Impressió

Licitació oficial de les administracions públiques

Licitació oficial de les Administracions Públiques (milers d'€)
Total construcció Edificació Obra civil
Període Catalunya Espanya Catalunya Espanya Catalunya Espanya
2012 645.673 5.908.110 337.873 1.751.936 307.800 4.156.174
2013 750.412 6.916.736 220.827 1.702.589 529.585 5.214.147
2014 1.452.431 9.205.636 455.632 2.121.225 996.799 7.084.412
2015 1.066.025 7.712.912 363.953 2.236.034 702.071 5.476.878
2016 939.394 7.386.534 320.902 2.365.792 618.492 5.020.742
   
2017 1.358.120 10.191.426 632.844 3.460.297 725.276 6.731.129
1r.tr. 235.219 1.768.740 95.541 704.029 139.678 1.064.711
2n.tr. 280.149 1.933.506 121.783 689.788 158.366 1.243.718
3r.tr. 360.761 2.779.305 182.204 1.032.551 178.557 1.746.754
4t.tr. 481.991 3.709.875 233.316 1.033.929 248.675 2.675.946
2018 806.512 8.707.616 361.656 2.459.140 444.856 6.248.476
1r.tr. 345.283 3.139.497 166.675 1.081.975 178.608 2.057.522
2n.tr. 149.581 877.283 64.463 243.563 85.118 633.721
3r.tr. 139.963 2.553.613 24.959 439.600 115.004 2.114.013
4t.tr. 171.685 2.137.223 105.559 694.002 66.126 1.443.220
2019
1r.tr. 189.503 3.174.769 72.942 569.075 116.560 2.605.694
2n.tr. 303.254 2.243.968 108.865 756.224 194.389 1.487.744
3r.tr. 285.484 2.338.004 85.951 499.037 199.532 1.838.967
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Foment.
Variació (%) Total construcció Edificació Obra civil
Catalunya Espanya Catalunya Espanya Catalunya Espanya
3r.tr.2019/
3r.tr.2018
104,0 -8,4 244,4 13,5 73,5 -13,0
1r.sm.2019/
1r.sm.2018
-0,4 34,9 -21,3 0,0 17,9 52,1
2018/ 2017 -40,6 -14,6 -42,8 -28,9 -38,7 -7,2
2017/ 2016 44,2 38,0 97,2 46,3 16,8 34,1

Array
Array
Array
Array

El volum d’obra pública licitada a Catalunya ha repuntat amb força durant els trimestres centrals de 2019 després de dotze mesos de forta contracció. Una evolució que al conjunt d’Espanya s’havia observat durant el primer semestre. Sense la inestabilitat política a un i altre àmbit de ben segur que els resultats mostrarien una trajectòria més lineal.

Després de l’ajustament tan dràstic que va patir la licitació oficial de les AA.PP. durant el bienni 2012-2013 i de l’aparent canvi de terç que anunciaven les xifres de 2014, cinc anys després es constata que la inversió pública en edificació i obra civil s’ha estabilitzat en uns volums molt més baixos que ara fa deu anys. I les xifres corresponents al darrer bienni alerten de que ni tan sols aquests volums estan assegurats. És inqüestionable que tant Catalunya com també la restad’Espanya necessiten dotar amb suficients recursos els seus pressupostos d’inversió pública. Però no ho és menys que aquest esforç inversor ha de contemplar objectius que van més enllà de l’edificació i l’obra civil. S’han d’esperar volums licitats de manera recurrent i més estable però no seria realista fixar l’objectiu en magnituds similars a les que foren habituals durant la major part de la dècada passada. Les prioritats inversores han canviat i ara s’imposa avançar en l’automatització i digitalització dels serveis públics, la transformació del teixit productiu i afrontar l’emergència climàtica.

Les dades del darrer trimestre mostren un fort repunt dels volums licitats a Catalunya i una contracció al conjunt d’Espanya. En el cas de Catalunya, es repeteix el que ja havia succeït un trimestre abans: un lleu augment de la contractació es veu amplificat pels volums esquifits d’un any abans. Considerant l’acumulat anual, el resultat és lleument positiu però insuficient per compensar la davallada de 2018. En definitiva, tot i l’augment dels darrers trimestres, 2019 es tancarà amb uns volums licitats més baixos que els de 2017, que juntament amb els de 2014 foren els més generosos de la dècada. I la participació de Catalunya sobre el total no creix.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML