Impressió

Llicències d'obres majors

Augment espectacular del sostre previst a les llicències d’obres majors en el segon trimestre.

L’any 2018 es va trencar el cicle de 5 anys de progressiva recuperació de l’activitat constructora després de la crisi, en termes de sostre previst a les llicències d’obra major. El primer trimestre de 2019 augurava una intensificació d’aquesta regressió amb una nova caiguda del 12%. Però al segon trimestre les noves llicències sumen 479.000m2, amb un augment interanual del 103,8%. En el primer semestre de 2019 la superfície prevista aprovada representa ja el 75% de l’aprovada al llarg de l’any 2018, amb un increment interanual del 51,3%.

El principal impuls prové de l’obra nova tot i que les llicències de reforma i ampliació també augmenten. Pel que fa als usos, es supera l’habitual concentració en habitatge i aparcament per donar pas  a una diversificació en que prenen un paper molt rellevant els usos d’oficina i equipament.