de Barcelona, des dels fons històrics més antics fins als actuals, i qualsevol que es consideri d'interès per a la història del petit territori.

 

Arxius Centrals

Són els encarregats de la documentació semiactiva procedent dels arxius de gestió de les àrees, sectors, organismes autònoms, empreses municipals i els consorcis on hi ha participació majoritària de l’Ajuntament de Barcelona.

Són els següents:

 • L’Arxiu Central de Drets Socials
 • L’Arxiu Central de Prevenció, Seguretat i Mobilitat
 • L’Arxiu Central d’Ecologia Urbana
 • L’Arxiu Central de Recursos
 • L’Arxiu Central de l’ICUB
 • L’Arxiu Central Patronat de l’Habitatge
 • L’Arxiu Central de l’Auditori i l’Orquestra
 • L’Arxiu Central de l’Institut Municipal d’Hisenda