Impressió

Consum d'aigua i energia

Array
Array
Array
Array
Array
Consum d'aigua a Barcelona milers m3
Període Total Domèstic Comercial i
industrial
Altres
2012 96.541 64.024 27.172 5.345
2013 94.676 63.785 25.824 5.067
2014 91.391 61.067 25.252 5.072
2015 93.252 61.801 25.845 5.606
2016 95.406 63.141 26.391 5.873
  
2017 96.140 63.634 26.694 5.813
1r.tr. 26.355 18.381 6.684 1.291
2n.tr. 24.519 15.995 7.096 1.427
3r.tr. 23.495 15.418 6.455 1.621
4t.tr. 21.771 13.840 6.458 1.474
2018 95.343 63.272 26.387 5.685
1r.tr. 24.496 17.275 5.972 1.250
2n.tr. 24.587 16.501 6.850 1.236
3r.tr. 24.036 15.325 6.936 1.776
4t.tr. 22.224 14.172 6.630 1.423
2019
1r.tr. 25.843 18.333 6.355 1.155
2n.tr. 24.132 15.744 7.042 1.346
Font: Dades d'Aigües de Barcelona facilitades pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Total Domèstic Comercial
/industrial
Altres
2n.tr.19/2n.tr.18 -1,9 -4,6 2,8 8,9
1r.sm.19/1r.sm.18 1,8 0,9 4,5 0,6
2018 / 2017 -0,8 -0,6 -1,1 -2,2
2017 / 2016 0,8 0,8 1,1 -1,0

Obviant els inevitables alts i baixos mensuals, el consum d’aigua a Barcelona durant el primer semestre registra un lleuger increment, propiciat bàsicament pels usos comercials i industrials.

El consum d’aigua a Barcelona durant el primer semestre d’enguany experimenta un lleuger increment respecte al mateix període de l’any anterior, mantenint la tendència a l’alça seguida durant la segona meitat de l’any passat, tot i que a nivells encara poc significatius. En termes anuals, el consum d’aigua es manté estable a l’entorn dels 95 milions de m3, en la línia del trienni anterior, molt expansiu en activitat econòmica. El detall per segments del consum mostra una variació més acusada en el consum associat a l’activitat econòmica. Es reafirma la tendència a la baixa del consum associat als serveis i espais de titularitat pública, alhora que es posa de manifest que es pot créixer en població i producció econòmica sense augments significatius en el consum d’aigua.

Pel que fa al consum d’electricitat a Catalunya, les xifres dels darrers mesos apunten a un manteniment de la trajectòria lleument expansiva seguida durant la primera meitat de l’any passat i fins fa pocs mesos en el cas del consum domèstic.NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML