Impressió

Indicadors de consum

La contenció de la trajectòria ascendent de la matriculació de vehicles i l’estabilitat dels consums d’aigua i electricitat durant el 2019 responen tant a la conjuntura econòmica com a mesures mediambientals. L’any 2020, però, vindrà condicionat per l’impacte de la pandèmia.

La matriculació de vehicles nous el 2019 tanca un lustre de creixement relativament intens gràcies a incentius públics i condicions de mercat favorables que han incidit positivament en la demanda, per encetar un període en que la reducció o eliminació d’incentius públics, les innovacions tecnològiques i les polítiques mediambientals de reducció d’emissions i control de la mobilitat, especialment en les zones urbanes, afectaran de manera important a l’evolució de la demanda.

Els consums d’aigua i electricitat han tancat l’any mantenint la tònica d’estabilitat que es registra ens els darrers anys, que reflecteix tant l’impacte de l’evolució de l’activitat econòmica com l’efecte de les millores en l’eficiència energètica.

L’any 2020 vindrà condicionat d’una manera molt significativa per l’impacte de la pandèmia associada al Covid-19 i les mesures de confinament de la població i l’aturada de l’activitat econòmica, l’abast del qual s’anirà posant de manifest en els indicadors de consum a mesura que avanci l’any.