Impressió

Exportacions per sectors

Array
Array
Array
Array
Array
Exportacions industrials per sectors. Catalunya
Milions d'€ Variació (%)
Sectors 1r.tr.2020 1r.tr.2020/
1r.tr.2019
2019/
2018
Energia 482 -15,3 33,9
Alimentació i begudes 2.410 16,7 9,4
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 1.412 -9,7 7,8
Química 4.598 3,0 6,5
Metal·lúrgic 1.040 -6,9 -1,3
  
Maquinària i equip. mecànic 1.003 -7,4 3,3
Maqu. d'oficina, precisió i òptica 217 -9,3 1,2
Equip. elèctric i electrònic 1.032 -5,6 -2,3
Vehicles i altre mat. de transport 2.582 -18,5 -7,8
Resta sectors i no classificat 2.319 -0,4 0,5
Nota: Dades provisionals.
Font: Idescat

El descens del volum exportat el pateixen la major part dels sectors productius i afecta a les principals destinacions, bàsicament el conjunt de la UE i Llatinoamèrica.

Si les dades de 2019 constataven que la majoria de sectors productius havien aconseguit mantenir o incrementar la seva activitat exportadora, les del primer trimestre d’enguany mostren una imatge ben diferent: només dos agregats dels deu considerats mantenen una trajectòria expansiva. Són l’Alimentació i begudes i la Química, que inclou la producció farmacèutica. Les raons són evidents. Els descensos més notables es registren en l’Energia, per la paràlisi forçada de l’activitat i en l’exportació de Vehicles i material de transport. Un perfil que es mantindrà i potser s’accentuarà a curt termini.

Pel que fa als països i grans àrees geogràfiques receptores principals de les exportacions catalanes, les xifres del primer trimestre d’enguany revelen la negativa evolució del mercat europeu amb l’excepció d’alguns països no comunitaris com ara Suïssa i Rússia. En el cas d’Amèrica, augmenten les exportacions als Estats Units i cauen a la resta. També augmenten i de manera molt significativa les vendes a la Xina i al Japó.

 

Exportacions per països i àrees. Catalunya
________________________ Milions d'€ Variació (%)
Països / Àrees 1r.tr.2020 1r.tr.2020/
 1r.tr.2019
2019/
 2018
Alemanya 1.709,5 -5,0 -5,7
França 2.748,1 -5,9 7,1
Itàlia 1.478,2 -9,5 5,1
Portugal 1.113,1 -6,4 -0,8
Regne Unit 1.045,8 -6,2 10,0
Resta UE 2.992,9 -4,1 5,6
Total UE 11.087,6 -5,9 3,5
Resta Europa 1.591,2 9,6 12,5
Total Europa 12.678,8 -4,2 5,4
  
Estats Units d'Amèrica 686,2 6,4 5,3
Resta d'Amèrica Nord 58,7 0,0 5,2
Amèrica Central i Sud 934,5 -12,0 -3,5
Total Amèrica 1.679,4 -4,9 -0,4
  
Xina 564,8 58,9 19,8
Japó 218,9 10,6 4,2
Resta del món 2.280,7 -5,1 -4,1
  
Total exportacions 17.422,6 -3,1 3,1
Nota: Dades provisionals.
Font: Elaboració pròpia amb dades de l'Idescat.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML