Impressió

Licitació oficial de les administracions públiques

Licitació oficial de les Administracions Públiques (milers d'€)
Total construcció Edificació Obra civil
Període Catalunya Espanya Catalunya Espanya Catalunya Espanya
2012 645.673 5.908.110 337.873 1.751.936 307.800 4.156.174
2013 750.412 6.916.736 220.827 1.702.589 529.585 5.214.147
2014 1.452.431 9.205.636 455.632 2.121.225 996.799 7.084.412
2015 1.066.025 7.712.912 363.953 2.236.034 702.071 5.476.878
2016 942.040 7.389.180 320.902 2.365.792 621.138 5.023.389
   
2017 1.358.120 10.191.426 632.844 3.460.297 725.276 6.731.129
1r.tr. 235.219 1.768.740 95.541 704.029 139.678 1.064.711
2n.tr. 280.149 1.933.506 121.783 689.788 158.366 1.243.718
3r.tr. 360.761 2.779.305 182.204 1.032.551 178.557 1.746.754
4t.tr. 481.991 3.709.875 233.316 1.033.929 248.675 2.675.946
2018 806.512 8.707.616 361.656 2.459.140 444.856 6.248.476
1r.tr. 345.283 3.139.497 166.675 1.081.975 178.608 2.057.522
2n.tr. 149.581 877.283 64.463 243.563 85.118 633.721
3r.tr. 139.963 2.553.613 24.959 439.600 115.004 2.114.013
4t.tr. 171.685 2.137.223 105.559 694.002 66.126 1.443.220
2019
1r.tr. 189.503 3.174.769 72.942 569.075 116.560 2.605.694
2n.tr. 303.254 2.243.968 108.865 756.224 194.389 1.487.744
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Foment.
Variació (%) Total construcció Edificació Obra civil
Catalunya Espanya Catalunya Espanya Catalunya Espanya
2n.tr.2019/
2n.tr.2018
102,7 155,8 68,9 210,5 128,4 134,8
1r.sm.2019/
1r.sm.2018
-0,4 34,9 -21,3 0,0 17,9 52,1
2018/ 2017 -40,6 -14,6 -42,8 -28,9 -38,7 -7,2
2017/ 2016 44,2 38,0 97,2 46,3 16,8 34,1

Array
Array
Array
Array

El volum d’obra pública licitada a Catalunya ha repuntat lleument durant el segon trimestre d’enguany després de dotze mesos de contracció estrepitosa. Una evolució que també s’observa al conjunt d’Espanya, on el saldo global ha sigut més positiu. Sense la inestabilitat política a un i altre àmbit de ben segur que els resultats serien uns altres. 

Després de l’ajustament tan dràstic que va patir la licitació oficial de les AA.PP. durant el bienni 2012-2013 i de l’aparent canvi de terç que anunciaven les xifres de 2014, quatre anys després es constata que la inversió pública en edificació i obra civil s’ha estabilitzat en uns volums molt més baixos que ara fa deu anys. I les xifres de 2018 i primera meitat d’enguany alerten de que ni tan sols aquests volums estan assegurats. És inqüestionable que tant Catalunya com també Espanya necessiten dotar amb suficients recursos els seus pressupostos d’inversió pública. Però no ho és menys que aquest esforç inversor ha de contemplar objectius que van més enllà de l’edificació i l’obra civil. S’han d’esperar increments en els volums licitats però no seria realista fixar l’objectiu en magnituds similars a les que foren habituals durant la major part de la dècada passada. Les prioritats inversores han canviat i ara s’imposa avançar en la tecnificació i digitalització dels serveis públics per millorar-ne la seva eficiència.

Si hom deixa de banda els valors absoluts, s’observa que el revifament que d’ençà 2014 havia mostrat el percentatge del volum d’obra pública licitada a Catalunya en relació amb el total d’Espanya s’ha estroncat quatre anys després. Si aquests darrers anys s’ha mantingut a l’entorn del 13/15% de mitjana anual, les xifres disponibles certifiquen que en 2018 i primer semestre de 2019 s’ha quedat força per sota d’aquesta cota, sense arribar al deu per cent. És conseqüència directa de que els volums licitats l’any passat corresponents a Catalunya van registrat una davallada molt més intensa que els de la resta d’Espanya i que l’augment d’enguany no ha tingut l’impuls que ha mostrat el de la resta del país.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML