Impressió

Consum, comerç i preus

El seguiment mensual dels preus de consum des de l’àmbit territorial més petit en funció de la disponibilitat de dades (província de Barcelona) fins al més ampli (Unió Europea) és d’interès general per la influència d’aquesta variable en la vida diària de les persones (cost de la vida, revalorització de salaris, pensions i rendes) i dels països. La taxa d’inflació és una variable determinant de la política econòmica de qualsevol país avançat perquè defineix el sentit de la política monetària i la graduació de les mesures aplicades.

A tall d’exemple, en un context com l’actual, de creixement econòmic relativament feble al conjunt de la UE i especialment en algunes de les principals economies europees, l’absència de tensions inflacionistes de fons justifica que el BCE allargui més enllà del que tenia previst la política monetària expansiva que ha estat determinant a l’hora de superar la Gran Recessió i la crisi del sistema financer i recuperar la confiança dels grans inversors en l’economia europea.

L’interès de seguir l’evolució d’indicadors com ara la matriculació de vehicles i el consum d’aigua i electricitat ja no es limita a la seva capacitat d’informar sobre l’evolució del consum, de la renda i de l’activitat productiva. Són indicadors que, amb més o menys precisió i de manera indirecta, permeten observar com els avanços tecnològics i les noves tendència de mobilitat incideixen en els mitjans de transport individuals i en l’ús eficient de recursos bàsics i finits.