Impressió

Clima industrial

Enquesta de clima empresarial (AMB) (%)
    1r.tr.17 2n.tr.17 3r.tr.17 4t.tr.17 1r.tr.18 2n.tr.18 3r.tr.18 4t.tr.18
Valoració del període
Marxa del negoci Normal 58 55 64 41 64 56 54 51
Saldo 15 -3 1 5 9 13 6 6
 
Facturació a l'estranger Igual 34 41 38 38 36 33 39 42
Saldo 3 -3 -4 -1 3 0 2 0
Preus de venda Igual 73 84 83 81 80 84 87 87
Saldo 3 -4 -6 -4 8 -1 -5 -2
Nombre de treballadors Igual 76 79 84 76 74 69 77 69
Saldo 3 4 -3 11 5 11 2 12
Inversió realitzada Igual -- -- -- 57 -- -- -- 52
Saldo -- -- -- 2 -- -- -- 17
Perspectives a curt termini
Marxa del negoci Igual 58 61 66 56 69 63 66 60
Saldo 21 12 6 12 11 17 11 3
Facturació a l'estranger Igual 40 42 43 33 39 41 39 38
Saldo 12 9 1 8 8 15 10 7
Preus de venda Igual 88 89 87 82 89 96 93 76
Saldo 0 5 -1 6 3 -1 -2 -12
Nombre de treballadors Igual 87 84 86 82 84 78 85 80
Saldo 6 -3 -2 -3 2 8 7 2
Inversió prevista Igual -- -- -- 69 -- -- -- 63
Saldo -- -- -- 10 -- -- -- 14
Factors que limiten l'expansió del negoci
Feblesa de la demanda -- -- -- 30,5 -- -- -- 26,6
Equip productiu insuficient -- -- -- 5,3 -- -- -- 4,0
Manca de mà d'obra adequada -- -- -- 11,2 -- -- -- 15,0
Dificultats financeres -- -- -- 10,2 -- -- -- 5,8
Augment de la competència -- -- -- 24,6 -- -- -- 25,4
Altres o cap en concret -- -- -- 18,2 -- -- -- 23,1
Font: Enquesta de Clima Empresarial. Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona

Array
Array
Array
Array

L’activitat industrial metropolitana ha tancat 2018 completant un quadrienni notablement expansiu. Els resultats de final d’any i especialment alguns aspectes de les perspectives a curt termini enfosqueixen el panorama.

Els resultats de la darrera Enquesta de Clima Empresarial a l’àmbit metropolità confirmen el manteniment de la tendència moderadament expansiva de l’activitat industrial iniciada a les acaballes de 2012. Els senyals que alertaven d’un cert afebliment del ritme de creixement durant la major part de 2017 s’han moderat però continuen latents. Això és el que es pot deduir de la relativa estabilitat que mantenen els resultats dels darrers trimestres. En un context dominat pels empresaris que valoren l’evolució del seu negoci com a normal, entre la resta s’imposen els que es decanten per una valoració positiva. Un resultat que continua condicionat per la complexitat del moment polític, tant intern com extern, i el refredament de l’economia europea.

En sintonia amb la valoració conformista-positiva que es desprèn de les respostes empresarials referides a l’evolució del negoci en general, les respostes a qüestions més concretes van en el mateix sentit. Així, la facturació a l’estranger abandona el to lleument negatiu de 2017 i presenta un saldo més neutre. Els preus de sortida de fàbrica es mantenen relativament estables. Són minoria les empreses que reconeixen augments o descensos en els seus preus de venda. Igual que en l’evolució del nombre d’ocupats, tot i que en aquest cas el saldo és lleument positiu. Un dels aspectes a destacar és l’esforç inversor realitzat per un nombre creixent d’empreses aprofitant la millora de la seva situació financera i de les condicions d’accés al crèdit bancari.  

Pel que fa a les perspectives a curt termini, durant el darrer trimestre de 2018 s’observen indicis de moderació del necessari optimisme que per definició exhibeix el sector empresarial. Una contenció de cap manera alarmista que posa l’accent en els preus de venda per afrontar la combinació de les recurrents senyals de feblesa de la demanda i una competència cada cop més bel·ligerant. No s’esperen canvis rellevants ni en les inversions previstes ni en els volums d’ocupació. 

Pel que fa als factors que alteren la bona marxa del negoci i limiten l’expansió de la producció industrial metropolitana, els resultats de final de 2018 posen de manifest que el ja esmentat binomi que formen la feblesa de la demanda i l’augment de la competència han recuperat una part del seu tradicional protagonisme. La creixent insuficiència de mà d’obra adaptada a processos productius dinàmics i canviants va guanyant presència a costa de les dificultats financeres i de factors externs al context empresarial, suposadament d’índole política.

 

xxx