Impressió

Conjuntura sectorial

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Nombre d'empreses del sector de la construcció i dels serveis immobiliaris (1)
Període Barcelona Barcelonès Àmbit
Metrop. (2)
Catalunya
ds.2012 8.212 9.705 18.320 30.229
ds.2013 8.063 9.498 17.643 28.672
ds.2014 8.236 9.721 18.227 29.454
ds.2015 8.435 10.025 19.194 30.947
ds.2016 8.866 10.567 20.226 32.322
  
mç.2017 9.012 10.778 20.670 33.122
jn.2017 9.126 10.952 21.093 33.810
st.2017 9.109 10.942 20.924 33.447
ds.2017 9.130 10.979 20.987 33.380
mç.2018 9.320 11.211 21.515 34.348
jn. 2018 9.433 11.369 21.959 35.053
st. 2018 9.312 11.233 21.638 34.512
ds. 2018 9.401 11.317 21.817 34.593
mç. 2019 9.598 11.593 22.434 35.664
jn. 2019 9.608 11.654 22.544 35.991
1. Centres de cotització amb treballadors afiliats al RG de la Seguretat Social.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat.

Variació (%) Barcelona Barcelonès AMB Catalunya
jn 2019/jn 2018 1,9 2,5 2,7 2,7
ds 2018/ds 2017 3,0 3,1 3,1 3,4
ds 2017/ds 2016 3,0 3,9 3,8 3,3

PIB sectorial i nombre de treballadors

La construcció i els serveis immobiliaris continuen ampliant capacitat productiva tot i que reduint el ritme de creixement.

Durant el segon trimestre d’enguany el nombre d’empreses (centres de cotització a la Seguretat Social) actives i amb treballadors assalariats al seu càrrec dedicades a la construcció i als serveis immobiliaris ha mantingut la trajectòria expansiva que l’ha caracteritzat durant el darrer quinquenni però moderant el ritme de creixement de manera ostensible. L’augment de la incertesa, tant econòmica com política i l’enfosquiment de les expectatives es comença a fer notar. Tot i que els dos segments del negoci han superat clarament els mínims registrats durant la recessió econòmica de començament de la dècada, no es donen les condicions per reeditar els excessos en els que va incórrer el sector promotor de la mà del financer i amb el vist i plau del poder polític. Tot i que hi ha marge per a continuar creixent, sobretot fora de la capital com posen de manifest les dades més recents, sembla que el sector ha optat per una trajectòria expansiva relativament moderada. En tot cas, el nombre d’ocupats continua augmentant amb relativa intensitat després d’haver-se reduït fins a menys de la meitat de l’existent durant el bienni 2006-2007 de màxima activitat sectorial. En definitiva, la construcció i els serveis immobiliaris semblen buscar la consolidació d’una etapa expansiva després d’ajustar el seu pes relatiu sobre el total del teixit productiu a uns valors més sostenibles tractant-se d’una economia altament desenvolupada.

Pel que fa a l’evolució del PIB de la construcció a Catalunya, les estimacions dels darrers trimestres reflecteixen unes taxes de creixement que superen àmpliament les del conjunt de l’economia. El canvi de tendència del PIB sectorial encetat a començament de 2015 va assolir el màxim creixement durant la segona meitat de 2017 i primer trimestre de 2018 amb taxes de creixement anual de l’ordre del 6,5%. Els valors més recents dibuixen un perfil relativament exòtic que amaga una certa pèrdua d’intensitat del creixement, en línia amb la resta de grans sectors productius. En tot cas, no s’observen indicis d’un enduriment brusc ni intens a curt termini de la conjuntura expansiva que viu el sector.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML