Impressió

Construcció

Després de gairebé un sexenni de fortes caigudes, la majoria dels indicadors del sector de la construcció han canviat de signe. Deu anys després de l’inici de la Gran Recessió, s’ha consolidat el canvi de tendència.

Un cop superat l’extraordinari cicle alcista que va viure el sector durant gairebé tres lustres (1995-2008), el retorn a unes xifres d’activitat més acordes amb les necessitats i la capacitat econòmica de la població, les empreses i el país, s’ha revelat com un tràngol llarg i duríssim. Pel camí, les xifres d’aturats del sector, la d’empreses desaparegudes, les d’infraestructures a mig executar o infrautilitzades, les d’habitatges construïts i no venuts, el descens dels preus dels habitatges o el volum del saldo viu dels crèdits proporcionen xifres de vertigen que revelen que en només cinc anys es va passar de màxims històrics en producció, ocupació, vendes i crèdit a unes xifres de quasi paràlisi. Els descensos acumulats i especialment l’actual trajectòria alcista iniciada a mitjan de la dècada certifiquen el renaixement d’un renovat sector constructor.