Impressió

Conjuntura industrial

L’activitat industrial metropolitana encara el 2019 afectada per la pèrdua d’impuls de les exportacions derivada de la desacceleració de l’economia europea i per l’augment dels costos de fabricació, que, juntament amb l’augment de les importacions, frenen el creixement de la demanda interna.

Les dades de Comptabilitat Nacional del darrer trimestre de 2018 confirmen el canvi de cicle que els darrers anys havia seguit l’activitat industrial a Catalunya i també al conjunt d’Espanya. Juntament amb la construcció havia liderat el creixement del PIB en termes relatius. Un protagonisme que si en el seu moment era deutor del creixement sostingut de la demanda interna i de la positiva reacció del segment exportador aprofitant la millora de la conjuntura econòmica europea, ara s’ha diluït per la pèrdua d’impuls d’ambdós factors. S’obre un període de consolidació i modernització de la capacitat productiva instal·lada, aprofitant el favorable context financer que ofereix l’expansiva política monetària que manté el BCE i confiant en una reconducció de les disputes que frenen el creixement dels fluxos comercials.