Impressió

Indicadors d'activitat industrial

Indicadors d'activitat industrial (1)
   1r.tr.18  2n.tr.18  3r.tr.18  4t.tr.18  1r.tr.19  2n.tr.19  3r.tr.19
 Catalunya
PIB industrial (Var. real) 3,8 2,5 0,8 -2,4 -1,0 -0,7 -0,7
Índex Producció (IPI)
-Total 2,1 5,7 -0,5 -3,5 0,1 -3,4 -0,1
- Consum 0,4 6,9 1,3 -0,2 1,0 -4,6 -2,1
- Equipament 7,1 15,7 4,3 -1,9 2,6 -4,4 2,8
- Intermedis 2,6 3,7 -2,9 -5,4 -1,9 -6,1 -2,6
- Energia -2,1 -9,1 -5,5 -8,5 -1,4 11,6 7,9
 
Exportacions de béns 3,6 2,6 -0,3 -1,1 -1,3 6,2 2,1
Importacions de béns 4,7 9,0 6,9 8,3 5,3 3,7 2,7
Confiança Empres. (ICEH) 0,0 -0,9 -1,4 -1,6 -6,1 -3,9 -3,8
Índex Preus (IPRI)(2) 2,3 3,5 4,1 1,9 1,6 0,3 -1,1
Cost laboral/treballador 0,0 1,6 0,9 0,3 1,1 1,4 --
Afiliats Seguretat Social (2) 3,5 3,2 2,3 1,7 1,1 0,4 -1,5
Aturats registrats (2) -12,2 -10,9 -9,3 -7,7 -7,0 -5,0 -3,0
 Espanya
PIB industrial (Var. real) 0,4 -0,3 -0,2 -1,5 -0,7 0,2 1,8
Índex Producció (IPI)
-Total 0,8 3,4 0,6 -1,3 0,7 -0,8 1,9
- Consum -0,7 1,3 -0,8 0,4 1,4 0,8 3,2
- Equipament 1,1 6,8 3,4 0,9 4,2 -0,8 2,2
- Intermedis 1,8 5,6 0,9 -1,1 1,1 -3,1 -0,9
- Energia 2,1 -1,3 -0,9 -5,4 -4,6 0,8 4,3
 
Exportacions de béns 2,1 4,1 4,3 1,7 0,0 4,3 1,8
Importacions de béns 1,6 9,1 6,6 6,0 3,2 1,8 0,6
Confiança Empres. (ICEH) 0,9 1,3 0,0 -1,2 -2,5 -3,9 -2,6
Índex Preus (IPRI)(2) 1,2 4,0 5,2 1,7 2,4 -0,6 -3,3
Cost laboral/treballador 0,3 0,9 1,1 0,2 1,8 1,8 --
Afiliats Seguretat Social (2) 3,1 3,3 2,6 2,1 2,2 1,3 -0,1
Aturats registrats (2) -10,1 -9,5 -8,5 -7,3 -7,5 -5,6 -5,5
Crèdit (saldo viu) (2) -2,4 -5,1 -2,6 -2,1 0,4 1,6 --
Notes: (1) Variacions interanuals. Les del darrer període poden ser provisionals. (2) Dades de final de període.
Font: Elaboració pròpia amb dades de l'Idescat, INE i Banco de España.

Array
Array
Array
Array

La conjuntura industrial està empitjorant amb més rapidesa a Catalunya que a la resta del país. Tot i la provisionalitat d’algunes de les xifres més recents, sembla indiscutible que després de tancar un quinquenni de creixement força intens, la variació del PIB sectorial de 2019 serà negativa. La desacceleració de l’economia europea i el clima de guerra comercial imposat pel govern nord-americà, a més de l’augment dels preus de l’energia, apareixen com a factors desencadenants d’aquest canvi de cicle. Les empreses continuen sense ser optimistes de cara a un redreçament de la situació a curt termini.

L’evolució del PIB industrial de Catalunya corresponent al tercer trimestre de 2019 es mesura provisionalment en un descens interanual de set dècimes percentuals, la quarta i consecutiva variació negativa dels darrers vint-i-quatre trimestres. Es confirma plenament el canvi de tendència iniciat durant la segona meitat de 2018 i que fins a cert punt respon a l’impuls registrat durant el trienni 2015-2017. Però la sostinguda evolució negativa de l’Índex de Confiança Empresarial per sisè trimestre consecutiu obliga a repensar la conjuntura actual com un procés de canvi de cicle (amb més o menys incidència o urgència segons els sectors) i no només una simple i genèrica correcció tècnica. La primer conclusió és que s’ha de donar per acabat el que ha estat un quinquenni notablement expansiu de l’activitat industrial metropolitana. D’altra banda, el repunt que mostra l’evolució del PIB industrial corresponent al conjunt d’Espanya s’ha de relativitzar a l’espera de les dades definitives però en part s’explica pel signe lleument negatiu del període de referència.

El notable i progressiu enfosquiment del context econòmic internacional arran de les amenaces de guerres comercials, en vies de solució, l’encariment del petroli i primeres matèries, que s’ha començat a revertir, l’amenaça incerta i canviant del Brexit, que sembla que ha iniciat la recta final i les dificultats internes derivades de governs febles, ara per ara sense solució a la vista, expliquen sobradament la ja esmentada pèrdua de confiança del món empresarial català i les expectatives que de manera unànime anuncien que l’afebliment del creixement de l’economia es mantindrà en el curt termini.

En la mateixa línia de l’evolució del PIB sectorial, la bateria d’indicadors directament associats a l’activitat industrial que aquí es consideren transmet la idea d’una conjuntura lleument recessiva a Catalunya com a conseqüència d’un sobtat i notable enfosquiment de les perspectives a curt i mitjà termini. Així, l’Índex de Producció Industrial (IPI) manté una trajectòria baixista en el fons però relativament indefinida combinant variacions trimestrals de signes oposats en els segments de producció de béns de consum i d’equipament. Per contra, la producció de béns intermedis dibuixa una trajectòria clarament descendent, imputable en bona mesura a l’augment del cost de l’energia i altres inputs bàsics.

Les darreres dades d’exportacions de productes manufacturats mostren, amb dades provisionals, una sorprenent recuperació. Un cop descomptat el previsible efecte recuperació que pot seguir a tres trimestres de contenció, l’evolució neta és molt més feble que un any abans. La contenció dels preus de sortida de fàbrica ho corrobora. Alhora, els principals indicadors del mercat de treball també deixen entreveure una progressiva pèrdua de dinamisme sectorial.

 

 

XXXXXXXXXX