Impressió

Clima industrial

Enquesta de clima empresarial (AMB)     (%)
    1r.tr.19 2n.tr.19 3r.tr.19 4t.tr.19 1r.tr.20 2n.tr.20 3r.tr.20 4t.tr.20
Valoració del període
Marxa del negoci Normal 51 52 59 62 55 17 33 46
Saldo -2 12 8 3 -35 -71 -43 -25
 
Facturació a l'estranger Igual 41 37 36 34 34 18 34 46
Saldo -5 5 3 0 -15 -41 -6 -3
Preus de venda Igual 74 90 88 88 77 81 90 81
Saldo 5 1 -5 -2 1 -17 -5 -14
Nombre de treballadors Igual 71 79 77 83 68 65 71 65
Saldo -4 -2 -2 1 -9 -32 -9 -14
Inversió realitzada Igual -- -- -- 63 -- -- -- 41
Saldo -- -- -- 10 -- -- -- -29
Perspectives a curt termini
Marxa del negoci Igual 62 61 65 65 16 31 41 51
Saldo 7 7 4 -3 -84 -54 -43 -28
Facturació a l'estranger Igual 41 43 36 45 17 32 40 30
Saldo 9 0 -2 6 -47 -45 1 -13
Preus de venda Igual 87 92 90 78 65 80 89 77
Saldo 0 -6 -6 10 -31 -17 -2 9
Nombre de treballadors Igual 81 82 79 85 40 72 80 72
Saldo 0 -6 -3 0 -58 -13 -12 -9
Inversió prevista Igual -- -- -- 72 -- -- -- 61
Saldo -- -- -- 2 -- -- -- -12
Factors que limiten l'expansió del negoci
Feblesa de la demanda -- -- -- 32,5 -- -- -- 38,4
Equip productiu insuficient -- -- -- 5 -- -- -- 2,8
Manca de mà d'obra adequada -- -- -- 11,9 -- -- -- 5,6
Dificultats financeres -- -- -- 8,8 -- -- -- 11,3
Augment de la competència -- -- -- 22,5 -- -- -- 13,0
Altres o cap en concret -- -- -- 19,4 -- -- -- 28,8
Font: Enquesta de Clima Empresarial. Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona

Array
Array
Array
Array

La virulència de la segona i tercera onades de contagis aquí i a la major part d’Europa ha refredat la represa de l’activitat manufacturera després de la pèssima evolució registrada durant els primers mesos de pandèmia. L’inici del procés de vacunació amb al canvi d’any pot explicar la tímida millora de les expectatives empresarials a curt termini.

Els resultats de la darrera Enquesta de Clima Empresarial de 2020 corresponen a uns mesos de forta incidència de contagis (segona onada) de la covid-19. Això ha provocat un nou afebliment del procés de millora de la conjuntura econòmica en general i de l’activitat industrial en particular encara que no ha estat la més perjudicada. La majoria de respostes apunten a un cert estancament de la situació. Així, tot i l’augment del nombre d’empresaris que valoren positivament l’evolució del seu negoci durant el darrer trimestre de 2020, el panorama continua sent molt decebedor en comparació amb la situació d’un any enrere. Continua la omnipresència dels saldos negatius tant en les vendes, interiors i exteriors, com en els preus de venda i en els volums d’ocupació. Especialment rellevant i previsible és la contracció que ha patit la inversió industrial.

Les respostes referides a les perspectives a curt termini deixen enrere el to especialment negatiu de la primera meitat de l’any passat. Amb l’excepció de l’evolució de les exportacions, possiblement per les restriccions que la pandèmia manté vigents a les principals economies europees, la resta de variables mereixen una opinió empresarial relativament esperançada. Especialment pel que fa a volum d’ocupació i preus de venda. Valoracions que, d’altra banda, són difícils d’encaixar en una conjuntura dominada per la feblesa de la demanda i la incertesa sobre l’evolució de la covid-19.


 

 

xxx