Impressió

Exportacions industrials

Exportacions de productes industrials Catalunya
    Segons contingut tecnològic (milions d'€) (%) Taxa de
cobertura
Període Total Alt Mitjà alt Mitjà baix Baix
2011 51.241 5.157 25.429 7.880 12.777 82,0
2012 54.204 5.328 27.092 7.811 13.973 91,6
2013 55.557 5.306 27.835 7.893 14.523 95,3
2014 56.974 5.637 28.249 7.907 15.183 90,4
2015 60.435 6.187 30.015 8.122 16.111 88,4
2016 62.047 6.698 30.816 8.056 16.477 87,0
1r.tr. 14.999 1.557 7.586 1.910 3.946 86,0
2n.tr. 16.224 1.796 8.039 2.194 4.196 87,2
3r.tr. 15.155 1.615 7.364 1.963 4.214 88,2
4t.tr 15.669 1.731 7.827 1.990 4.121 86,8
2017 66.327 7.336 31.368 10.256 17.369 87,2
1r.tr. 16.703 1.915 7.999 2.529 4.260 86,5
2n.tr. 16.778 1.848 7.967 2.589 4.374 86,7
3r.tr. 15.838 1.643 7.281 2.552 4.363 88,4
4t.tr. 17.008 1.930 8.121 2.585 4.372 87,2
2018 67.840 7.400 33.138 9.777 17.525 84,0
1r.tr. 17.393 1.790 8.844 2.482 4.277 86,0
2n.tr. 17.539 1.806 8.811 2.561 4.361 84,2
3r.tr. 15.829 1.690 7.431 2.358 4.350 82,6
4t.tr. 17.079 2.113 8.053 2.376 4.537 83,2
Nota: Les dades dels darrers trimestres són provisionals.
Font: Idescat.
Variació (%) Total Alt Mitjà alt Mitjà baix Baix Cobertura
4t.tr.18/4t.tr.17 -1,1 9,3 -4,0 -7,1 3,4 -4,6
2n.sm.18/2n.sm.17 -1,4 6,2 -3,2 -6,6 1,4 -5,6
2018/2017 0,6 1,2 2,3 -4,2 -0,1 -3,7
2017/2016 6,9 9,5 1,8 27,3 5,4 0,2

Array
Array
Array

L’exportació industrial catalana s’estabilitza després de gairebé una dècada d’expansió i en un context d’alentiment del ritme de creixement de l’economia europea.

Els bons resultats del segment exportador de la indústria catalana durant 2017 i primera meitat de 2018, assolint un nou màxim anual en milions d’euros, són una referència ineludible a l’hora d’explicar el sobtat estancament de la segona meitat de l’any passat. És evident que continuar creixent des de valors màxims requereix una alineació de factors diversos que rarament es dóna. La notable recuperació de l’economia mundial i dels fluxos comercials dels darrers anys ha derivat cap a una fase d’expansió més continguda, especialment a Europa, com a conseqüència de l’encariment del petroli, l’enduriment de la política monetària als Estats Units, les mesures proteccionistes que ha començat a implantar el president Trump i el lleu refredament de l’economia xinesa. Es dibuixa un nou context, menys favorable que el dels darrers anys, que requerirà renovar l’aposta de la indústria catalana per l’obertura de nous mercats i potenciar la seva presència fora de la UE. En paral·lel al creixement cada cop més contingut de les exportacions, les importacions de productes equivalents s’han mogut en una línia de creixement relativament estable en termes monetaris. La taxa de cobertura retrocedeix alhora que augmenta el saldo negatiu entre exportacions i importacions industrials derivat del dinamisme de la demanda interna.

Agrupant els productes exportats en funció del seu contingut tecnològic, hom observa que els que incorporen més valor afegit com ara la Farmacèutica i l’Electrònica, que tot just han començat a recuperar els volums de deu anys enrere i representen poc més del deu per cent del total, tanquen el darrer any amb un creixement molt minso de les vendes a l’exterior. Sembla que el fort creixement en termes relatius del darrer trienni li passa factura. Compartint tendència i poc més, el segment dels productes amb menys valor afegit també s’estabilitza. Contràriament, l’agregat més rellevant en termes absoluts, el dels productes amb un contingut tecnològic mitjà alt del que en són representants destacats els Vehicles i la Química, és l’únic que aconsegueix mantenir una trajectòria expansiva de similar intensitat a la de 2017. El canvi de tendència més contundent el protagonitza l’agregat de manufactures amb un contingut tecnològic mitjà baix, parcialment justificat per l’extraordinari augment d’un any abans.

XXXX