Impressió

Indicadors de consum

La contenció de la trajectòria ascendent de la matriculació de vehicles i del consum d’aigua i electricitat respon tant als volums assolits com a l’afebliment de la conjuntura econòmica i a guanys en l’eficiència.

La matriculació de vehicles nous ha tancat un lustre de creixement relativament intens gràcies a incentius públics i condicions de mercat favorables que han aconseguit fer emergir una demanda empantanada durant els anys més durs de la darrera gran crisi. Es dóna per descomptat que aquesta tendència tendirà a moderar-se a curt i mitjà termini per l’absència d’incentius i un creixement de l’economia i de l’ocupació més moderat que en el passat recent.

Els consums d’aigua i energia han tancat el darrer any amb senyals clars d’estancament i fins i tot una certa contracció en el cas del consum d’electricitat al conjunt del país. Una variació, aquesta, imputable a la contenció que ha començat a mostrar l’activitat industrial.