Comissió Municipal d’Avaluació i Accés a la Documentació

La Comissió Municipal d'Avaluació i Accés a la Documentació (CMAAD) és l'òrgan col·legiat de caràcter tècnic responsable de determinar els valors dels documents i analitzar-ne els continguts, a l'efecte de proposar-ne els terminis de conservació i el règim d'accés.

Les funcions principals de la CMAAD són les següents:

  • Determinar, elaborar i mantenir el Calendari de conservació de documents, el Registre d'eliminacions i la resta d'eines de la CMAAD.
  • Elaborar les normatives, instruccions i manuals necessaris en allò que faci referència a procediments sobre accés, eliminació i conservació de documents.
  • Assessorar i informar els òrgans i serveis municipals en matèria d'avaluació, eliminació i accés a la documentació.
  • Informar sobre les reclamacions, queixes o suggeriments en matèria d'accés als documents i col·laborar amb el síndic de greuges de l'Ajuntament a donar resposta.

Les eines principals de la CMAAD són les següents:

  • El Calendari de conservació i accés, elaborat a partir de la Norma de conservació.
  • La Norma de conservació, que identifica les sèries documentals dins el Quadre de classificació uniforme de documents.
  • El Registre d'eliminacions de documents, sobre la base del Decret 13/2008, de 22 de gener.
  • El Manual d'avaluació del sistema AIDA, que defineix els procediments i explica les eines de la CMAAD.
  • Formularis: proposta d'avaluació documental, sol·licitud d'eliminació de documents, informe de mostreig documental, i l'acta d'eliminació de documents.