Impressió

Habitatges i places d'aparcament

Array
Array
Array
Array
Habitatges i places d'aparcament
Habitatges Places
d'aparca-
ment
Període Total Nou Reforma i ampliació Habitatge
protegit
2011 2.545 1.891 654 735 5.983
2012 2.015 1.492 523 162 2.649
2013 1.474 768 706 97 2.050
2014 1.773 1.314 459 252 2.679
2015 1.825 1.223 602 358 1.513
2016 2.977 2.016 961 304 4.425
  
2017 2.854 2.151 703 63 3.353
1r.tr. 911 685 226 63 1.481
2n.tr. 542 414 128 0 512
3r.tr. 544 416 128 0 655
4t.tr. 857 636 221 0 705
2018 3.017 2.368 649 204 3.440
1r.tr. 713 599 114 0 865
2n.tr. 1.021 775 246 16 1.123
3r.tr. 608 457 151 83 409
4t.tr. 675 537 138 105 1.043
2019 1.990 1.517 473 152 2.889
1r.tr. 783 601 182 100 687
2n.tr. 1.207 916 291 52 2.202
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Gerència d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona

Variació (%) Habitatge
Total Nou Reforma i ampl.
2.tr.2019/2.tr.2018 18,2 18,2 18,3
2019/2018 (1r.sem) 14,8 10,4 31,4
2018/2017 (1r.sem) 19,3 25,0 1,7
2017/2016 (1r.sem) -22,1 -1,1 -53,1

El nombre d’habitatges previstos voreja les 2.000 unitats amb un creixement al primer semestre del 14,8%, impulsat en major mesura per la reforma o ampliació.

Els habitatges previstos a les llicències d’ampliació i reforma augmenten un 31,4% mentre que les d’obra nova creixen el 10,4%, mantenint-se en nivells de màxim absolut des de la crisi.

Per la seva banda, l’habitatge protegit que va despertar d’un llarg període de letargia a finals de l’any passat, ja suma 152 unitats aquest primer semestre, equivalents al 74% de les unitats previstes per tot el 2018. És d’esperar que la nova normativa municipal influirà en el seu augment els propers anys.

 

 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML