Impressió

Confiança del sector comercial

L’indicador de confiança del sector comercial (ICSC) mesura el sentiment, optimista o pessimista, que tenen els titulars dels negocis comercials respecte a la seva activitat, essent un indicador clau en l’anàlisi de la conjuntura econòmica d’un territori i més, en el cas de Barcelona, tenint en compte el pes del sector en l’ocupació i el PIB de la ciutat.

L’Índex de Confiança del Sector Comercial de Barcelona, elaborat a partir dels resultats de l’Enquesta de l’Activitat Comercial de Barcelona, de periodicitat semestral, es va començar a calcular el juny del 2020, en plena irrupció de la pandèmia, dibuixant un escenari molt negatiu que progressivament ha anat millorant amb unes valoracions a l’alça, tot i que l’actual grau d’incertesa sobre l’evolució econòmica encara és superior a l’habitual.