Reproduccions de documents

Pots sol·licitar la reproducció de documents en diferents formats, mitjans i suports, sempre que hagis consultat prèviament i seleccionat els documents de manera presencial i omplert el formulari de reproducció que et facilitarà l’Arxiu. Cal abonar per endavant les taxes i els preus públics establerts.

Mostra la taula de taxes i preus

El termini d'entrega de les reproduccions varia en funció de la tècnica utilitzada en cadascuna de les tipologies documentals.

També podràs realitzar reproduccions amb els teus mitjans de reproducció si tens l’autorització prèvia del personal de la sala de consulta i sempre que no existeixin motius legals o de conservació que ho impedeixin.