Impressió

Exportacions per sectors

Array
Array
Array
Array
Array
Exportacions industrials per sectors. Catalunya  1r.tr.2019
Milions d'€ Variació (%)
Sectors 1r.tr.2019/
1r.tr.2018
2018/
2017
Energia 569 -3,9 -18,5
Alimentació i begudes 2.066 2,0 -2,5
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 1.563 8,2 0,5
Química 4.464 3,3 2,9
Metal·lúrgic 1.118 1,3 1,5
  
Maquinària i equip. mecànic 1.082 2,3 2,5
Maqu. d'oficina, precisió i òptica 239 2,1 -10,0
Equip. elèctric i electrònic 1.093 -2,6 5,5
Vehicles i altre mat. de transport 3.167 -15,6 -0,1
Resta sectors i no classificat 2.095 1,2 8,9
Nota: Dades provisionals.
Font: Idescat

La relativa estabilització que mostren les exportacions industrials catalanes amaga un ventall molt heterogeni de comportaments segons destinacions i tipologies de productes.

La progressiva contenció del creixement que han registrat les exportacions catalanes durant la segona meitat de 2018 i primers mesos d’enguany és deutora de la contracció que han registrat segments relativament marginals com ara l’Energia i la Maquinària d’oficina, de precisió i òptica i, més recentment, els Vehicles i altre material de transport i l’Equipament elèctric i electrònic. La resta de sectors exportadors, amb la Química com a més destacat per volum i el Tèxtil i confecció en termes relatius, han mantingut la trajectòria expansiva de 2018. S’imposa un ventall relativament heterogeni de variacions que contrasta amb la homogeneïtat quasi absoluta de dos anys enrere.

Pel que fa als països i grans àrees geogràfiques receptores de les exportacions catalanes, les xifres disponibles revelen que només Amèrica ha tancat el primer trimestre d’enguany en positiu tot i que moderant el ritme de creixement de 2018.  En el cas de la UE, que acapara gairebé dues terceres parts de les exportacions industrials catalanes, les xifres disponibles ofereixen una imatge d’estabilització tenyida de regressió. Igual que les adreçades a la resta del món amb l’excepció de l’Europa no comunitària. En conjunt, el continent europeu absorbeix quasi el 73% del total exportat. Un percentatge que s’ha mantingut relativament estable i a l’alça els darrers set anys però que és sensiblement més baix que el registrat abans de la Gran Recessió.

Exportacions per països i àrees. Catalunya  (1r.tr.2019)
________________________ Milions d'€ Variació (%)
Països / Àrees 1r.tr.2019/
 1r.tr.2018
2018/
 2017
Alemanya 1.799 -15,2 -4,1
França 2.921 -1,3 2,4
Itàlia 1.634 1,6 -1,7
Portugal 1.190 -1,9 4,6
Regne Unit 1.115 1,4 -2,6
Resta UE 3.121 0,8 2,4
Total UE 11.780 -2,6 0,6
Resta Europa 1.452 7,9 -1,8
Total Europa 13.232 -1,6 0,5
  
Estats Units d'Amèrica 645 0,7 -3,2
Resta d'Amèrica Nord 59 0,5 -3,9
Amèrica Central i Sud 1.062 1,8 6,5
Total Amèrica 1.766 1,2 2,6
  
Xina 356 -2,8 -3,0
Japó 198 -3,2 0,8
Resta del món 2.430 -2,3 3,7
  
Total exportacions 17.981 -1,4 1,1
Nota: Dades provisionals.
Font: Elaboració pròpia amb dades de l'Idescat.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML