Impressió

Clima industrial

Enquesta de clima empresarial (AMB) (%)
    2n.tr.17 3r.tr.17 4t.tr.17 1r.tr.18 2n.tr.18 3r.tr.18 4t.tr.18 1r.tr.19
Valoració del període
Marxa del negoci Normal 55 64 41 64 56 54 51 51
Saldo -3 1 5 9 13 6 6 -2
 
Facturació a l'estranger Igual 41 38 38 36 33 39 42 41
Saldo -3 -4 -1 3 0 2 0 -5
Preus de venda Igual 84 83 81 80 84 87 87 74
Saldo -4 -6 -4 8 -1 -5 -2 5
Nombre de treballadors Igual 79 84 76 74 69 77 69 71
Saldo 4 -3 11 5 11 2 12 -4
Inversió realitzada Igual -- -- 57 -- -- -- 52 --
Saldo -- -- 2 -- -- -- 17 --
Perspectives a curt termini
Marxa del negoci Igual 61 66 56 69 63 66 60 62
Saldo 12 6 12 11 17 11 3 7
Facturació a l'estranger Igual 42 43 33 39 41 39 38 41
Saldo 9 1 8 8 15 10 7 9
Preus de venda Igual 89 87 82 89 96 93 76 87
Saldo 5 -1 6 3 -1 -2 12 0
Nombre de treballadors Igual 84 86 82 84 78 85 80 81
Saldo -3 -2 -3 2 8 7 2 0
Inversió prevista Igual -- -- 69 -- -- -- 63 --
Saldo -- -- 10 -- -- -- 14 --
Factors que limiten l'expansió del negoci
Feblesa de la demanda -- -- 30.5 -- -- -- 26.6 --
Equip productiu insuficient -- -- 5.3 -- -- -- 4 --
Manca de mà d'obra adequada -- -- 11.2 -- -- -- 15 --
Dificultats financeres -- -- 10.2 -- -- -- 5.8 --
Augment de la competència -- -- 24,6 -- -- -- 25,4 --
Altres o cap en concret -- -- 18,2 -- -- -- 23,1 --
Font: Enquesta de Clima Empresarial. Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona

Array
Array
Array
Array

L’activitat industrial metropolitana mostra senyals de feblesa després d’un quadrienni notablement expansiu. La pèrdua d’impuls del negoci que declaren els empresaris es deu bàsicament a l’atonia de la facturació a l’estranger.

Els resultats de la darrera Enquesta de Clima Empresarial a l’àmbit metropolità apunten a una pèrdua d’impuls de la tendència moderadament expansiva de l’activitat industrial iniciada a les acaballes de 2013. Els senyals que alertaven d’un cert afebliment del ritme de creixement durant la major part de 2017 i que s’havien moderat un any després, s’han reactivat. Això és el que es pot deduir dels resultats del primer trimestre d’enguany. En un context dominat encara pels empresaris que valoren l’evolució del seu negoci com a normal, entre la resta es comencen a imposar els que es decanten per una valoració lleument negativa. Un resultat que continua condicionat per la complexitat del moment polític, tant intern com extern, i el refredament de l’economia europea.

En sintonia amb la valoració conformista i lleument negativa que es desprèn de les respostes empresarials referides a l’evolució del negoci en general, les respostes a qüestions més concretes van en el mateix sentit. Així, la facturació a l’estranger recupera el to lleument negatiu de 2017. Els preus de sortida de fàbrica es mantenen relativament estables. Són minoria les empreses que reconeixen augments o descensos en els seus preus de venda. Igual que en l’evolució del nombre d’ocupats, tot i que en aquest cas el saldo és lleument negatiu. És esperançador l’esforç inversor que darrerament han realitzat un nombre creixent d’empreses aprofitant la millora de la seva situació financera i de les condicions d’accés al crèdit bancari.

Pel que fa a les perspectives a curt termini, durant el primer trimestre de 2019 s’observen indicis de moderació del necessari optimisme que per definició exhibeix el sector empresarial. Una contenció de cap manera alarmista que posa l’accent en els preus de venda per afrontar la combinació de les recurrents senyals de feblesa de la demanda i una competència cada cop més bel•ligerant. No s’espera una especial i immediata afectació en els volums d’ocupació.

Pel que fa als factors que alteren la bona marxa del negoci i limiten l’expansió de la producció industrial metropolitana, els resultats de final de 2018 posen de manifest que el ja esmentat binomi que formen la feblesa de la demanda i l’augment de la competència han recuperat una part del seu tradicional protagonisme. La creixent insuficiència de mà d’obra adaptada a processos productius dinàmics i canviants va guanyant presència a costa de les dificultats financeres i de factors externs al context empresarial, suposadament d’índole política.

 

xxx