Impressió

Licitació oficial de les administracions públiques

Licitació oficial de les Administracions Públiques (milers d'€)
Total construcció Edificació Obra civil
Període Catalunya Espanya Catalunya Espanya Catalunya Espanya
2011 1.162.083 10.854.335 519.172 3.418.369 642.912 7.435.965
2012 645.673 5.908.110 337.873 1.751.936 307.800 4.156.174
2013 750.412 6.916.736 220.827 1.702.589 529.585 5.214.147
2014 1.452.431 9.203.713 455.632 2.121.225 996.799 7.082.488
2015 1.066.025 7.716.741 363.953 2.236.034 702.071 5.480.707
  
2016 942.040 7.383.887 320.902 2.365.792 621.138 5.018.095
1r.tr. 158.002 1.887.337 58.971 500.441 99.031 1.386.896
2n.tr. 171.171 1.665.539 54.398 538.317 116.773 1.127.222
3r.tr. 327.070 2.039.236 111.506 712.790 215.564 1.326.446
4t.tr. 285.797 1.791.775 96.027 614.244 189.770 1.177.531
   
2017 1.358.120 10.191.000 632.844 3.460.297 725.276 6.730.703
1r.tr. 235.219 1.768.740 95.541 704.029 139.678 1.064.711
2n.tr. 280.149 1.933.506 121.783 689.788 158.366 1.243.718
3r.tr. 360.761 2.779.305 182.204 1.032.551 178.557 1.746.754
4t.tr. 481.991 3.709.449 233.316 1.033.929 248.675 2.675.520
2018 806.036 8.732.002 361.727 2.458.129 444.311 6.273.875
1r.tr. 345.283 3.140.683 166.675 1.081.975 178.608 2.058.708
2n.tr. 149.581 877.283 64.463 243.563 85.118 633.721
3r.tr. 139.962 2.554.318 24.959 442.963 115.004 2.111.355
4t.tr. 171.210 2.159.718 105.630 689.628 65.581 1.470.091
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Foment.
Variació (%) Total construcció Edificació Obra civil
Catalunya Espanya Catalunya Espanya Catalunya Espanya
4t.tr.2018/
4t.tr.2017
-64,5 -41,8 -54,7 -33,3 -73,6 -45,1
2n.sm.2018/
2n.sm.2017
-63,1 -27,4 -68,6 -45,2 -57,7 -19,0
2018/ 2017 -40,7 -14,3 -42,8 -29,0 -38,7 -6,8
2017/ 2016 44,2 38,0 97,2 46,3 16,8 34,1

Array
Array
Array
Array

El volum d’obra pública licitada per executar a Catalunya durant el darrer any no ha mantingut el repunt de 2017 i es contrau estrepitosament. Una evolució que també s’observa al conjunt d’Espanya, tot i que amb menys intensitat, imputable probablement al canvi inesperat de govern.

Després de l’ajustament tan dràstic que va patir la licitació oficial de les AA.PP. durant el bienni 2012-2013 i de l’aparent canvi de terç que anunciaven les xifres de 2014, quatre anys després es constata que la inversió pública en edificació i obra civil s’ha estabilitzat en uns volums molt més baixos que ara fa deu anys. I les xifres de 2018 alerten de que ni tan sols aquests volums estan assegurats. És inqüestionable que tant Catalunya com també Espanya necessiten dotar amb suficients recursos els seus pressupostos d’inversió pública. Però no ho és menys que aquest esforç inversor ha de contemplar objectius que van més enllà de l’edificació i l’obra civil. S’han d’esperar increments en els volums licitats però no seria realista fixar l’objectiu en magnituds similars a les que foren habituals durant la major part de la dècada passada. Les prioritats inversores van canviant i ara s’imposa avançar en la digitalització dels serveis públics per millorar-ne la seva eficiència.

Si deixem de banda els valors absoluts, s’observa que el revifament que d’ençà 2014 havia mostrat el percentatge del volum d’obra licitada a Catalunya en relació amb el total d’Espanya s’ha estroncat quatre anys després. Si aquests darrers anys s’ha mantingut a l’entorn del 13/15% de mitjana anual, les xifres disponibles certifiquen que 2018 s’ha quedat força per sota d’aquesta cota, per sota del deu per cent. És conseqüència de que la els volums licitats corresponents a Catalunya  han registrat una davallada del quaranta per cent mentre que a Espanya només han reculat un 14,3%.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML