Impressió

Exportacions per sectors

Array
Array
Array
Array
Array
Exportacions industrials per sectors. Catalunya
Milions d'€ Variació (%)
Sectors gn-jl.2020 gn-jl.2020/
gn-jl.2019
2019/
2018
Energia 831 -56,5 33,9
Alimentació i begudes 5.535 7,6 9,4
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 2.785 -25,0 7,8
Química 10.422 -4,6 6,5
Metal·lúrgic 2.099 -19,8 -1,3
  
Maquinària i equip. mecànic 2.260 -18,5 3,3
Maqu. d'oficina, precisió i òptica 407 -27,8 1,2
Equip. elèctric i electrònic 2.351 -9,9 -2,3
Vehicles i altre mat. de transport 4.610 -38,1 -7,8
Resta sectors i no classificat 4.804 -15,9 0,5
Nota: Dades provisionals.
Font: Idescat

Exportacions per països i àrees. Catalunya
________________________ Milions d'€ Variació (%)
Països / Àrees gn-jl.2020 gn-jl.2020/
 gn-jl.2019
2019/
 2018
Alemanya 3.790,6 -13,7 -5,7
França 6.330,9 -13,7 7,1
Itàlia 3.195,4 -19,2 5,1
Portugal 2.312,5 -20,0 -0,8
Regne Unit 1.803,6 -32,0 10,0
Resta UE 6.245,2 -15,4 5,6
Total UE 23.678,2 -18,0 3,5
Resta Europa 3.458,8 -2,7 12,5
Total Europa 27.137,0 -16,0 5,4
  
Estats Units d'Amèrica 1.436,5 -8,2 5,3
Resta d'Amèrica Nord 135,1 -16,2 5,2
Amèrica Central i Sud 1.852,6 -29,1 -3,5
Total Amèrica 3.424,2 -20,6 -0,4
  
Xina 1.400,0 58,7 19,8
Japó 460,0 -7,5 4,2
Resta del món 4.651,7 -15,1 -4,1
  
Total exportacions 37.072,7 -16,2 3,1
Nota: Dades provisionals.
Font: Elaboració pròpia amb dades de l'Idescat.

El descens del volum exportat el pateixen la major part dels sectors productius i afecta a les principals destinacions, bàsicament el conjunt de la UE i Llatinoamèrica.

Si les dades de 2019 constataven que la majoria de sectors productius havien aconseguit mantenir o incrementar la seva activitat exportadora, les del primer semestre d’enguany mostren una imatge ben diferent: només un agregat dels deu considerats, l’Alimentació i begudes, ha mantingut una trajectòria expansiva. Les raons semblen evidents. Els descensos més notables es registren en l’Energia, per la paràlisi forçada de l’activitat i en l’exportació de Vehicles i material de transport. Un perfil que no registrarà grans canvis en el que resta d’any.

Pel que fa als països i grans àrees geogràfiques receptores principals de les exportacions catalanes, les xifres de la primera meitat de 2020 revelen la negativa evolució del mercat europeu, amb Regne Unit al capdavant, i l’excepció d’alguns països no comunitaris com ara Suïssa i Rússia. En el cas d’Amèrica, s’imposa igualment el signe negatiu amb especial intensitat als països del centre i sud del continent. El contrast, i molt notori, l’aporta el volum de les exportacions a la Xina, amb un creixement de l’acumulat anual de gairebé el seixanta per cent.

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML