Impressió

Construcció d'habitatges

Construcció d'habitatges

Barcelona Resta Àmbit Metropolità Àmbit Metropolità Resta Catalunya Catalunya
Període Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats
2013 697 666 959 2.420 1.656 3.086 1.380 3.427 3.036 6.513
2014 752 555 1.693 1.998 2.445 2.553 1.401 3.071 3.846 5.624
2015 1.408 836 2.590 1.199 3.998 2.035 2.178 1.999 6.176 4.034
2016 1.233 1.291 4.520 1.876 5.753 3.167 2.564 2.367 8.317 5.534
2017 1.373 1.039 7.089 3.025 8.462 4.064 2.878 3.251 11.340 6.892
2018 2.203 1.251 8.103 3.543 10.306 4.794 4.211 2.698 14.517 7.492
1r.tr. 730 322 2.035 712 2.765 1.034 896 531 3.661 1.565
2n.tr. 608 364 2.177 751 2.785 1.115 980 810 3.765 1.925
3r.tr. 423 289 1.804 1.045 2.227 1.334 1.238 505 3.465 1.839
4t.tr. 442 276 2.087 1.035 2.529 1.311 1.097 852 3.626 2.163
2019 1.931 1.069 7.902 4.860 9.833 5.929 4.716 2.902 14.549 8.831
1r.tr. 271 255 2.079 995 2.350 1.250 1.112 871 3.462 1.983
2n.tr. 158 156 2.007 1.023 2.165 1.179 1.018 850 3.183 2.029
3r.tr. 358 227 2.045 1.402 2.403 1.629 1.343 613 3.746 2.242
4t.tr. 1.144 431 1.771 1.440 2.915 1.871 1.243 706 4.158 2.577
2020 1.892 981 5.890 6.551 7.782 7.532 3.613 4.069 11.395 11.601
1r.tr. 289 268 2.178 1.776 2.467 2.044 1.131 800 3.598 2.844
2n.tr. 222 232 1.100 1.320 1.322 1.552 624 1.002 1.946 2.554
3r.tr. 1.065 270 1.106 1.806 2.171 2.076 716 988 2.887 3.064
4t.tr. 316 211 1.506 1.649 1.822 1.860 1.142 1.279 2.964 3.139
Font (per a tot l'apartat si no s'indica el contrari): Explotació dels visats d'obra residencial i dels certificats finals d'obra dels Col.legis d'Aparelladors de Catalunya.
Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana. Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia.

Array
Array
Array
Array
Barcelona Resta Àmbit Metropolità
Variació (%) Iniciats Acabats Iniciats Acabats
4t.tr.2020/4t.tr.2019 -72,4 -51,0 -15,0 14,5
2n.sm.2020/2n.sm.2019 -8,1 -26,9 -31,6 21,6
2020/2019 -2,0 -8,2 -25,5 34,8
2019/2018 -12,3 -14,5 -2,5 37,2

La construcció residencial també pateix les conseqüències econòmiques de la pandèmia. Després de gairebé dos anys i mig posant en el mercat metropolità una mitjana de dos mil cinc cents habitatges nous cada trimestre, la irrupció de la covid-19 ha provocat que aquesta dotació s’hagi reduït un trenta per cent. 

En un context de creixent incertesa i de pèrdua de dinamisme del mercat laboral, per la pandèmia però també per un inevitable refredament del creixement de l’economia després d’un quinquenni notablement expansiu, era d’esperar que la promoció residencial privada moderés el seu ritme expansiu tot i l’excepcional moment que vivia i viu el mercat immobiliari des de l’òptica financera. Però l’estat d’alarma decretat a mitjan març de l’any passat, que es va allargar tres mesos amb el corresponent confinament de la població i la segona onada de contagis que va obligar a noves restriccions, han generat pèrdues quantioses de producció, rendes i llocs de treball, abocant al sector promotor a un escenari futur extraordinàriament incert pel que fa a la demanda d’habitatge. Una demanda que, a conseqüència de la crisi de salut pública i l’extensió a nous col•lectius de la possibilitat de treballar des de casa, ha començat a mostrar canvis quantitatius, qualitatius i de localització geogràfica.

El lleu creixement que mostraven les dades de construcció residencial del primer trimestre de 2020 ha servit per mitigar la davallada de les xifres anuals. Les dades a contracorrent de Barcelona, un retrocés mínim, s’han de relativitzar pel baix volum d’obra del període de referència i sense perdre de vista l’apatia promotora del trienni 2015-2017, quan a la resta del país la tònica era expansiva.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML