Impressió

Sostre

Sostre previst a les llicències d'obres majors aprovades (m2)
Total Sostre nou Reforma i
ampliació
Període Total nou Habitatge Aparcament Comercial Oficines Equipaments
i hotels
Indústries
i altres
2011 737.379 428.424 136.795 135.329 22.853 35.442 61.726 36.279 308.955
2012 524.516 226.675 63.196 66.993 10.139 5.614 67.282 13.451 297.840
2013 547.084 291.199 51.692 63.167 15.182 26.913 61.629 72.615 255.885
2014 632.452 319.188 93.190 104.403 21.359 20.505 54.576 25.154 313.264
2015 632.354 257.575 101.181 53.727 16.881 2.888 59.875 23.023 374.779
2016 944.719 585.909 174.962 141.731 12.598 93.461 75.388 87.770 358.809
  
2017 967.640 458.785 172.116 104.951 18.922 29.825 56.718 76.252 508.855
1r.tr. 300.340 155.796 53.484 50.074 5.201 11.061 29.214 6.762 144.544
2n.tr. 183.618 95.660 31.817 19.228 4.907 18.765 4.017 16.927 87.958
3r.tr. 239.982 98.651 40.257 19.485 3.751 0 15.596 19.562 141.331
4t.tr. 243.701 108.679 46.558 16.164 5.063 0 7.892 33.001 135.022
2018 669.723 389.195 164.710 68.009 24.773 27.634 41.305 62.764 280.528
1r.tr. 193.672 116.643 49.667 29.079 12.743 7.391 994 16.769 77.028
2n.tr. 234.974 150.119 71.158 45.874 14.610 5.994 7.382 5.100 84.855
3r.tr. 169.404 78.296 47.177 9.753 1.155 372 18.285 1.554 91.108
4t.tr. 265.345 160.780 46.375 12.382 9.008 21.268 15.638 56.110 104.565
2019 648.495 452.797 126.597 116.119 14.262 79.766 75.286 40.767 195.697
1r.tr. 169.539 68.667 40.007 11.344 4.560 698 4.917 7.140 100.872
2n.tr. 478.956 384.130 86.590 104.775 9.702 79.068 70.369 33.627 94.825
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Gerència d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona

Array
Array
Array
Array
Variació (%) Total Nou Ref.i ampl.
2.tr.2019/2.tr.2018 103,8 155,9 11,7
2019/2018 (1r.sem) 51,3 69,7 20,9
2018/2017 (1r.sem) -11,4 6,1 -30,4
2017/2016 (1r.sem) -58,3 -64,0 -49,9

El fort augment del volum de sostre nou, però també del de reforma o ampliació, apuntalen l’expansió a la ciutat del sostre previst a les llicències d’obres majors.

El primer semestre de l’any el sostre nou ha tingut un increment interanual del 70% per un 21% el de reforma o ampliació, de tal forma que el 70% del sostre  total previst és de nova promoció.

Davant un creixement global del 51%, l’únic ús que decreix és el comercial (-35,6%). L’habitatge i la indústria augmenten un 18% el seu sostre previst, però mentre que el primer deu el seu augment a les llicències per reforma o ampliació (dada coherent amb la mesura de govern de foment de l’habitatge protegit), el segon és tributari del sostre nou. L’aparcament augmenta un 64%. Tanmateix els usos protagonistes d’aquesta primera meitat de l’any són les oficines (417%) i els equipaments i hotels (159%), augments atribuïbles principalment a l’obra nova.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML