Impressió

Clima industrial

Enquesta de clima empresarial (AMB)     (%)
    4t.tr.17 1r.tr.18 2n.tr.18 3r.tr.18 4t.tr.18 1r.tr.19 2n.tr.19 3r.tr.19
Valoració del període
Marxa del negoci Normal 41 64 56 54 51 51 52 59
Saldo 5 9 13 6 6 -2 12 8
 
Facturació a l'estranger Igual 38 36 33 39 42 41 37 36
Saldo -1 3 0 2 0 -5 5 3
Preus de venda Igual 81 80 84 87 87 74 90 88
Saldo -4 8 -1 -5 -2 5 1 -5
Nombre de treballadors Igual 76 74 69 77 69 71 79 77
Saldo 11 5 11 2 12 -4 -2 -2
Inversió realitzada Igual 57 -- -- -- 52 -- -- --
Saldo 2 -- -- -- 17 -- -- --
Perspectives a curt termini
Marxa del negoci Igual 56 69 63 66 60 62 61 65
Saldo 12 11 17 11 3 7 7 4
Facturació a l'estranger Igual 33 39 41 39 38 41 43 36
Saldo 8 8 15 10 7 9 0 -2
Preus de venda Igual 82 89 96 93 76 87 92 90
Saldo 6 3 -1 -2 12 0 -6 -6
Nombre de treballadors Igual 82 84 78 85 80 81 82 79
Saldo -3 2 8 7 2 0 -6 -3
Inversió prevista Igual 69 -- -- -- 63 -- -- --
Saldo 10 -- -- -- 14 -- -- --
Factors que limiten l'expansió del negoci
Feblesa de la demanda 30,5 -- -- -- 26,6 -- -- --
Equip productiu insuficient 5,3 -- -- -- 4,0 -- -- --
Manca de mà d'obra adequada 11,2 -- -- -- 15,0 -- -- --
Dificultats financeres 10,2 -- -- -- 5,8 -- -- --
Augment de la competència 24,6 -- -- -- 25,4 -- -- --
Altres o cap en concret 18,2 -- -- -- 23,1 -- -- --
Font: Enquesta de Clima Empresarial. Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona

Array
Array
Array
Array

La indústria metropolitana sembla que ha superat el moment de feblesa de començament de l’any passat gràcies a una incipient recuperació de les exportacions.

Els resultats de les dues darreres Enquestes de Clima Empresarial a l’àmbit metropolità revelen que la indústria ha recuperat el clima moderadament expansiu dels darrers anys després del moment contractiu viscut a començament de 2019. En un context dominat pels empresaris que valoren l’evolució del seu negoci com a normal, entre la resta s’imposen els que es decanten per una valoració lleument positiva. Un resultat que s’ha vist condicionat per la complexitat del moment polític, tant intern com extern, i el refredament de l’economia europea.

En sintonia amb la valoració conformista i lleument positiva que es desprèn de les respostes empresarials referides a l’evolució del negoci en general, les respostes a qüestions més concretes van en el mateix sentit. Així, la facturació a l’estranger recupera un to lleument positiu sense massa convicció. Els preus de sortida de fàbrica es mantenen relativament estables però lleument orientats a la baixa. L’evolució del nombre d’ocupats, amb un saldo lleument negatiu, remarca la desconfiança dels empresaris en la tímida millora de la conjuntura. Les respostes a les qüestions plantejades sobre com valoren les perspectives del seu negoci a curt termini són clarificadores: els saldos negatius s’imposen en tots els casos i en que es manté en positiu la diferència és molt més reduïda que un any enrere.

Pel que fa als factors que alteren la bona marxa del negoci i limiten l’expansió de la producció industrial metropolitana, els resultats de final de 2018 posen de manifest que el ja esmentat binomi que formen la feblesa de la demanda i l’augment de la competència han recuperat una part del seu tradicional protagonisme. La creixent insuficiència de mà d’obra adaptada a processos productius dinàmics i canviants va guanyant presència a costa de les dificultats financeres i de factors externs al context empresarial, suposadament d’índole política.

 

xxx