Impressió

Exportacions per sectors

Array
Array
Array
Array
Array
Exportacions industrials per sectors. Catalunya  (gn-st.2019)
Milions d'€ Variació (%)
Sectors gn-st.2019/
gn-st.2018
2018/
2017
Energia 2.394 40,4 -18,5
Alimentació i begudes 6.624 7,2 -2,5
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 4.721 8,0 0,5
Química 13.682 6,3 2,9
Metal·lúrgic 3.208 -1,6 1,5
  
Maquinària i equip. mecànic 3.416 3,9 2,5
Maqu. d'oficina, precisió i òptica 705 6,0 -10,0
Equip. elèctric i electrònic 3.327 -2,2 5,5
Vehicles i altre mat. de transport 8.826 -9,6 -0,1
Resta sectors i no classificat 6.278 1,8 8,9
Nota: Dades provisionals.
Font: Idescat

L’aparent recuperació de la trajectòria expansiva de les exportacions industrials catalanes no arriba a tots els sectors productius però sí a les principals destinacions.

La progressiva contenció del creixement que han registrat les exportacions catalanes durant la segona meitat de 2018 i primers mesos d’enguany era deutora de la contracció que van registrat segments relativament marginals com ara l’Energia i la Maquinària d’oficina, de precisió i òptica i l’estancament del rellevant Vehicles i altre material de transport. En el que va de 2019, la major part de la resta de sectors exportadors, amb la Química i el Tèxtil com a més destacats per volum, han mantingut la trajectòria expansiva de 2018. Remarcar igualment la recuperació de l’impuls exportador de l’Alimentació i begudes i la decebedora evolució exportadora del segment dels Vehicles i altre material de transport. En definitiva, 2019 avança cap a un final d’any amb un ventall relativament heterogeni de variacions, similar al de 2018, que contrasta amb la homogeneïtat quasi absoluta de dos anys enrere.

Pel que fa als països i grans àrees geogràfiques receptores de les exportacions catalanes, les xifres corresponents als primers nou mesos d’enguany revelen que tant Europa com Amèrica del Nord i les grans economies asiàtiques han augmentat les seves compres de productes catalans. En el cas de la UE, que acapara gairebé dues terceres parts de les exportacions industrials catalanes, les xifres disponibles ofereixen una imatge de moderat creixement en el que la caiguda d’Alemanya s’ha compensat amb augments a la resta de principals socis comunitaris amb l’excepció de Portugal i també a la resta d’Europa. En conjunt, el continent europeu absorbeix més del 73% del total exportat. Un percentatge que s’ha mantingut relativament estable i a l’alça els darrers set anys però que és sensiblement més baix que el registrat abans de la Gran Recessió.

 

Exportacions per països i àrees. Catalunya  (gn-st.2019)
________________________ Milions d'€ Variació (%)
Països / Àrees gn-st.2019/
 gn-st.2018
2018/
 2017
Alemanya 5.449 -6,8 -4,1
França 9.137 6,8 2,4
Itàlia 4.902 6,2 -1,7
Portugal 3.623 -0,3 4,6
Regne Unit 3.229 8,9 -2,6
Resta UE 9.596 6,2 2,4
Total UE 35.936 3,6 0,6
Resta Europa 4.453 11,4 -1,8
Total Europa 40.389 4,5 0,5
  
Estats Units d'Amèrica 1.994 7,0 -3,2
Resta d'Amèrica Nord 218 3,1 -3,9
Amèrica Central i Sud 3.254 -2,2 6,5
Total Amèrica 5.466 1,7 2,6
  
Xina 1.167 4,9 -3,0
Japó 648 5,1 0,8
Resta del món 7.502 -4,2 3,7
  
Total exportacions 55.171 2,9 1,1
Nota: Dades provisionals.
Font: Elaboració pròpia amb dades de l'Idescat.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML