Impressió

Atur registrat per sectors econòmics

Evolució de l'atur registrat segons sector econòmic de procedència
Barcelona
Període Primari Indústria Energia, aigua
i residus
Construcció Serveis Sense ocupació
anterior
31 ds.2012 549 10.315 1.018 11.976 84.701 3.633
31 ds.2013 500 9.436 930 10.767 82.406 3.638
31 ds.2014 504 8.329 812 8.909 76.697 3.805
31 ds.2015 478 7.042 703 7.281 70.143 3.751
31 ds. 2016 383 5.861 567 5.962 62.750 3.341
  
31 mç.2017 373 5.590 634 5.658 62.848 3.953
30 jn. 2017 315 5.204 481 5.088 57.116 3.667
30 st. 2017 313 5.160 499 5.031 56.910 3.747
31 ds. 2017 369 5.051 560 5.133 59.140 3.499
31 mç. 2018 354 4.918 612 4.972 59.697 3.686
30 jn. 2018 320 4.642 462 4.487 54.533 3.539
30 st. 2018 298 4.656 447 4.392 55.348 3.618
31 ds. 2018 299 4.732 568 4.426 55.916 3.375
31 mç. 2019 305 4.677 587 4.247 57.333 3.839
30 jn. 2019 277 4.482 427 4.126 52.895 3.625
RMB / Àmbit Metropolità
31 ds.2012 3.957 62.672 4.101 62.227 282.756 19.737
31 ds.2013 4.040 57.679 3.829 54.635 279.235 20.191
31 ds.2014 4.176 49.700 3.458 44.105 260.391 21.089
31 ds.2015 3.855 42.103 2.953 35.685 237.961 19.887
31 ds.2016 3.087 35.393 2.478 28.492 213.317 17.237
  
31 mç.2017 2.444 31.671 2.487 25.408 199.726 18.166
30 jn. 2017 2.043 29.269 1.903 23.018 180.018 16.966
30 st. 2017 2.055 29.021 1.983 22.723 182.068 17.141
31 ds. 2017 2.235 28.392 2.153 23.160 187.513 16.371
31 mç. 2018 2.186 27.383 2.285 21.800 187.851 17.192
30 jn. 2018 1.834 25.628 1.812 19.933 171.931 16.666
30 st. 2018 1.739 25.843 1.748 19.921 176.237 16.180
31 ds. 2018 1.748 25.871 1.994 19.896 178.328 15.708
31 mç.2019 1.856 25.279 2.020 18.886 181.691 17.394
30 jn. 2019 1.569 24.229 1.605 18.329 167.460 16.655
Nota: Trencament de la sèrie de la RMB a partir de gener 2017. De les set comarques històriques es passa a les cinc de l'Àmbit Metropolità.
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.
  Primari Indústria Energia, aigua
i residus
Construcció Serveis Sense ocupació
anterior
Variació (%) Barcelona
30 jn.19/30 jn.18 -13,4 -3,4 -7,6 -8,0 -3,0 2,4
31 ds.18/31 ds.17 -19,0 -6,3 1,4 -13,8 -5,5 -3,5
31 ds.17/31 ds.16 -3,7 -13,8 -1,2 -13,9 -5,8 4,7
RMB / Àmbit Metropolità
30 jn.19/30 jn.18 -14,4 -5,5 -11,4 -8,0 -2,6 -0,1
31 ds.18/31 ds.17 -21,8 -8,9 -7,4 -14,1 -4,9 -4,0
31 ds.17/31 ds.16 -11,5 -14,6 -6,9 -15,1 -8,0 -0,1

Array
Array

La progressiva contenció de la trajectòria descendent de l’atur és deutora de tots els grans sectors econòmics i molt especialment dels demandants d’ocupació sense experiència laboral. La construcció, a més del primari, continua liderant el descens de l’atur en termes relatius i el terciari en termes absoluts.

L’evolució recent de l’atur registrat segons sector econòmic de procedència comença a mostrar diferències relativament significatives en relació amb la de final de 2018. Si bé el signe negatiu es manté a quasi totes les variacions interanuals tant a Barcelona com a l’Àmbit Metropolità, es palesen algunes diferències substancials en la intensitat de la variació. És el cas, entre els grans sectors d’activitat, de la construcció. Els serveis i la indústria també entrarien en aquesta dinàmica. Però el col·lectiu més afectat per la pèrdua de dinamisme del mercat laboral és el dels que aspiren a una primera feina o que es volen reincorporar al mercat de treball després d’un període llarg d’inactivitat.

Al lideratge en termes relatius que ostenten el primari, la construcció i els subministraments d’energia i aigua i tractament de residus a l’hora de reduir el nombre d’aturats que havien generat d’ençà 2008, sense que això impliqui una recol·locació en els mateixos sectors, s’hi pot afegir el conjunt de la indústria i, del terciari, les finances i assegurances, les activitats professionals i tècniques i els serveis personals. Alhora, l’activitat immobiliària, l’ensenyament, l’administració pública i els serveis editorials i d’informació presenten, per raons ben diferents, variacions a l’alça del nombre d’aturats.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML