Impressió

Indicadors d'activitat industrial

Indicadors d'activitat industrial (1)
   3r.tr.17  4t.tr.17  1r.tr.18  2n.tr.18  3r.tr.18  4t.tr.18  1r.tr.19
 Catalunya
PIB industrial (Var. real) 5,2 6,4 4,2 2,5 0,8 -2,4 -0,9
Índex Producció (IPI)
-Total 2,9 6,6 2,1 5,7 -0,5 -3,5 0,3
- Consum 1,7 5,4 0,4 6,9 1,3 -0,2 1,3
- Equipament 2,5 9,7 7,1 15,7 4,3 -1,9 2,3
- Intermedis 4,8 5,7 2,6 3,7 -2,9 -5,4 -1,6
- Energia 3,3 6,1 -2,1 -9,1 -5,5 -8,5 -1,0
 
Exportacions de béns 6,5 9,5 3,6 2,6 0,3 1,2 0,3
Importacions de béns 8,8 7,4 4,7 9,0 8,2 7,8 3,5
Confiança Empres. (ICEH) 1,8 1,1 0,0 -0,9 -1,4 -1,6 -6,1
Índex Preus (IPRI)(2) 3,5 1,3 2,3 3,5 4,1 1,9 1,6
Cost laboral/treballador -0,8 1,3 0,0 1,6 0,9 0,3 n.d.
Afiliats Seguretat Social (2) 3,5 3,1 3,5 3,2 2,3 1,7 1,1
Aturats registrats (2) -15,5 -13,9 -12,2 -10,9 -9,3 -7,7 -7,0
 Espanya
PIB industrial (Var. real) 4,0 4,9 2,5 2,0 1,1 -1,3 0,4
Índex Producció (IPI)
-Total 1,9 4,8 0,8 3,4 0,6 -1,3 0,7
- Consum -0,9 1,6 -0,7 1,3 -0,8 0,4 1,3
- Equipament 4,2 6,7 1,1 6,8 3,4 0,9 4,2
- Intermedis 4,6 6,2 1,8 5,6 0,9 -1,1 1,2
- Energia -0,9 3,2 2,1 -1,3 -0,9 -5,4 -4,6
 
Exportacions de béns 6,4 8,4 2,1 4,1 4,3 3,0 0,3
Importacions de béns 10,7 8,6 1,6 9,1 6,6 6,3 2,2
Confiança Empres. (ICEH) 3,0 2,5 0,9 1,3 0,0 -1,2 -2,5
Índex Preus (IPRI)(2) 3,5 1,7 1,2 4,0 5,2 1,7 2,4
Cost laboral/treballador 0,3 1,1 0,3 0,9 1,1 0,2 n.d.
Afiliats Seguretat Social (2) 3,6 3,3 3,1 3,3 2,6 2,1 2,2
Aturats registrats (2) -11,8 -11,3 -10,1 -9,5 -8,5 -7,3 -7,5
Crèdit (saldo viu) (2) 2,2 0,7 -2,4 -5,1 -2,6 -2,1 n.d.
Notes: (1) Variacions interanuals. Les del darrer període poden ser provisionals. (2) Dades de final de període.
Font: Elaboració pròpia amb dades de l'Idescat, INE i Banco de España.

Array
Array
Array
Array

Les dades oficials semblen confirmar que l’activitat industrial a Catalunya s’ha endinsat en una fase lleument recessiva després d’un quinquenni de creixement força intens. La desacceleració de l’economia europea i el clima de guerra comercial imposat pel govern nord-americà, a més de l’augment dels preus de l’energia, apareixen com a factors determinants d’aquest canvi de cicle. Les empreses no són optimistes de cara a un redreçament de la situació a curt termini.

L’evolució del PIB industrial de Catalunya corresponent al primer trimestre d’enguany es mesura provisionalment en un descens interanual de gairebé un punt percentual, la segona i consecutiva variació negativa dels darrers vint-i-dos trimestres. Sembla que es confirma el canvi de tendència iniciat durant la segona meitat de 2018 i que respon parcialment a l’extraordinari impuls registrat un any abans. Però hi ha aspectes que fan pensar que no es tracta només d’una simple correcció tècnica. La negativa evolució de l’Índex de Confiança Empresarial per cinquè trimestre consecutiu és un element determinant del clima imperant. Sigui quina sigui l’evolució a curt termini, es pot donar per completat el que ha estat un quinquenni notablement expansiu pel que fa a l’activitat industrial metropolitana. L’enfosquiment del context econòmic internacional arran de les amenaces de guerres comercials, l’encariment del petroli i primeres matèries, la incertesa del Brexit i les dificultats internes derivades de governs febles, poden explicar la ja esmentada pèrdua de confiança del món empresarial català i les expectatives que de manera unànime anuncien per enguany un afebliment del creixement de l’economia.

En la mateixa línia de l’evolució del PIB sectorial, la bateria d’indicadors directament associats a l’activitat industrial que aquí es consideren transmet la idea d’una conjuntura relativament favorable que s’ha començat a enfosquir pel que fa a les perspectives a curt i mitjà termini. Així, l’Índex de Producció Industrial (IPI) manté una trajectòria indefinida corregint parcialment la negativa evolució del darrer trimestre de 2018. A més del segment de l’energia, que certifica l’atonia de la demanda en general i del teixit productiu en particular, la responsabilitat d’aquest estancament de l’activitat sectorial recau bàsicament en la producció de béns intermedis, el més directament afectat per l’augment dels costos productius.

Les exportacions de productes manufacturats mostren, amb dades provisionals, una evolució molt més feble que un any abans. Alhora, l’evolució dels principals indicadors del mercat de treball també apunta a una progressiva pèrdua de dinamisme sectorial.

 

XXXXXXXXXX