Impressió

Consum d'aigua i energia

Array
Array
Array
Array
Array
Consum d'aigua a Barcelona milers m3
Període Total Domèstic Comercial i
industrial
Altres
2012 96.541 64.024 27.172 5.345
2013 94.676 63.785 25.824 5.067
2014 91.391 61.067 25.252 5.072
2015 93.252 61.801 25.845 5.606
2016 95.406 63.141 26.391 5.873
  
2017 96.140 63.634 26.694 5.813
1r.tr. 26.355 18.381 6.684 1.291
2n.tr. 24.519 15.995 7.096 1.427
3r.tr. 23.495 15.418 6.455 1.621
4t.tr. 21.771 13.840 6.458 1.474
2018 95.343 63.272 26.387 5.685
1r.tr. 24.496 17.275 5.972 1.250
2n.tr. 24.587 16.501 6.850 1.236
3r.tr. 24.036 15.325 6.936 1.776
4t.tr. 22.224 14.172 6.630 1.423
2019
1r.tr. 25.843 18.333 6.355 1.155
Font: Dades d'Aigües de Barcelona facilitades pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Total Domèstic Comercial
/industrial
Altres
1r tr. 19/1r tr. 18 5,5 6,1 6,4 -7,6
2n.sm.18/2n.sm.17 2,2 0,8 5,1 3,4
2018 / 2017 -0,8 -0,6 -1,1 -2,2
2017 / 2016 0,8 0,8 1,1 -1,0

El consum d’aigua a Barcelona repunta en línia amb l’augment de la demanda derivat del creixement econòmic i de la població de fet. Un increment intens que probablement s’explica per factors estacionals i de calendari.

El consum d’aigua a Barcelona durant el primer trimestre d’enguany ha evolucionat a l’alça reforçant la trajectòria seguida durant la segona meitat de l’any passat. En termes anuals, el consum d’aigua es manté estable a l’entorn dels 95 milions de m3, en la línia del trienni anterior, molt expansiu en activitat econòmica. El detall per segments del consum mostra uns augments similars tant en el consum d’ús domèstic com l’associat a l’activitat econòmica, i reafirma la tendència a la baixa del consum associat als serveis i espais de titularitat pública, posant de manifest un creixement de població i de l’activitat econòmica, i un notable grau d’eficiència pel que fa al consum d’aigua.

Pel que fa al consum d’electricitat a Catalunya, les xifres dels darrers mesos apunten a un sobtat afebliment de la trajectòria lleument expansiva seguida durant la primera meitat de l’any passat i fins fa pocs mesos en el cas del consum domèstic. Un canvi de tendència imputable en exclusiva als sectors productius i que estaria relacionat amb l’afebliment del creixement del PIB i especialment de l’activitat industrial.NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML