Impressió

Conjuntura sectorial

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Nombre d'empreses del sector de la construcció i dels serveis immobiliaris (1)
Període Barcelona Barcelonès Àmbit
Metrop. (2)
Catalunya
ds.2011 8.802 10.501 21.242 33.606
ds.2012 8.212 9.705 18.320 30.229
ds.2013 8.063 9.498 17.643 28.672
ds.2014 8.236 9.721 18.227 29.454
ds.2015 8.435 10.025 19.194 30.947
  
mç.2016 8.623 10.256 19.606 31.738
jn.2016 8.750 10.441 19.997 32.414
st.2016 8.700 10.381 19.873 31.979
ds.2016 8.866 10.567 20.226 32.322
  
mç.2017 9.012 10.778 20.670 33.122
jn.2017 9.126 10.952 21.093 33.810
st.2017 9.109 10.942 20.924 33.447
ds.2017 9.130 10.979 20.987 33.380
mç.2018 9.320 11.211 21.515 34.348
jn. 2018 9.433 11.369 21.959 35.053
st. 2018 9.312 11.233 21.638 34.512
ds. 2018 9.401 11.317 21.817 34.593
1. Centres de cotització amb treballadors afiliats al RG de la Seguretat Social.
2. A partir de 2011 les dades corresponen a l'Àmbit Metropolità, mentre que les anteriors corresponen a la RMB.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat.

Variació (%) Barcelona Barcelonès AMB Catalunya
ds 2018/ds 2017 3,0 3,1 3,1 3,4
ds 2017/ds 2016 3,0 3,9 3,8 3,3
ds 2016/ds 2015 5,1 5,4 5,4 4,4

PIB sectorial i nombre de treballadors

La construcció i els serveis immobiliaris segueixen ampliant capacitat productiva via augments del nombre d’empreses i de treballadors.

Durant els darrers mesos de 2018 el nombre d’empreses (centres de cotització a la Seguretat Social) actives i amb treballadors assalariats al seu càrrec dedicades a la construcció i als serveis immobiliaris ha mantingut la trajectòria expansiva que l’ha caracteritzat durant el darrer quinquenni. Els senyals d’alentiment de la trajectòria expansiva apareguts durant els darrers mesos de 2017 a la capital s’han acabat imposant a la major part del territori. Els dos segments del negoci han deixat enrere els mínims registrats durant la recessió econòmica de començament de la dècada i no es donen les condicions per reeditar els excessos en els que va incórrer el sector promotor de la mà del financer i amb el vist i plau del poder polític. Tot i que hi ha marge per a continuar creixent, sobretot fora de la capital, les darreres dades apunten que el sector ha optat per una trajectòria expansiva relativament moderada. En tot cas, el nombre d’ocupats continua augmentant amb relativa intensitat després d’haver-se reduït fins a menys de la meitat de l’existent durant el bienni 2006-2007 de màxima activitat sectorial. En definitiva, la construcció i els serveis immobiliaris intenten consolidar una nova etapa expansiva després d’ajustar el seu pes relatiu sobre el total del teixit productiu a uns valors més sostenibles tractant-se d’una economia altament desenvolupada.

Pel que fa a l’evolució del PIB de la construcció a Catalunya, els avanços i estimacions dels darrers trimestres reflecteixen unes taxes de creixement que superen àmpliament les del conjunt. El canvi de tendència del PIB sectorial encetat a mitjan 2015 i consolidat al llarg de 2016 va assolir el màxim creixement durant la segona meitat de 2017 i primer semestre de 2018. Els valors més recents deixen entreveure un cert alentiment del ritme expansiu en línia amb l’evolució de la resta de l’economia. Un alentiment moderat que no altera el diferencial de creixement que el sector manté respecte de la resta de l’activitat productiva gràcies, en part, al manteniment de la política monetària expansiva més temps del que es preveia. 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML