Barcelona Economia

 

Barcelona Economia és un lloc web de l'Ajuntament de Barcelona on es fa seguiment de l'economia de la ciutat a partir d'un recull i una valoració del comportament dels principals indicadors de conjuntura de Barcelona i del seu entorn metropolità.

 Adreça de contacte:  barcelonaeconomia@bcn.cat

 

Des de l'any 1988 i fins a l'any 2013, Barcelona Economia va donar nom a una publicació perìòdica que podeu trobar digitalitzada al nostre arxiu o al repositori digital de l'Ajuntament de Barcelona. A partir del 2014 Barcelona Economia dona nom a aquest lloc web del qual s'extreu, periòdicament, un document resum que també trobareu a l'arxiu.

_________________________________________________________________________________________________________________________

D'acord a l'objectiu pel qual es va crear Barcelona Economia - ser un registre fidel i una representació contextualitzada de l’economia de Barcelona -, el contingut de la publicació ha anat canviant adaptant-se als diferents temps viscuts per la ciutat des de finals dels vuitanta.

Si fem una mirada retrospectiva, la publicació Barcelona Economia s’ha convertit, en si mateixa, en una font documental que informa com han estat (i com han estat interpretats) els diferents moments que han caracteritzat l’evolució econòmica de Barcelona. Un registre continuat d’indicadors, tal i com han estat publicats a Barcelona Economia, posa a disposició general un conjunt ordenat de dades seriades, però també la informació i valoració dels canvis metodològics fets en la seva obtenció i que són rellevants per a interpretar-ne l’evolució temporal.

________________________________________________________________________________________________________________