Impressió

Atur registrat per sectors econòmics

Evolució de l'atur registrat segons sector econòmic de procedència
Barcelona
Període Primari Indústria Energia, aigua
i residus
Construcció Serveis Sense ocupació
anterior
31 ds.2012 549 10.315 1.018 11.976 84.701 3.633
31 ds.2013 500 9.436 930 10.767 82.406 3.638
31 ds.2014 504 8.329 812 8.909 76.697 3.805
31 ds.2015 478 7.042 703 7.281 70.143 3.751
31 ds. 2016 383 5.861 567 5.962 62.750 3.341
  
31 mç.2017 373 5.590 634 5.658 62.848 3.953
30 jn. 2017 315 5.204 481 5.088 57.116 3.667
30 st. 2017 313 5.160 499 5.031 56.910 3.747
31 ds. 2017 369 5.051 560 5.133 59.140 3.499
31 mç. 2018 354 4.918 612 4.972 59.697 3.686
30 jn. 2018 320 4.642 462 4.487 54.533 3.539
30 st. 2018 298 4.656 447 4.392 55.348 3.618
31 ds. 2018 299 4.732 568 4.426 55.916 3.375
28 fb. 2019 296 4.683 605 4.176 56.955 3.637
RMB / Àmbit Metropolità
31 ds.2012 3.957 62.672 4.101 62.227 282.756 19.737
31 ds.2013 4.040 57.679 3.829 54.635 279.235 20.191
31 ds.2014 4.176 49.700 3.458 44.105 260.391 21.089
31 ds.2015 3.855 42.103 2.953 35.685 237.961 19.887
31 ds.2016 3.087 35.393 2.478 28.492 213.317 17.237
  
31 mç.2017 2.444 31.671 2.487 25.408 199.726 18.166
30 jn. 2017 2.043 29.269 1.903 23.018 180.018 16.966
30 st. 2017 2.055 29.021 1.983 22.723 182.068 17.141
31 ds. 2017 2.235 28.392 2.153 23.160 187.513 16.371
31 mç. 2018 2.186 27.383 2.285 21.800 187.851 17.192
30 jn. 2018 1.834 25.628 1.812 19.933 171.931 16.666
30 st. 2018 1.739 25.843 1.748 19.921 176.237 16.180
31 ds. 2018 1.748 25.871 1.994 19.896 178.328 15.708
28 fb.2019 1.821 25.440 2.068 18.790 181.155 16.696
Nota: Trencament de la sèrie de la RMB a partir de gener 2017. De les set comarques històriques es passa a les cinc de l'Àmbit Metropolità.
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.
  Primari Indústria Energia, aigua
i residus
Construcció Serveis Sense ocupació
anterior
Variació (%) Barcelona
28 fb.19/28 fb.18 -19,1 -5,8 -2,7 -16,0 -4,5 1,3
31 ds.18/31 ds.17 -19,0 -6,3 1,4 -13,8 -5,5 -3,5
31 ds.17/31 ds.16 -3,7 -13,8 -1,2 -13,9 -5,8 4,7
RMB / Àmbit Metropolità
28 fb.19/28 fb.18 -18,0 -8,1 -11,1 -15,0 -3,9 -0,7
31 ds.18/31 ds.17 -21,8 -8,9 -7,4 -14,1 -4,9 -4,0
31 ds.17/31 ds.16 -11,5 -14,6 -6,9 -15,1 -8,0 -0,1

Array
Array

La contenció que mostra la trajectòria descendent de l’atur es nota especialment entre els desocupats del terciari i aquells que no poden acreditar una feina prèvia. La construcció, a més del primari, continua liderant el descens de l’atur en termes relatius i el terciari en termes absoluts.

La situació actual de l’atur registrat segons sector econòmic de procedència mostra lleus diferències en relació amb la de final de 2018. Si bé el signe negatiu es manté a totes les variacions interanuals tant a Barcelona com a l’Àmbit Metropolità, es palesen diferències, cap de rellevant, en la intensitat de la variació. És el cas, entre els grans sectors, de la indústria i dels serveis, que comencen a defallir. Per contra, el nombre d’aturats provinents de la construcció accentua la seva trajectòria descendent. És el resultat esperable atès el moment àlgid que viu el sector.
A més del lideratge relatiu que ostenten el primari, la construcció i la indústria manufacturera a l’hora de reduir el nombre d’aturats que havien generat d’ençà 2008 –sense que això impliqui una recol·locació en els mateixos sectors-, hi ha algunes activitats terciàries que mostren una variació notablement intensa en el mateix sentit. És el cas de les finances i assegurances i dels serveis personals.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML