Impressió

Conjuntura sectorial

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Nombre d'empreses del sector de la construcció i dels serveis immobiliaris (1)
Període Barcelona Barcelonès Àmbit
Metropolità
Catalunya
ds.2013 8.063 9.498 17.643 28.672
ds.2014 8.236 9.721 18.227 29.454
ds.2015 8.435 10.025 19.194 30.947
ds.2016 8.866 10.567 20.226 32.322
ds.2017 9.130 10.979 20.987 33.380
mç.2018 9.320 11.211 21.515 34.348
jn. 2018 9.433 11.369 21.959 35.053
st. 2018 9.312 11.233 21.638 34.512
ds. 2018 9.401 11.317 21.817 34.593
mç.2019 9.598 11.593 22.434 35.664
jn. 2019 9.608 11.654 22.544 35.991
st.2019 9.429 11.471 22.098 35.216
ds.2019 9.452 11.506 22.226 35.178
mç.2020 8.663 10.525 20.255 32.408
jn.2020 8.794 10.761 20.864 33.460
st.2020 8.814 10.788 20.936 33.515
1. Centres de cotització amb treballadors afiliats al RG de la Seguretat Social.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat.

Variació (%) Barcelona Barcelonès AMB Catalunya
st 20120/st 2019 -6,5 -6,0 -5,3 -4,8
ds 2019/ds 2018 0,5 1,7 1,9 1,7
ds 2018/ds 2017 3,0 3,1 3,1 3,4

Un any després d’assolir els mínims del darrer lustre, el teixit productiu de la construcció continua recuperant-se. No sembla pas que la darrera onada de la pandèmia l’hagi frenat. Tot apunta a un 2021 relativament expansiu gràcies al dinamisme del segment de la rehabilitació i les petites obres.

L’evolució durant la major part de 2019 del nombre d’empreses (centres de cotització a la Seguretat Social) actives i amb treballadors assalariats al seu càrrec dedicades a la construcció i als serveis immobiliaris ja permetia entreveure un canvi de cicle que la crisi associada a la covid-19 ha avançat i accentuat. Després de sis anys (2014-2019) de trajectòria expansiva que havia fet possible recuperar una part rellevant de la capacitat productiva destruïda durant la darrera crisi, les xifres de tancament del primer trimestre d’enguany ens retornaven a un passat recessiu que és encara molt present. Un canvi dramàtic d’escenari que arribava de la mà d’una catàstrofe natural. La represa de l’activitat productiva després de mesos de confinament ha permès tancar el darrer any amb xifres menys negatives de les que es podien esperar atès l’impacte inicial de la pandèmia. En tot cas, el saldo és força negatiu, especialment a la capital, amb una major presència d’empreses de serveis immobiliaris.

PIB sectorial i nombre de treballadors

Els indicadors d’estructura productiva, amb un retrocés interanual de l’ordre del cinc per cent del nombre d’empreses al conjunt de Catalunya i del 6,5% a la capital, han estat els primers a començar a quantificar la magnitud de l’impacte de la crisi provocada per la primera onada del coronavirus. Per contra, el nombre d’ocupats s’ha mantingut relativament estabilitzat. Sembla que les mesures extraordinàries destinades a conservar el teixit productiu han estat útils i efectives per a la majoria de les empreses però no han evitat la desaparició d’un a part de les més petites i menys solvents. En tot cas, són dades que probablement empitjoraran a mitjà termini i no s’ha de descartar que anul·lin parcialment els avanços dels darrers anys.

Pel que fa a l’evolució del PIB de la construcció a Catalunya, la històrica davallada de l’acumulat anual, imputable majoritàriament a l’impacte de la covid-19, ha vingut precedida d’una inequívoca desacceleració de les taxes de creixement prèvies. Un procés d’ajustament que la covid-19 ha accelerat. Alhora, la reactivació de l’activitat amb alts i baixos d’ençà l’estiu passat sembla anunciar la proximitat d’un canvi de tendència.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML